Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників” від 14.10.2005 р. № 324

Редакція від 24.07.2006 р.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 жовтня 2005 р. № 324

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 80
Соціальні послуги

ВСТУП

Випуск 80 “Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьовано з урахуванням змін, що виникли у суспільстві з надання і розширення соціальної допомоги та соціального захисту населення.
До Випуску включено кваліфікаційні характеристики посад працівників, які прямо чи опосередковано зайняті в установах та спеціалізованих закладах соціального захисту населення: “Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, “Директор центру реабілітації інвалідів”, “Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей”, “Директор центру підвищення кваліфікації працівників”, “Директор центру соціально-психологічної допомоги”, “Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації”, “Завідувач пункту логопедичного”, “Начальник навчально-тренувального центру”, “Вихователь-методист”, “Вчитель-дефектолог”, “Вчитель-логопед”, “Експерт з умов праці”, “Головний профконсультант”, “Інспектор праці (правовий),” “Інструктор з праці”, “Інструктор слухового кабінету”, “Консультант психолого-медико-педагогічної консультації”, “Методист позашкільного закладу”, “Педагог соціальний”, “Перекладач-дактилолог”, “Перекладач-дактилолог навчальних закладів”, “Практичний психолог”, “Профконсультант”, “Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами”, “Асистент вчителя-дефектолога”, “Асистент вчителя-логопеда”, “Вихователь”, “Інструктор з трудової адаптації”, “Інструктор-методист у справах глухих”, “Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади)”, “Методист (з професійної реабілітації)”, “Фахівець з інтерв’ювання”, “Фахівець з найму робочої сили”, “Фахівець з фізичної реабілітації”, “Фахівець із питань медичного обслуговування стаціонарних установ соціального обслуговування”, “Фахівець із спеціалізованого обслуговування”, “Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо)”, “Випробувач протезно-ортопедичних виробів”, “Евакуатор”.
У Випуску містяться також кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, зайнятих у соціальній сфері, що розроблені на основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців місцевої державної адміністрації Випуску 76 Довідника типових кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, що затверджені наказом Головдержслужби України від 01.09.99 № 65 (зі змінами та доповненнями).
Крім вимог, що містяться у кваліфікаційних характеристиках, усі працівники повинні знати й додержуватись вимог, вміщених у п. 8, 9 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, розміщених у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”, а державні службовці – вимог, вміщених у п. 2.7, 2.8 Загальних положень вищезазначеного Випуску 76 ДКХП.
Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень до них визначено вищезгаданими Загальними положеннями.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР ІНТЕРНАТУ (БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ, ПАНСІОНАТУ І Т. ІН.)

Завдання та обов’язки. Керує стаціонарною установою медико-соціального обслуговування населення. Організовує всю роботу стаціонарної установи та несе повну відповідальність за її стан і діяльність. Безпосередньо контролює роботу медичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу стаціонарної установи з питань організації харчування, медичного, соціально-побутового, культурно-масового обслуговування підопічних, навчально-виховну роботу з дітьми. Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній, культурній і соціальній сферах життя суспільства, умов для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі, високу продуктивну дисципліну. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі. Забезпечує господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи. Співпрацює з підсобними господарствами, лікувально-виробничими майстернями та промисловими виробництвами стаціонарних установ. Організовує роботу різних міні-виробництв, ураховуючи місцеві умови. Вживає необхідних заходів щодо залучення позабюджетних коштів з метою поліпшення обслуговування підопічних, забезпечення установи кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов для їх праці, додержання трудового законодавства, зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди, видає доручення, у тому числі з правом передоручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки стаціонарної установи. У межах своєї компетенції видає накази та розпорядження по стаціонарній установі. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. У межах наданих йому прав у разі виробничої необхідності доручає іншим посадовим особам (заступникам директора, керівникам інших виробничих підрозділів стаціонарної установи) виконання окремих виробничо-господарських функцій. Затверджує у встановленому порядку режим роботи стаціонарної установи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці, протипожежного захисту та внутрішнього трудового розпорядку.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність стаціонарної установи; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції стаціонарної установи; профіль і особливості стаціонарної установи; організацію обслуговування громадян похилого віку та інвалідів; основи організації фінансово-господарської діяльності установи; соціально-психологічні основи управління; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якого пов’язана відповідна діяльність); основи права, економіки, діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 5 років.

2. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Завдання та обов’язки. Керує роботою центру підвищення кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та працівників центру, контролює своєчасне та якісне їх виконання. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру підвищення кваліфікації та забезпечує рівномірне завантаження працівників. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру підвищення кваліфікації. Представляє центр підвищення кваліфікації в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень. Очолює науково-дослідну роботу в центрі. Забезпечує належні умови праці та навчання. Сприяє використанню новітніх комп’ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій, бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях “круглих столів” тощо з усіх аспектів соціальної політики. Керує адміністративно-господарською діяльністю в центрі, роботою щодо укладання та виконання господарських договорів. Встановлює форми, системи й розміри оплати праці працівників центру згідно із чинним законодавством. Забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку. Накладає відповідні стягнення за порушення трудової дисципліни або заохочує працівників, які відзначилися. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат для роботи колективу центру.
Повинен знати: чинне трудове законодавство України; нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації відповідно до покладених на нього завдань; сучасні методи господарювання та управління, порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні й світові досягнення науки й сучасних технологій щодо напрямів діяльності; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації комп’ютерної обчислювальної та організаційної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 5 років.

3. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ (СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує відповідно до Положення про територіальний центр роботу структурних підрозділів, що входять до складу центру, і несе повну відповідальність за стан їх роботи. Організовує роботу територіального центру з виявлення малозабезпечених громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян разом з представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій. Забезпечує обстеження їхніх матеріально-побутових умов проживання, визначення потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різних видів послуг на підставі акта обстеження, медичної карти (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви. Забезпечує укладання договору з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться відділенням соціальної допомоги, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування. Здійснює контроль плану роботи територіального центру згідно з потребами громадян, складає графіки із встановлення періодичності і термінів надання послуг відділенням соціальної допомоги, встановлює зв’язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, залучає до роботи громадські, приватні установи, організовує окремих громадян до пожертвувань тощо. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає і подає звітність за встановленою формою. Забезпечує виконання законів України, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних документів органів вищого рівня щодо соціального захисту населення. Здійснює добір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу, створює сприятливий психологічний клімат у колективі. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Затверджує посадові (робочі) інструкції та забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність територіального центру; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального центру; основи управління; Кодекс законів про працю; основи економіки; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 5 років.

4. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

Завдання та обов’язки. Керує згідно із чинним законодавством та положенням про центр діяльністю із соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів із фізичними або розумовими вадами в поєднанні з їх навчанням та вихованням. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою забезпечення системи реабілітаційних та корекційно-відновлювальних заходів, які застосовуються для дітей-інвалідів раннього віку з метою забезпечення або подолання фізичних та інтелектуальних вад, набуття знань, умінь та навичок, які б дали змогу дитині-інваліду інтегруватись у дитячі колективи. Забезпечує дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів; створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи, розвитку мовлення вихованців; здійснення індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; отримання дітьми-інвалідами дошкільної освіти відповідно до їх можливостей, особливостей психофізичного розвитку та підготовку до здобуття загальної середньої освіти. Організовує виявлення дітей-інвалідів із фізичними або розумовими вадами через медичні заклади та залучення їх до центру, а також соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є дитина-інвалід. Забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів з реабілітації дітей-інвалідів. Здійснює взаємозв’язки з аналогічними центрами реабілітації дітей-інвалідів, бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях “круглих столів” тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації дітей-інвалідів. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру; правила внутрішнього розпорядку, розв’язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Представляє центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.
Повинен знати: Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань реабілітації дітей-інвалідів; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 5 років.

5. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Завдання та обов’язки. Керує на основі чинного положення про центр реабілітації інвалідів роботою з професійної, соціальної та медичної реабілітації інвалідів. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу. Забезпечує систему соціальної реабілітації з надання конкретних видів і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації інваліда до соціального середовища; організацію комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації та ефективного працевлаштування; систему медико-професійної реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і тренування нових професійно значущих функцій. Організовує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів з професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів. Здійснює взаємозв’язки з аналогічними центрами держави, країн СНД, закордонних центрів з питань професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів. Бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях “круглих столів” тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації інвалідів. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру, правила внутрішнього розпорядку, розв’язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Представляє центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.
Повинен знати: Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань реабілітації інвалідів; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 5 років.

6. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Керує згідно із чинним законодавством діяльністю центру соціально-психологічної допомоги. Розподіляє обов’язки між працівниками центру, спрямовує та контролює їх роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на центр завдань і несе персональну відповідальність за їх виконання, законність прийнятих ним рішень. Затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові (робочі) інструкції працівників центру. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат. Створює в центрі конкурсні та атестаційні комісії. Забезпечує центр кваліфікованими кадрами та створює для них безпечні й сприятливі умови праці. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру в установленому порядку. Організовує підвищення кваліфікації та атестацію працівників центру й приймає рішення за її результатами. Визначає ступінь відповідальності працівників центру; заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення. Планує, здійснює та контролює ефективну взаємодію з іншими зацікавленими установами, організаціями, підприємствами та структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях “круглих столів” тощо з усіх аспектів соціальної політики. Забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, санітарії та пожежної безпеки.
Повинен знати: Конституцію України; закони України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються діяльності центру; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку системи центрів соціально-психологічної допомоги, здійснення ними роботи з різними групами клієнтів; основи державного управління економікою та управління персоналом; основи права; форми контролю за виконанням рішень та доручень; форми та методи роботи із засобами масової інформації; практику застосування чинного законодавства під час роботи з різними групами населення; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посаді фахівця із соціальної роботи, практичного психолога, педагога соціального тощо: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

7. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

Завдання та обов’язки. Керує згідно із чинним законодавством та положенням про центр діяльністю щодо тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечує своєчасне надання дітям лікувально-профілактичної допомоги (проведення оцінки їх фізичного та психічного розвитку, проведення терапії загальних нервово-психічних відхилень, здійснення контролю за організацією та режимом харчування в закладі, дотримання санітарно-епідемічних вимог, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей); створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; проведення психолого-педагогічної корекції; формування у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; здійснення трудової адаптації дітей. Захищає особисті й майнові права та інтереси дітей. Організовує фінансово-господарську діяльність центру, розпоряджається його коштами, діє від імені центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами та організаціями. Здійснює взаємозв’язки з аналогічними центрами, бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях “круглих столів” тощо з усіх аспектів соціально-психологічної реабілітації дітей. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові (робочі) інструкції працівників, застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників центру. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників центру та проходження ними атестації. Несе відповідальність за діяльність центру перед його засновником. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.
Повинен знати: Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань соціально-психологічної реабілітації дітей; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна (медична) освіта (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом – не менше 3 років.

8. ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРТ З РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Завдання та обов’язки. Керує роботою з проведення аналізу та встановлення об’єктивних або суб’єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі; результатів заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань організаційно-правової форми господарювання підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, Аналізує підготовлені експертами з регулювання соціально-трудових відносин висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та готує пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої, мотивуючої та рекомендаційної частин. Організовує і бере участь у проведенні заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників, масових інформаційних каналів зв’язку (газет, журналів, бюлетенів, об’яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), а також соціологічних досліджень. Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до розв’язання спірних питань. Консультує роботодавця, представників адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових відносин. Координує роботу експертів з регулювання соціально-трудових відносин. Сприяє розв’язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Організовує проведення примирно-переговорних процедур, сприяє реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, керує роботою з розроблення рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”; Положення про Національну службу посередництва і примирення; чинне законодавство України про працю; Господарський кодекс України; нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин; Конвенцію Міжнародної організації праці “Про сприяння колективним переговорам”; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

9. ГОЛОВНИЙ ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

Завдання та обов’язки. Здійснює профконсультування та роботу з персоналом, яка пов’язана з можливостями найму, визначенням з посадою, подальшим навчанням та освітою, просуванням по службі, винагородою тощо. Надає індивідуальні й групові профконсультації. Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби. З’ясовує їх наміри та побажання до майбутньої роботи. За бажанням особи виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання. Активізує мотивацію людей до праці, використовуючи психологічні механізми впливу, раціональну та емоційну аргументацію, засоби вербального й невербального спілкування. Під час оцінки професійних навичок використовує рекомендовані тестові методики. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім. Забезпечує розміщення та використання інформаційного матеріалу в профінформаційних підрозділах Взаємодіє в межах виконання функціональних обов’язків із соціальними партнерами, які займаються питаннями працевлаштування та соціальної підтримки різких категорій населення. Готує та формує базу нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для профорієнтаційної роботи. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів та соціально-психологічних тренінгів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості та надання психологічної підтримки. Організовує навчальні семінари зі спеціалістами щодо форм та методів ефективного спілкування, запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій, підвищення мотивації до пошуку роботи. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: Конституцію України; чинне трудове законодавство, Закон України “Про зайнятість населення”; Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”; інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультаційної роботи; стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону; ситуацію на локальному регіональному та державному ринку праці; поточну потребу роботодавців підприємства, району та регіону в персоналі; основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці; перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону; форми профорієнтації роботи з населенням та технологію їх проведення; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за напрямом підготовки “Психологія” (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

10. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю відділення соціальної допомоги вдома. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо виявлення одиноких громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, разом з представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій. Обстежує їхні матеріально-побутові умови проживання, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та соціально-медичної допомоги, наданні різних видів соціальних послуг, встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності на підставі акта обстеження, карти медичного огляду (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви. Укладає договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним працівником відділення, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування. Планує роботу відділення згідно з потребами громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності й термінів надання послуг соціальним працівником, робітником. Встановлює зв’язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи громадські, приватні установи, вживає заходів щодо отримання благодійної допомоги. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає та подає звітність відповідно до встановленої форми. Несе матеріальну відповідальність за наявність основних коштів, малоцінного інвентарю та устаткування. Контролює діяльність соціальних працівників, проводить їх навчання, забезпечує належні умови праці соціальних працівників, відповідає за ведення документації, облік та звітність відділення. Веде облік одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні дії відділення і які потребують сторонньої допомоги. Визначає кількість громадян, які обслуговуються, та обсяг роботи соціальних працівників з урахуванням характеру послуг, які надаються, розміру території в зоні обслуговування, наявності громадського транспорту тощо. Використовує нові форми обслуговування. Контролює якість надання соціальних послуг працівниками відділення та їх відповідність до потреб громадян похилого віку та інвалідів, яких обслуговують. Координує діяльність громадських та інших недержавних структур у сфері соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Організовує через органи охорони здоров’я, підприємства торгівлі, громадського харчування, комунального господарства та побутового обслуговування необхідну соціально-медичну та соціально-побутову допомогу. Вживає заходів щодо виконання заяв і пропозицій громадян. Сприяє залученню позабюджетних коштів для надання безплатної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділення з обумовленням їх взаємозамінності, Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділення соціальної допомоги; Кодекс законів про працю; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги особам пенсійного віку та інвалідам; санітарно-гігієнічні вимоги з догляд) за хворими в домашніх умовах; основи громадянського права, опіки та піклування; пільги та переваги, що встановлені для ветеранів війни та праці; основи діловодства; державну мову; основи управління; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом – не менше 3 років.

