Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів” від 19.07.2013 р. № 1457/5

Редакція від 09.08.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.07.2013 р. № 1457/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2013 р. за № 1227/23759

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року № 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сєдова А. Ю.
 
Міністр                                                                     О. Лукаш
ПОГОДЖЕНО:      
Перший заступник Голови
Державної реєстраційної
служби України                                                     І. І. Завальна
Перший заступник Голови
Державної виконавчої
служби України                                                     І. В. Миронюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
19.07.2013 № 1457/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 липня 2013 р. за № 1227/23759
 

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. Внести до пункту 7 Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2002 року № 30/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2002 року за № 371/6659 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 квітня 2008 року № 643/5), таку зміну:
після абзацу першого доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
“Призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника реєстраційної служби відповідного управління юстиції – начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Внести до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 10:
абзац другий викласти в такій редакції:
“Начальники головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.”;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
“Заступники начальника головного управління юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.”;
абзац шостий викласти в такій редакції:
“Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням Голови ДВС, погодженим з начальником відповідного головного управління юстиції”;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
“Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, керівники структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад відповідно Головою ДВС за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС”;
після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом дев’ятим такого змісту:
“Керівники структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.”.
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим;
абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:
“Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням Голови Укрдержреєстру.
Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, керівники відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Головою Укрдержреєстру за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.”;
2) у пункті 11:
підпункт 11.4 після слів “Голови ДВС” доповнити словами “, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації”;
підпункт 11.11 викласти в такій редакції:
“11.11 вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.”.
3. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 9:
абзац перший викласти в такій редакції:
“9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.”;
абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:
“Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.
Керівники структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.”;
2) підпункт 10.3 пункту 10 після слів “Голови ДВС” доповнити словами “, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації”.
4. Внести до Положення про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 року № 549/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 547/20860, такі зміни:
1) пункт 2 після слів “головного управління юстиції” доповнити словами “, розпорядженнями голови відповідної місцевої державної адміністрації”;
2) у пункті 9:
абзац перший після слів “Міністром юстиції України” доповнити словами “за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації”;
абзац другий викласти в такій редакції:
“Заступники начальника Управління призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням начальника Управління.”;
після абзацу другого доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
“Начальник відділу примусового виконання рішень Управління призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДВС за поданням начальника Управління.”.
У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;
3) підпункт 10.4 пункту 10 після слів “головного управління юстиції” доповнити словами “, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації”.
5. Внести до Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 року № 549/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 548/20861, такі зміни:
1) пункт 2 після слів “головного управління юстиції” доповнити словами “, розпорядженнями голови відповідної місцевої державної адміністрації”;
2) пункт 8 після слів “ДВС України” доповнити словами “за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації”;
3) підпункт 9.2 пункту 9 після слова “Севастополі” доповнити словами “, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації”.
 
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади                                  Н. О. Палій
Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів” від 19.07.2013 р. № 1457/5

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>