Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Переліку причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, і Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю” від 07.02.2009 р. № 45

Втратив чинність

Про затвердження Переліку причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, і Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 лютого 2009 року № 45
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за № 189/16205
Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 7 березня 2013 року № 103)
Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення” та статей 24, 25, частин другої – п’ятої статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Перелік причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття.
1.2. Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю.
2. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
Міністр                                                                                            Л. Денісова
 
ПОГОДЖЕНО:      
 
Голова правління Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття                                                                 Я. Жугаєвич
 
В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств
України                                                                                           В. Биковець
 
В. о. президента
Всеукраїнської асоціації
роботодавців                                                                                  В. Биковець
 
Президент Спілки
орендарів і підприємців
України                                                                                            В. Хмільовський
 
Голова Конфедерації
Вільних профспілок України                                                     М. Я. Волинець
 
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                      О. Кужель

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 лютого 2009 р. № 45
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за № 189/16205
 

ПЕРЕЛІК

причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття

Причинами тимчасового припинення виробництва є:
фінансова криза, економічна блокада, аварія, пожежа, масові заворушення, терористичний акт, війна, стихійне лихо (землетрус, буревій, повінь, смерч, замерзання моря, закриття морських проток, що трапляється на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, тощо);
заборона експорту (імпорту), валютні обмеження, прийняті державними органами влади;
заборона органами державної влади використання матеріалів, сировини, комплектуючих, що застосовувались у даному виробництві;
інші непередбачувані та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання підприємства та призводять до тимчасового припинення виробництва.
 
Директор Департаменту
соціального партнерства і
загальнообов’язкового державного
соціального страхування                                                             В. Ступак

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 лютого 2009 р. № 45
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за № 190/16206
 