11. ЗАВІДУВАЧ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Керує на основі чинного Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації та власного Статуту діяльністю з виявлення, обліку та діагностики дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку, відбору їх до спеціальних навчально-виховних, лікувальних закладів відповідного типу. Забезпечує здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження підлітків з метою виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, працевлаштування; своєчасного виявлення й обліку дітей з вадами у розвитку різних категорій, які підлягають влаштуванню до спеціальних навчально-виховних або лікувальних закладів; направлення дітей до науково-дослідних центрів та лікувально-профілактичних закладів для поглибленого й динамічного вивчення їх захворювання та відхилень у розвитку; консультативної допомоги батькам, педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення ефективності та вдосконалення методів навчання, виховання, корекційно-відновлювальної і лікувальної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку. Забезпечує створення банку даних про кількість дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку та подає до органів державного управління, відповідних міністерств і відомств пропозиції щодо раціонального розвитку мережі спеціальних навчально-виховних і лікувальних закладів у системі освіти, соціального захисту, охорони здоров’я. Працює в тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронними органами, а також із громадськими організаціями. Організовує розгляд діагностично-складних і конфліктних випадків. Забезпечує фінансово-господарську діяльність, видає в межах своєї компетенції накази, затверджує правила внутрішнього розпорядку, розв’язує питання добору і розстановки кадрів. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.
Повинен знати: Конституцію України, Закон України “Про освіту”, основи законодавства про охорону здоров’я та інші нормативно-правові акти законодавства України; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності; основи психології; правила ділового етикету та спілкування: правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Спеціальна підготовка при Центрі допомоги дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці. Стаж роботи за фахом – не менше 3 років.

12. ЗАВІДУВАЧ ПУНКТУ ЛОГОПЕДИЧНОГО

Завдання та обов’язки. Обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови, а також проводить роботу з їх виявлення. Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм. Використовує ефективні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Підтримує тісний зв’язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, несе матеріальну відповідальність, добирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв’язного мовлення. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру. злагоди між усіма народами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Стверджує ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості, застосовуючи творчу педагогічну діяльність. Володіє культурою спілкування, його формами, способами та засобами.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”; Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності “Дефектологія та логопедія” або “Логопедія”; цілі, принципи, зміст навчання, виховання мовної корекції дітей, методики усунення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади в мовленні; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у мовленні, – не менше 8 років.

13. НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Завдання та обов’язки. Здійснює загальне керівництво навчально-тренувальним центром відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій соціальної сфери. Організовує ефективну навчально-тренувальну та адміністративно-господарську діяльність центру. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними закладами соціальної сфери. Забезпечує створення оптимальних умов для проведення навчально-тренувального процесу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем. Організовує роботу з добору, розстановки й використання кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі та дисципліну. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо її оптимізації, видає відповідні директивні документи із цих питань. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил з охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України: закони України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються діяльності центру; інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність центру; основи управління, економіки, трудового законодавства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Завдання та обов’язки. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу навчально-виховного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей та таланту. Надає методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів. Консультує батьків з питань виховання та освіти дітей. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради, створенні сприятливого клімату в педагогічному колективі. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює професійний рівень, педагогічну, методичну, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності. Має ціннісні орієнтири, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство та державну мову; педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; цілі, принципи, зміст освіти та виховання; методи, форми; засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, навчальних занять та праці дітей; відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи, індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; організацію управління, нормативне забезпечення системи освіти; принципи, якими керуються провідні вихователі та методисти.
Кваліфікаційні вимоги.
Вихователь-методист вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності “Педагогіка і психологія” (у спеціальному виховному закладі – вища дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 8 років.
Вихователь-методист I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності “Педагогіка і психологія (у спеціальному виховному закладі – вища дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 5 років.
Вихователь-методист II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності “Педагогіка і психологія (у спеціальному виховному закладі – вища дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним спрямуванням – не менше 3 років.
Вихователь-методист: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ВИХОВАТЕЛЬ СОЦІАЛЬНИЙ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

Завдання та обов’язки. Працює з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги. Виробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини-інваліда, Планує та здійснює роботу із соціальної адаптації дитини-інваліда: виховує і прищеплює навички самообслуговування, надає соціальну психологічну допомогу, організовує дозвілля, спортивну діяльність, спілкування із цікавими людьми, закладає основи оволодіння професіями, які дають можливість працювати в домашніх умовах. Спільно із сім’єю бере участь у навчанні і вихованні дитини-інваліда; здійснює психолого-педагогічну корекцію особистості, спрямовану на вироблення самостійності у будь-якій діяльності, розвиток інтелектуальних здібностей, емоційно-вольових якостей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда. Проводить соціально-педагогічні консультації із сім’єю, веде психолого-педагогічні спостереження та аналізує динаміку розвитку дитини-інваліда. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу згідно з призначенням лікаря. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.
Повинен знати: основи чинного законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, теорії та методики виховання, загальної вікової, педагогічної, сімейної, соціальної психології, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або розумового розвитку; фізіологічні, психолого-педагогічні особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами; систему державних закладів (організацій освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, громадських організацій) з надання допомоги дітям-інвалідам; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи.
Кваліфікаційні вимоги.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами – не менше 8 років.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр; спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж робота за професією вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами – не менше 5 років.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістра спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами – не менше 3 років.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ВЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

Завдання та обов’язки. Планує і здійснює навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Обирає ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Державний стандарт спеціальної освіти; Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку; основні знання в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності “Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)”; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей із фізичними або розумовими вадами; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку аномальних дітей; програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію, управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні та інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю; сучасні досягнення педагогічної, дефектологічної науки й практики; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Вчитель-дефектолог вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-дефектолога – не менше 8 років.
Вчитель-дефектолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-дефектолога – не менше 5 років.
Вчитель-дефектолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-дефектолога – не менше 3 років.
Вчитель-дефектолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Завдання та обов’язки. Розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми. Здійснює навчальну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Забезпечує умови для засвоєння інвалідами компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових та індивідуальних особливостей, сприяє їх соціальній реабілітації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку хворого. Створює сприятливі організаційно-педагогічні умови для дітей з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, заїкуватістю, алалією, афазією, дизартрією). Виробляє оптимальну педагогічну й колекційну стратегію; проектує шляхи навчання, реабілітації та соціальної адаптації кожного хворого. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу. Надає батькам або сім’ям консультативну допомогу щодо виправлення дефектів усної і письмової мови їх дітей. Проводить з дітьми фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття. Виховує в учнів почуття впевненості в собі, усвідомлення своїх досягнень в опануванні методів, що можуть компенсувати обмеження, спричинені мовленнєвими порушеннями. Керує асистентами вчителя-логопеда. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”, Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”; державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН; основні відомості з логопедії; основні цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей з мовленнєвими порушеннями; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; психофізіологію розвитку аномальних дітей; методику, форми, принципи організації навчально-виховного, мовнокорекційного й компенсаційного процесу; програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади мовленнєвого розвитку; нормативні вимоги до оформлення логопедичного кабінету; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної та логопедичної науки та практики, державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Вчитель-логопед вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-логопеда – не менше 8 років.
Вчитель-логопед I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації, Стаж роботи за професією вчителя-логопеда – не менше 5 років.
Вчитель-логопед II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації, Стаж роботи за професією вчителя-логопеда – не менше 3 років.
Вчитель-логопед: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ВЧИТЕЛЬ-РЕАБІЛІТОЛОГ

Завдання та обов’язки. Визначає відповідно до державних стандартів освіти, планів, методик, індивідуальних програм та рекомендацій мету, зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи у масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Обирає ефективні форми і проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття. Створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті, характеризує, тлумачить й оцінює їх, прищеплює навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає і фіксує динаміку розвитку, аналізує особливості фізичних та розумових досягнень дитини. Бере участь у тестуванні. Співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами (логопедами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, олігофренопедагогами), дієтологами, фахівцями із фізичної реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи, координує їх діяльність. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові і безпечні умови навчання, виховання та праці. Залучає членів сім’ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ, подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок. Надає консультації з питань корекційно-реабілітаційних процесів. Керує помічниками та асистентами вчителя-реабілітолога. Організовує виконання індивідуального плану реабілітаційної роботи з дитиною в установі та сім’ї. Здійснює нагляд за навчанням та вихованням дітей у дошкільних закладах і школах за місцем їх проживання. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов’язки з додержанням норм етики та моралі.
Повинен знати: основи чинного законодавства України про освіту, соціальний захист; Конвенцію про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні соціальні гарантії, Державний стандарт освіти, програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; нормативні документи з охорони здоров’я дітей; основи соціальної роботи з громадськістю і сім’єю; основи управління й організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; етичні норми й правила організації навчання і виховання дітей; норми й правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.
Кваліфікаційні вимоги.
Вчитель-реабілітолог вищої категорії; повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога – не менше 8 років.
Вчитель-реабілітолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога – не менше 5 років.
Вчитель-реабілітолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога – не менше 3 років.
Вчитель-реабілітолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ЕКСПЕРТ З РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Завдання та обов’язки. Здійснює аналіз з метою встановлення об’єктивних або суб’єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі; результати заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань організаційно-правової форми господарювання підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів. Готує висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої, мотивуючої та рекомендаційної частин. Сприяє розв’язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Бере участь у проведенні примирно-переговорних процедур, реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, розробленні рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”; Положення про Національну службу посередництва і примирення; чинне законодавство України про працю; Господарський кодекс України; нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин; Конвенцію Міжнародної організації праці “Про сприяння колективним переговорам”; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний експерт з регулювання соціально-трудових відносин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді експерта з регулювання соціально-трудових відносин і категорії – не менше 2 років.
Експерт з регулювання соціально-трудових відносин I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи на посаді експерта з регулювання соціально-трудових відносин II категорії – не менше 2 років.
Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді експерта з регулювання соціально-трудових відносин – не менше 1 року.
Експерт з регулювання соціально-трудових відносин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. ЕКСПЕРТ З УМОВ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з дослідження умов праці на робочих місцях, у межах своєї компетенції реалізує державну політику щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників. Вирішує питання щодо надання працівникам, зайнятим на робочих місцях зі шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій. Проводить експертизу якості атестації та правильності застосування на підприємстві Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Здійснює контроль за правильним використанням Списку професій, що мають право на додаткову відпустку. Контролює якість проведення на підприємствах атестації робочих місць за умовами праці та на їх відповідність до нормативно-правових актів з охорони праці. Контролює дотримання підприємствами законодавства з питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, надає підприємствам та окремим громадянам методичну допомогу й консультації із цих питань. Збирає та узагальнює інформацію з питань, що належать до компетенції Державної експертизи умов праці, організовує роботу з документами та веде документацію відповідно до чинного законодавства, подає встановлену звітність. Аналізує та узагальнює відповідний досвід роботи з метою підвищення ефективності роботи Державної експертизи умов праці. Розглядає у межах своєї компетенції листи та заяви від підприємств і громадян.
Повинен знати: Конституцію України; основи трудового законодавства; постанови, розпорядження, накази та інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та права; умови праці; правила ділового етикету та спілкування; інструкцію з діловодства; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

8. ІНСПЕКТОР ПРАЦІ (ПРАВОВИЙ)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за додержанням чинного законодавства з праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності. Проводить роботу з перевірки питань щодо укладення та припинення трудових договорів, а також заповнення, ведення обліку і зберігання трудових книжок. Здійснює контроль за станом нормування праці на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних та соціально-економічних факторів, планування робочого часу та відпочинку, застосування форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання. Забезпечує контроль за наданням гарантій та компенсацій згідно з чинним законодавством. Здійснює контроль за укладенням та виконанням галузевих, регіональних угод, колективних договорів а також трудових відносин у разі банкрутства чи приватизації підприємств. Перевіряє відшкодування збитків, спричинених працівникові через ушкодження здоров’я на виробництві, працю жінок та інвалідів. Розглядає звернення та заяви громадян.
Повинен знати: Конституцію України: чинне трудове законодавство; постанови, розпорядження, накази та інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності; практику застосування чинного законодавства; умови праці; основи управління та права; правила ділового етикету та спілкування; інструкцію з діловодства; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

9. ІНСТРУКТОР З ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Здійснює трудову підготовку учнів вихованців в інтернатних навчально-виховних закладах, що спрямовується на формування практичних умінь і навичок, розвиток творчості дітей, їх здатності примножувати матеріальні цінності. Забезпечує створення необхідних умов для продуктивної праці та розвитку особистості. Організовує трудову діяльність дітей у позанавчальний час, несе персональну відповідальність за охорону їх праці. Своєчасно готує засоби та предмети праці (інструменти, заготовки, матеріали, технологічну документацію), визначає індивідуальні завдання, надає необхідну диференційовану допомогу. Виховує в підопічних працелюбність, повагу та інтерес до різних видів трудової діяльності, морально-вольові якості, дисциплінованість, акуратність у роботі. Сприяє професійному самовизначенню, підготовці дітей до самостійного трудового і життя, до праці в нових соціально-економічних умовах, професійному самовизначенню. Прищеплює та виховує в учнів прагнення збагачувати трудові традиції українського народу. Організовує і проводить обслуговування та ремонт обладнання, техніки. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Державний стандарт освіти; знання в обсязі відповідної вищої освіти; предмет та методики трудової підготовки; дисципліни психолого-педагогічного циклу; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, інші умови навчання; основні напрями й перспективи розвитку освіти, педагогічної науки, теорії і практики в галузі техніки, технології, виробництва; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Інструктор з праці вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора з праці – не менше 8 років.
Інструктор з праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора з праці – не менше 5 років.
Інструктор з праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора з праці не менше 3 років.
Інструктор з праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

10. ІНСТРУКТОР СЛУХОВОГО КАБІНЕТУ

Завдання та обов’язки. Проводить фронтальні заняття з розвитку слуху й формування вимови з учнями відповідно до чинної програми та методики, яка включає формування ритміко-інтонаційної структури мови, уточнення і збагачення уявлень дітей з вадами слуху про світ немовних звуків, навчання сприйманню на слух музики, різних дитячих пісень, віршів. Організовує обстеження слуху й перевірку вимови учнів, здійснює методичне керівництво роботою слухового кабінету в школі. Працює над виробленням слухо-зорової основи для сприймання учнями усної мови за допомогою слухових апаратів, над формуванням у них зрозумілої мови, наближеної до природного звучання мови людей, які чують, уточненням та збагаченням їхніх уявлень про світ немовних звуків. Розвиває в учнів здатність ефективно користуватися залишковим слухом, слуховими апаратами в процесі мовного спілкування, формує їх вимову, виробляє правильний тембр голосу, ритміко-інтонаційну структуру мови. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, вчителями, вихователями; надає їм консультативну допомогу з питань корекційно-реабілітаційної роботи, аудіології, загального розвитку їх дітей. Постійно удосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Планує роботу, проводить аналіз и результатів, веде необхідну документацію.
Повинен знати: Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів; основні знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності “Дефектологія (сурдопедагогіка)”; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної і слухової корекції, соціальної адаптації дітей; методики обстеження слуху, слухопротезування, розвитку слухового сприймання та виправлення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи; типи слухових апаратів, візуальні та інші прилади й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади слуху; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення слухових кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, сурдопедагогічної науки та практики; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Інструктор слухового кабінету вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора слухового кабінету – не менше 8 років.
Інструктор слухового кабінету I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора слухового кабінету – не менше 5 років.
Інструктор слухового кабінету II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора слухового кабінету – не менше 3 років.
Інструктор слухового кабінету: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