ПОРЯДОК
фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм фінансування виплат і надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю.
Часткове безробіття – це вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру.
1.2. Фінансування виплат застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) у разі настання на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва часткового безробіття.
1.3. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі – допомога) підприємствам виділяються районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (далі – центри зайнятості).
II. Фінансування виплат
2.1. Кошти для виплати допомоги виділяються підприємствам незалежно від форми власності та господарювання, які провадили свою діяльність не менш як 24 календарних місяці перед місяцем подання заяви про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю, в межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.
2.2. Допомога надається у разі, коли простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (далі – цех, дільниця), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця, що охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.
2.3. Підприємство подає центру зайнятості повідомлення про початок простою, що може призвести до часткового безробіття (додаток 1).
2.4. Підприємство протягом двох місяців з дати подання повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі – заява).
2.5. До заяви додаються такі документи, підписані керівником підприємства:
довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю подання заяви (додаток 3), разом з копіями відповідної статистичної звітності;
копії штатного розпису та наказу про встановлення тарифних ставок і посадових окладів щодо осіб, які опинились у стані часткового безробіття;
копія наказу підприємства про простій;
копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства та список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи (додаток 4);
документальне підтвердження, що простій є невідворотним і тимчасовим, не має регулярного та сезонного характеру, триває не менше одного місяця та не перевищує шести місяців та виник не з організаційно-виробничих причин, охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу (розрахунок здійснюється за середньообліковою чисельністю).
2.6. Причини тимчасового припинення виробництва можуть підтверджуватися одним з таких документів:
актами органів державної влади щодо впливу світової фінансової кризи на галузі економіки (у разі їх наявності), про запровадження надзвичайної ситуації в окремих регіонах України чи про визнання окремих регіонів потерпілими від стихійного лиха;
документами уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, щодо обставин, що виникли на території цієї держави;
рішеннями органів державної влади щодо заборони використання матеріалів, сировини, комплектуючих, що застосовувались у даному виробництві;
висновками іншого органу, уповноваженого згідно із законодавством засвідчувати обставини, що викликали тимчасове припинення виробництва.
2.7. Подані підприємством документи, визначені у пункті 2.5 цього Порядку, разом з пропозицією центру зайнятості щодо виплати допомоги та інформацією про сплату внесків підприємством протягом 12 календарних місяців перед місяцем подання заяви подаються до Кримського республіканського, обласного, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі – регіональний центр зайнятості).
2.8. Рішення про виділення підприємству коштів для виплати допомоги (далі – рішення) приймається директором регіонального центру зайнятості у місячний термін з дня подачі заяви підприємством з урахуванням висновків комісії з питань фінансування виплат по частковому безробіттю регіонального центру зайнятості (далі – комісія), що носить рекомендаційний характер.
2.9. Комісія створюється регіональним центром зайнятості шляхом прийняття відповідного наказу.
До складу комісії включаються два представники регіонального центру зайнятості, один із яких є головою комісії, по одному представнику Міністерства економіки Автономної Республіки Крим і Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення (праці та зайнятості) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальної державної інспекції праці Держнаглядпраці, а також по два делеговані представники регіонального координаційного комітету сприяння зайнятості населення від соціальних партнерів (за згодою). Очолює комісію директор регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує (у разі відсутності).
Засідання комісії проводиться 1 – 2 рази на місяць залежно від кількості поданих підприємствами заяв і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Висновок комісії приймається більшістю голосів присутніх.
У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.
Абзац п’ятий пункту 2.9 виключено
2.10. Про прийняте рішення, що оформлюється наказом директора регіонального центру зайнятості, центр зайнятості повідомляє підприємство протягом трьох робочих днів.
Перерахування підприємству коштів для виплати допомоги провадиться протягом п’ятнадцяти робочих днів після прийняття рішення керівником регіонального центру зайнятості. Підприємство виплачує кошти застрахованим особам не пізніше трьох робочих днів після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю. Копія відомості подається центру зайнятості не пізніше десяти календарних днів після виплати.
2.11. У разі коли кошти для виплати допомоги виділяються підприємству більше одного місяця, вони перераховуються щомісяця після закінчення календарного місяця та надання підприємством центру зайнятості списків застрахованих осіб згідно з додатком 4, які протягом місяця, що минув, мали право на такі виплати, та копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства.
У випадку, якщо право на отримання допомоги по частковому безробіттю виникло у інших працівників підприємства (цеху, дільниці), які не були включені до списків застрахованих осіб згідно з додатком 4, що розглядалися комісією та щодо яких директором регіонального центру зайнятості було прийнято рішення про фінансування виплат по частковому безробіттю, підприємством додатково подаються для розгляду комісією такі документи:
список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи (додаток 4);
копії табелів робочого часу цих працівників;
копії штатного розпису та наказу про встановлення цим працівникам тарифних ставок і посадових окладів;
обґрунтування необхідності додаткового фінансування.
У разі прийняття директором рішення про надання допомоги по частковому безробіттю таким особам, то вона надається з дня подання підприємством зазначених документів до центру зайнятості. Фінансування підприємства на виплату допомоги цим особам здійснюється у межах граничного строку тривалості простою.
2.12. Кошти для виплати допомоги виділяються підприємству не більш як на 180 календарних днів.
2.13. Кошти для виплати допомоги не виділяються, якщо:
підприємство має заборгованість (недоїмку) зі сплати страхових внесків на випадок безробіття та (або) заборгованість з виплати заробітної плати на день подання заяви. У разі якщо у підприємства виникла заборгованість з виплати заробітної плати після початку простою, кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю можуть виділятися підприємству за наявності погодженого з профспілками або трудовим колективом графіка її погашення;
до підприємства застосовувалися фінансові санкції за недодержання норм Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Закону України “Про зайнятість населення” протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви;
підприємством не дотримані вимоги цього Порядку.
III. Надання допомоги по частковому безробіттю
3.1. Право на допомогу мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, що спричинив часткове безробіття, працювали не менш як 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.
3.2. Допомога не надається у разі, коли працівник:
письмово відмовився від підходящої роботи на цьому або на іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем), що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, із заробітною платою, що є не нижчою тієї, яку особа отримувала за попередньою посадою чи професією на цьому ж підприємстві;
працює на даному підприємстві за сумісництвом;
проходить альтернативну (невійськову) службу.
3.3. Розмір допомоги встановлюється правлінням Фонду одночасно із затвердженням бюджету Фонду, виходячи з фінансових можливостей.
3.4. Допомога працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин встановленої працівникові тарифної ставки (окладу) і її розмір не може перевищувати розміру, встановленого правлінням Фонду.
3.5. Допомога надається з першого дня простою, зазначеного у повідомленні підприємства. У разі подання підприємством повідомлення після початку простою допомога надається з дня подання повідомлення. У цьому випадку період простою до дати подання повідомлення зараховується до загального строку виплати допомоги, визначеного у пункті 2.12 цього Порядку.
3.6. Час простою визначається за табелем обліку робочого часу застрахованої особи.
3.7. Із сум коштів, виділених підприємству для виплати допомоги, та з одержаних сум допомоги не сплачуються страхові внески (збір), передбачені Законами України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.
IV. Контроль за достовірністю відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю, та за їх цільовим використанням
4.1. Відповідальними за достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги, є посадові особи підприємства.
Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів, та проведеної виплати допомоги.
4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється центром зайнятості та іншими державними органами відповідно до законодавства.
4.3. Безпідставно одержані кошти для виплати допомоги та безпідставно виплачена допомога повертаються роботодавцем протягом місяця з дня виявлення порушення. У разі відмови роботодавця добровільно повернути ці кошти їх повернення здійснюється в установленому законодавством порядку.
4.4. Спори, що виникають з питань виділення та цільового використання коштів для виплати підприємством допомоги застрахованим особам, розглядаються центром зайнятості вищого рівня або у суді.
 
Директор Департаменту
соціального партнерства і
загальнообов’язкового державного
соціального страхування                         В. Ступак
 
Додатки розміщено тут
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Переліку причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, і Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю” від 07.02.2009 р. № 45

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>