11. КОНСУЛЬТАНТ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Здійснює консультації та надає консультативну допомогу батькам (особам, які замінюють батьків), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з порушеннями поведінки, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів. Вивчає відповідні документи на дитину: історію розвитку (хвороби); розгорнуту психолого-медико-педагогічну характеристику зі школи чи іншого дитячого закладу, в якому перебуває дитина; зошити, якщо дитина вчиться, малюнки та робить висновки про характер відхилень в її розвитку. Бере участь у прийнятті колегіальних рішень щодо форми організації колекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей, у разі потреби дає рекомендації щодо реабілітації, соціальної адаптації, працевлаштування підлітків. Дає рекомендації щодо навчання дитини в спеціальному навчально-виховному закладі з метою встановлення остаточного діагнозу. Бере участь у складанні розгорнутих висновків психо-медико-педагогічної консультації та рекомендації. Веде встановлену документацію. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов’язки з додержанням норм етики та моралі.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Конвенцію про права дитини; інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку; законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання; основи трудового законодавства; дитячу психологію, вікову фізіологію, цілі, принципи, зміст освіти й виховання; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини; організації спілкування, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації: – не менше 8 років.
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації – не менше 5 років.
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації – не менше 3 років.
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

12. МЕТОДИСТ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завдання та обов’язки. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю колективу позашкільного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного та корекційного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, здібностей, таланту. Надає методичну допомогу педагогам у їх роботі. Організовує роботу методичного кабінету. Оновлює навчальні посібники, ігровий матеріал. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед педагогічного колективу. Складає плани навчально-виховної роботи; графіки роботи позашкільного закладу, і звіти про стан педагогічної роботи, веде встановлену документацію, проводить педради, наради вихователів. Забезпечує правильний добір і розстановку кадрів, підвищення їх кваліфікації, атестацію. Сприяє створенню творчого емоційно-психологічного клімату в колективі. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну й методичну майстерність, загальну культуру. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, сприяє захисту їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобіганню шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
Повинен знати: чинне законодавство України “Про освіту”; Конвенцію про права дитини; законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство; дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію і гігієну; цілі, принципи, зміст освіти й виховання; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; принципи, якими керуються провідні вихователі й методисти; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Методист позашкільного закладу вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста позашкільного закладу – не менше 8 років.
Методист позашкільного закладу I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професію методиста позашкільного закладу – не менше 5 років.
Методист позашкільного закладу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста позашкільного закладу – не менше 3 років.
Методист позашкільного закладу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

13. ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ

Завдання та обов’язки. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей. Веде статистичну та іншу документацію щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації: особові справи підопічних, листування з органами виконавчої влади, суб’єктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками. Складає плани виховної та реабілітаційної роботи. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків яру особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі. Проводить соціальне необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупованням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних, цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній діяльності.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Конвенцію про права дитини; основи законодавства України про соціальний захист; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні стандарти освіти, програмно-методичні документи; основи трудового законодавства; знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”; основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни; цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Педагог соціальний вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога соціального – не менше 8 років.
Педагог соціальний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога соціального – не менше 5 років.
Педагог соціальний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога соціального – не менше 3 років.
Педагог соціальний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

14. ПЕРЕКЛАДАЧ-ДАКТИЛОЛОГ

Завдання та обов’язки. Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки. Забезпечує переклад-ділових та побутових, особистих або телефонних розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших), нарад, загальних зборів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству; мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; роз’яснення спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед глухих та чуючих осіб дактильно-жестову мову та сприяє вивченню цієї мови. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об’єднань) глухих. Працює над питаннями граматичного та естетичного розвитку дактильно-жестової мови.
Повинен знати: Державний стандарт спеціальної освіти; Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів; дактильно-жестову мову (в обсязі програм з вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); українську мову та методологічні основи її побудови; методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальну психологію; медичні та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.
Кваліфікаційні вимоги:
Перекладач-дактилолог вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога – і не менше 8 років.
Перекладач-дактилолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога – не менше 5 років.
Перекладач-дактилолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога – не менше 3 років.
Перекладач-дактилолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

15. ПЕРЕКЛАДАЧ-ДАКТИЛОЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Завдання та обов’язки. Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки (навчальних занять, телефонних переговорів, теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по навчальному закладу, виробничих нарад, зборів, бесід тощо) для глухих, учнів-інвалідів, працівників, забезпечує переклад ділових та побутових особистих розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших); театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів; спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Виконує у відповідності до встановлених порядком функції керівника навчальної групи глухих. Розробляє потрібні у роботі перспективні та поточні плани заходів масової та індивідуальної виховної, позакласної, реабілітаційної, культурно-освітньої, оздоровчої та іншої роботи. Надає всебічну можливу допомогу в проведенні заходів з медичної та соціально-трудової реабілітації глухих. Вивчає та аналізує інтелектуальний рівень глухих, подає відповідні пропозиції адміністрації навчального закладу. Контролює відвідування та успішність навчання глухих учнів, виконання ними виробничої практики. Веде встановлену навчальним закладом документацію та облік своєї роботи. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед глухих та чуючи осіб дактильно-жестову мову та проводить вивчення цієї мови. Бере участь у роботі кабінетів мови й читання губами, що сприяє подальшому розвитку залишкового слуху та словесної мови працівників з вадами слуху. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об’єднань) глухих.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”; Державний стандарт спеціальної освіти; дактильно-жестову мову (в обсязі програм із вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); українську мову та методологічні основи її побудови; методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальної психології; медичні та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих; основи педагогіки; Конвенцію про права дитини.
Кваліфікаційні вимоги.
Перекладач-дактилолог навчальних закладів вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога – не менше 8 років.
Перекладач-дактилолог навчальних закладів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією і перекладача-дактилолога – не менше 5 років.
Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога – не менше 3 років.
Перекладач-дактилолог навчальних закладів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

16. ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Завдання та обов’язки. Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Надає допомогу учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до освіти, допомагає у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з півнем індивідуального розвитку. Планує, розробляє, упроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей, веде встановлену документацію. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з упакуванням їх підготовки, здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи. Використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу й психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічної консультації. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників працівників освітніх установ з питань практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”; законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності “Психологія”; загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію праці, психодіагностики, психотерапії, психопрофілактики, психогігієни, організації освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини; програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців та учнів, соціальні, культурні; психологічні та інші умови їх навчання і виховання; основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом – не менше 8 років, у тому числі за професією практичного психолога – не менше 5 років.
Практичний психолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом – не менше 5 років, у тому числі за професією практичного психолога – не менше 3 років.
Практичний психолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом – не менше 3 років, у тому числі за професією практичного психолога – не менше 1 року.
Практичний психолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

17. ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

Завдання та обов’язки. Надає інформацію щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, їх зміст, умови праці, вимоги до працівника, знайомить з формами та напрямами навчання за обраною професією, використовуючи для цього профінформаційні матеріали. Консультує громадян щодо вибору або зміни професії, визначення профілю підготовки чи перепідготовки з урахуванням стану здоров’я, побажань, здібностей та можливостей, а також потреб на локальному ринку праці. Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби. З’ясовує їх наміри та побажання до майбутньої роботи. За бажанням особи виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання. При оцінці професійних навичок використовує рекомендовані тестові методики. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів. Формує банк нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для здійснення консультування та психологічної підтримки громадян. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: Конституцію України; основи трудового законодавства, Закону України “Про зайнятість населення”; Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”; інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультативної роботи, стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону; ситуацію на локальному, регіональному та державному ринку праці; поточну потребу роботодавців в персоналі; основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці; перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону; форми профорієнтаційної роботи з населенням та технологію їх проведення; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний профконсультант: повна вища освіта за напрямом підготовки “Психологія” (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією профконсультанта I категорії – не менше 2 років.
Профконсультант I категорії: повна вища освіта за напрямом підготовки “Психологія” (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією профконсультанта II категорії – не менше 2 років.
Профконсультант II категорії: повна вища освіта за напрямом підготовки “Психологія” (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією профконсультанта – не менше 1 року.
Профконсультант: повна вища освіта за напрямом підготовки “Психологія” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

18. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Завдання та обов’язки. Бере участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома завдань. Виявляє одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні обслуговування, та тих, які потребують соціальної підтримки. На підставі особистої заяви громадянина, карти медичного огляду, акта обстеження матеріально-побутових умов проживання одинокого непрацездатного громадянина визначає характер та обсяг обслуговування, якого він потребує. Надає допомогу під час оформлення документів для прийняття на обслуговування нестаціонарними та стаціонарними установами органів соціального захисту населення для опіки та піклування, на отримання матеріальних та натуральних видів допомоги, пільг та переваг. Сприяє госпіталізації в лікувальні установи. Підтримує зв’язки з трудовими колективами, де раніше працювали громадяни, які потребують допомоги, ветеранськими організаціями, благодійними фондами, іншими громадськими організаціями з метою надання допомоги громадянам похилого віку та інвалідам. Надає необхідні консультації із соціальних питань. Надає допомогу під час вирішення питань, що пов’язані з організацією надання соціальних послуг тим, хто її потребує, у тому числі у вигляді ремонту житла, забезпечення паливом, одягом, безкоштовним харчуванням. Контролює своєчасне, повне та якісне виконання послуг підприємствами, закладами, установами, організаціями тощо, що виконують послуги за замовленням чи зверненням одиноких громадян. Своєчасно інформує медичну установу, начальника відділення соціальної допомоги про зміни в стані здоров’я одиноких непрацездатних громадян для надання необхідної допомоги, внесення змін у періодичність обслуговування або організації стаціонарного лікування чи влаштування на постійне місце проживання до будинку-інтернат) (пансіонату) за профілем захворювання. Аналізує стан матеріально-побутового забезпечення та в разі потреби сприяє його поліпшенню в установленому чинним законодавством порядку. Спільно з підприємствами житлово-комунального господарства, місцевими органами державної влади організовує поховання померлих одиноких громадян, які ним обслуговувались. Щомісяця складає за встановленою формою звіт про виконану роботу. Своєчасно та точно виконує розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; основи трудового законодавства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фахівець із соціальної допомоги вдома: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із соціальної допомоги вдома I категорії – не менше 2 років.
Фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією фахівця із соціальної допомоги вдома II категорії – не менше 2 років.
Фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із соціальної допомоги вдома – не менше 1 року.
Фахівець із соціальної допомоги вдома: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

19. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання та обов’язки. Організовує виявлення та реєстрацію на підприємстві, в організації, установі, мікрорайоні або зоні соціального обслуговування сімей, окремих громадян, підлітків та дітей, які потребують соціальної, медичною юридичної, психологічної, педагогічної, матеріальної та іншої допомоги, охорони й захисту їх морального, фізичного та психологічного здоров’я і виконує завдання та обов’язки щодо організації піклування, опікування та догляду. Встановлює причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні явища, у тому числі на місцях роботи, навчання, мешкання, сприяє їх усуненню. Координує роботу державних, приватних підприємств, громадських організацій та благодійних фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім’ям та особам, які того потребують. Пропагує здорові способи життя, поведінки й використання вільного часу, ефективні методи родинного планування і господарювання, виховання дітей, дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин. Планує і реалізує заходи щодо запобігання травматизму та правопорушенням у соціальній сфері. Надає допомогу громадянам, особливо молоді, у працевлаштуванні. Реєструє асоціальні явища й розробляє комплекс заходів щодо їх усунення, зменшення негативного впливу на людське середовище. Співпрацює з органами охорони громадського порядку в питаннях ліквідації причин негативних соціальних явищ. Проводить психологічні та педагогічні консультації, дає юридичні поради. Організовує за місцем проживання соціальну, медичну, побутову допомогу громадянам похилого віку й непрацездатним громадянам. Влаштовує в разі потреби осіб, що потребують допомоги, у лікувальні установи, інтернати для дітей та дорослих, професійно-технічні училища. Подає до відповідних організацій матеріали та документи з приводу встановлення і позбавлення батьківських прав, піклування, опікування, виховання, догляду, допомоги, лікування, протезування тощо. Бере участь у роботі центрів та інших організацій, які забезпечують соціальну діяльність: реабілітації, адаптації, соціальної допомоги та захисту, піклування та опікування, притулків, інтернатів, осередків для молоді, підлітків та дітей, клубів, асоціацій та об’єднань за інтересами. Забезпечує професійний рівень роботи персоналу підрозділу, у тому числі соціальних працівників та соціальних робітників.
Повинен знати: законодавство України з питань соціальної політики; соціального захисту й допомоги; основи сімейного, трудового, житлового законодавства України; нормативні, методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи; нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства й дитинства, права неповнолітніх, ветеранів, інвалідів, пенсіонерів; організацію соціально-медичної роботи; показники та характеристики зони соціального обслуговування; соціологію; психологію; форми й методи виховання дітей та підлітків; основи кримінального та цивільного права; норми, порядок та організацію юридичної допомоги, піклування, опікування, догляду, соціальної реабілітації, надання та позбавлення батьківських прав, соціального захисту та допомоги, ведення домашнього господарства; методи та засоби пропагування здорових способів життя; національні особливості побуту, сімейного виховання та культури людських відносин; передовий досвід соціальної роботи; охорону праці й вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних обставинах; діловодство.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фахівець із соціальної роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи I категорії – не менше 2 років.
Фахівець із соціальної роботи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи II категорії – не менше 2 років.
Фахівець із соціальної роботи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи – не менше 1 року.
Фахівець із соціальної роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

Завдання та обов’язки. Бере участь у роботі з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Забезпечує разом з вихователем умови та виконання робіт з адаптації дітей-інвалідів. Організовує дозвілля, спортивну діяльність, закладає основи оволодіння професіями. Бере участь у навчанні й вихованні дитини-інваліда під керівництвом вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами. Залучає членів сім’ї дитини-інваліда до участі в розвитку інтелектуальних здібностей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу згідно з призначеннями лікаря. Постійно вдосконалює свій професійний рівень. Виконує професійні завдання та обов’язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: основи чинного законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або розумового розвитку; особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи.
Кваліфікаційні вимоги.
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: для бакалавра – не менше 1 року, для молодшого спеціаліста – не менше 2 років.
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією асистента вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами – не менше 2 років.
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

Завдання та обов’язки. Бере участь у навчальній, виховній, компенсаційній, реабілітаційній роботі з дітьми, які мають різні вади фізичного або розумового розвитку. Забезпечує разом із вчителем-дефектологом умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальний реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей під керівництвом вчителя-дефектолога, співпрацює із фахівцями над розробленням оптимальної педагогічної стратегії навчання та виховання дітей, які мають вади фізичного або розумового розвитку. Залучає членів сім’ї дитини до участі в навчально-корекційній роботі. Постійно вдосконалює свій професійний та загальносвітовий рівень. Виконує професійні завдання та обов’язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: основи чинного законодавства України про освіту, соціальний захист; міжнародні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні стандарти освіти, програмно-методичні документи, теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми корекційного навчання і виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі дефектології, нормативні документи з охорони здоров’я дітей; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; норми педагогічної етики; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Асистент вчителя-дефектолога I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента вчителя-дефектолога II категорії – не менше 1 року.
Асистент вчителя-дефектолога II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією асистента вчителя-дефектолога – не менше 2 років.
Асистент вчителя-дефектолога: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Завдання та обов’язки. Бере участь у визначенні змісту, форм і методів навчальної, компенсаційної, реабілітаційної та корекційної роботи. Проводить за розкладом разом із вчителем-логопедом заняття з корекції дефектів усної та писемної мови, компенсаційні заходи, спрямовані на розвиток зв’язності та виразності мовлення. Працює під керівництвом вчителя-логопеда та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови проведення навчально-корекційної роботи. Залучає членів сім’ї дитини до участі в навчально-корекційній роботі. Створює сприятливі умови разом із вчителем-логопедом для засвоєння учнями компенсаційно-корекційної та навчальної програм. Постійно вдосконалює свій професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов’язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: основи чинного законодавства України про соціальний захист, про освіту; міжнародні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні стандарти освіти, програмно-методичні документи, теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми корекційного навчання і виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі логопедії; нормативні документи з охорони здоров’я дітей, індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; норми педагогічної етики; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Асистент вчителя-логопеда I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента вчителя-логопеда II категорії – не менше 1 року.
Асистент вчителя-логопеда II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією асистента вчителя-логопеда – не менше 2 років.
Асистент вчителя-логопеда: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-РЕАБІЛІТОЛОГА

Завдання та обов’язки. Бере участь у визначенні змісту й порядку навчально-реабілітаційної роботи в масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Разом із вчителем-реабілітологом проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття. Допомагає створювати навчально-виховні ситуації, ознайомлюватись з явищами, фактами та подіями, що відбуваються у суспільстві, природі, побуті; характеризує, тлумачить й оцінює їх; і прищеплює навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві. Працює під керівництвом вчителя-реабілітолога та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови реабілітації. Залучає членів сім’ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Постійно вдосконалює професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов’язки з додержанням корм етики та моралі.
Повинен знати: основи законодавства України про соціальний захист, про освіту; міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають зади у фізичному або розумовому розвитку; державні соціальні гарантії, державні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та колекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; нормативні документи з охорони здоров’я дітей; основи соціальної роботи з громадськістю і сім’єю; основи організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; етичні норми й правила організації навчання і виховання дітей; норми й правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.
Кваліфікаційні вимоги.
Асистент вчителя-реабілітолога I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента вчителя-реабілітолога II категорії: для бакалавра – не менше 1 року, для молодшого спеціаліста – не менше 2 років.
Асистент вчителя-реабілітолога II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – стажування за визначеним строком, для молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією асистента вчителя-реабілітолога – не менше 2 років.
Асистент вчителя-реабілітолога: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ВИХОВАТЕЛЬ

Завдання та обов’язки. Планує, організовує, проводить виховну, позаурочну навчальну роботу з вихованцями. Сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їх здібностей, обдаровань, талантів та участі в художній, технічній, фізкультурно-спортивній, суспільне корисній діяльності, професійній орієнтації, соціальній адаптації. Працює в тісному контакті з педагогами, батьками. Контролює дотримання вихованцями вимог статуту установи (освітньої, реабілітаційної тощо) підготовку до навчальних занять. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди. Додержується педагогічної етики, поважає гідність вихованців, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя. Використовує в роботі кращі надбання, передовий досвід, розробки в галузі вітчизняної та світової педагогіки. Стежить за забезпеченням здорових, безпечних умов виховання, навчання, праці, проживання, відпочинку. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
Повинен знати: Закон України “Про освіту”; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики виховної роботи; програмно-методичні матеріали й документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців, питання формування дитячих, підліткових колективів і керівництва ними, соціальні, культурні та інші умови виховання, нормативне забезпечення виховної роботи; основні напрями та перспективи розвитку освіти; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Вихователь I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вихователя II категорії – не менше 1 року.
Вихователь II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією вихователя – не менше 2 років.
Вихователь: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ІНСТРУКТОР З ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Організовує трудову діяльність інвалідів та людей з різними порушеннями фізичного та розумового розвитку. Обирає ефективні форми, методи й засоби трудової адаптації інвалідів. Планує і аналізує роботу щодо їх професійної орієнтації. Проводить роботу щодо професійної реабілітації інваліда методом навчання професії відповідно до адаптованих освітніх програм, освітніх стандартів, встановлених державою. Спрямовує роботу на відновлення набутих або придбання нових професійних навичок і знань з наступним раціональним працевлаштуванням, а також на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці. Бере участь у розробленні індивідуальних програм з трудової адаптації, заходів зі створення сприятливих умов праці, підвищення якості процесу трудової адаптації. Своєчасно готує засоби та предмети праці, необхідні для здійснення трудової діяльності (інструменти, заготовки, матеріали). Визначає індивідуальні диференційовані завдання, необхідні для повноцінної трудової адаптації. Проводить інструктаж щодо заходів, які забезпечують виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання під час трудового процесу. Аналізує чинники, що впливають на якість процесу трудової адаптації інвалідів, їх підготовленість до самостійного трудового життя. Проводить моніторинг адаптації інвалідів, людей з вадами фізичного та розумового розвитку до виробництва, робочого місця та виробничого колективу, Дотримується педагогічної етики, поважає гідність інвалідів та людей з різними порушеннями фізичного та розумового розвитку. Сприяє їх повноцінній інтеграції та реінтеграції в суспільство, Постійно вдосконалює свій професійний рівень.
Повинен знати: чинне законодавство України “Про освіту”, “Про соціальний захист”; основні знання в обсязі вищої освіти відповідного спрямування; предмет та методи трудової підготовки; форми, методи та засоби процесу трудової адаптації; цілі, принципи організації, управління та нормативне забезпечення процесу трудової адаптації; вимоги до матеріально-технічного забезпечення процесу трудової адаптації; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Інструктор з трудової адаптації I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора з трудової адаптації II категорії – не менше 1 року.
Інструктор з трудової адаптації II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією інструктора з трудової адаптації – не менше 2 років.
Інструктор з трудової адаптації: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ У СПРАВАХ ГЛУХИХ

Завдання та обов’язки. Вивчає соціально-побутові проблеми глухих та здійснює збір досліджень з метою розроблення та впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально-психологічних умов для підвищення задоволення матеріальних і духовних потреб глухих. Разом із фахівцями (психологом, соціологом, вчителем-дефектологом, юристом, економістом та іншими) розробляє рекомендації щодо вдосконалення організації та умов праці, системи добору, розміщення, використання, підвищення кваліфікації глухих працівників. Надає допомогу глухим у працевлаштуванні на державних підприємствах, в установах та організаціях, а також в Українському товаристві глухих; у професійній орієнтації глухої молоді; в організації навчання глухих у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах; у влаштуванні дітей глухих батьків в дошкільні та шкільні заклади; у проведенні культурно-масових і оздоровчих заходів, залученні до занять фізичною культурою та спортом; у придбанні путівок санаторно-курортного лікування, медичному обслуговуванні. Організовує лекції, доповіді, консультації та інші заходи з питань, що стосуються життя глухих. Розробляє, пропагує та запроваджує в практику роботи установ, організацій та підприємств рекомендації щодо умов, порядку та етики спілкування з глухими, забезпечення умов їх оптимальної життєдіяльності, адаптації до життя, підвищення комунікабельності, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшення морально-психологічного стану умов праці та побуту. Надає органам державної влади, керівникам підприємств, установ та організацій конкретні пропозиції щодо поліпшення побутових, соціальних та інших умов життєдіяльності глухих. Вивчає закони України, рішення органів влади стосовно життєдіяльності глухих громадян і поширює ці закони та рішення серед глухих, а також пропагує серед чуючих людей. Контролює виконання підприємствами, установами та організаціями законів України, рішень та розпоряджень органів державної влади стосовно забезпечення життєдіяльності глухих.
Повинен знати: постанови, накази, розпорядження органів державної влади, закони України та ратифіковані парламентом України міжнародні та міждержавні договори та угоди щодо життєдіяльності глухих; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань медичної, соціальної, психологічної, трудової, побутової та іншої реабілітації глухих; методику пошуку; розроблення, збору, оброблення та вивчення інформації; технічні засоби збору, накопичення та перероблення інформації; методи автоматизованого оброблення інформації; техніко-експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації засобів отримання, накопичення та передавання інформації, обчислювальних машин та іншого устаткування; основи соціології, психології, дефектології, сурдопедагогіки та сурдопсихології, юриспруденції, економіки, діловодства; граматику та стилістику української мови, дактильно-жестову мову в обсязі програм для вивчення дактильно-жестової мови; структуру органів державної влади, підприємств, установ та організацій; досвід діяльності громадських організацій інвалідів слуху; проблеми та перспективи розвитку реабілітаційної роботи серед глухих в Україні та за кордоном.
Кваліфікаційні вимоги.
Інструктор-методист у справах глухих I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста у справах глухих II категорії – не менше I року.
Інструктор-методист у справах глухих II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста у справах глухих – не менше 1 років.
Інструктор-методист у справах глухих: Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКЛАДИ)

Завдання та обов’язки. Організовує та контролює виробнича навчання людей з обмеженими можливостями. Проводить виробничий інструктаж, заходи, що забезпечують виконаних правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання. Забезпечує виконання інвалідами норм виробітку, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту. Здійснює систематичний контроль за правильним виконанням інвалідами методів та прийомів праці. Аналізує недоліки в організації праці інвалідів, у виконанні інвалідами прийомів і операцій, що впливають на стан здоров’я і продуктивність праці, якість продукції, економію сировини й матеріалів. Навчає інвалідів індивідуальним або бригадним методам праці відповідно до програм виробничого навчання. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці інвалідів, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі атмосфери взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в людей з обмеженими можливостями почуття відповідальності за виконання виробничих завдань. Планує навчальну роботу й веде облік виконання програм виробничого навчання, результатів та успішності праці людей з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням індивідуальних особливостей. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності інвалідів. Навчає їх іншим та суміжним професіям. Бере участь в організації роботи кваліфікаційної комісії, навчально-методичної ради з професійного навчання. Сприяє трудовій та професійній адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями. Веде встановлену документацію.
Повинен знати: чинне законодавство України “Про освіту”, соціальний захист; основи трудового законодавства; державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями; навчальні програми з виробничого навчання інвалідів; основи педагогіки, психології й методики виробничого навчання; правила й норми з охорони праці; економіку й організацію навчально-виробничих процесів.
Кваліфікаційні вимоги.
Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади) I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією майстра виробничого навчання П категорії – не менше 1 року.
Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади) II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією майстра виробничого навчання – не менше 2 років.
Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

9. МЕТОДИСТ З ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Організовує та здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної реабілітації людей з обмеженими можливостями відповідно до медичних показань, потреб ринку праці та з урахуванням прогресивного досвіду й вимог відповідних міжнародних стандартів. Бере участь у перспективному плануванні професійно-реабілітаційного процесу; розробленні навчальних програм, графіків, посібників і рекомендацій. Розробляє і впроваджує корекційно-тренінгові, виховні, соціально-адаптаційні, компенсуючі заходи й заняття інвалідів з метою їх інтеграції і реінтеграції в суспільне життя. Контролює стан організації професійної реабілітації щодо відповідності до чинних стандартів і норм. Забезпечує викладачів і слухачів необхідною навчально-методичною літературою, оснащення кабінетів посібниками й технічними засобами навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, роботі навчально-методичної ради, кваліфікаційної та атестаційної комісії, реалізації їх рішень. Організовує пропаганду професійного навчання через і засоби масової інформації. Проводить моніторинг результатів професійної адаптації людей з обмеженими можливостями. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену документацію.
Повинен знати: законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, державні соціальні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями; теорію й практику методичної роботи; ефективні форми й методи реабілітаційної роботи; сучасні досягнення науки й практики у відповідних галузях реабілітації; етичні норми й правила організації реабілітаційного процесу; правила та норми ведення документації.
Кваліфікаційні вимоги.
Методист з професійної реабілітації I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста з професійної реабілітації II категорії – не менше 1 року.
Методист з професійної реабілітації II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією методиста з професійної реабілітації – не менше 2 років.
Методист з професійної реабілітації: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

10. СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

Кваліфікаційна характеристика втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 24 липня 2006 року № 274)

11. ФАХІВЕЦЬ З ІНТЕРВ’ЮВАННЯ

Завдання та обов’язки. Забезпечує збір первинної інформації від населення (домогосподарств) на визначених територіях згідно з програмами вибіркових обстежень, які проводяться органами державної статистики. Для отримання первинних статистичних даних відвідує кожне визначене домогосподарство з вибіркової сукупності, відповідно до індивідуального графіка. Визначає з дотриманням вимог оптимальності використання коштів маршрути та види транспорту, якими він може своєчасно дістатися до респондента (окремої особи або домогосподарства). Проводить мотивацію та роз’яснювальну роботу в домогосподарствах щодо суспільної важливості їх участі у вибіркових обстеженнях, які проводять органи державної статистики. Здійснює опитування респондентів, збирає за доведеним графіком щоденники поточних витрат, в яких ведуть записи домогосподарства, умови життя яких обстежуються, застосовує інші методи збору інформації. Достовірно та в повному обсязі записує відповіді респондентів під час опитування. У разі наявності у респондентів запитань, роз’яснює їх в межах своєї компетенції. Залучається до інших робіт, пов’язаних з організацією проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Проводить актуалізацію (оновлення) адрес усіх домогосподарств, які проживають на відібраних територіях, та збір інформації, необхідної для формування в подальшому вибіркових сукупностей респондентів для вибіркових обстежень. Забезпечує відповідно до чинного законодавства захист конфіденційності первинних даних, отриманих в ході проведення вибіркових обстежень населення. Здійснює за дорученням територіальних органів державної статистики щоквартальну виплату домогосподарствам за участь в обстеженні умов життя домогосподарств. Вносить пропозиції до органів державної статистики стосовно вдосконалення методів опитування різних верств населення та програм вибіркових обстежень. Бере участь у роботі нарад, семінарів, круглих столів з питань, що стосуються його сфери діяльності.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств); вимоги забезпечення захисту конфіденційності первинних даних, наданих респондентами; чинні соціальні нормативи та заходи соціального захисту окремих верств населення; методи, програми та систему організації проведення вибіркових обстежень домогосподарств; особливості проведення опитувань окремих груп респондентів; основи статистики; передовий вітчизняний та світовий досвід роботи щодо інтерв’ювання (опитування респондентів, їх мотивації); основні показники соціально-економічного розвитку регіону, де він працює.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (економічна або за напрямами підготовки: соціолог, психолог) (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

12. ФАХІВЕЦЬ З НАЙМУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Завдання та обов’язки. Займається пошуком працівників на вакантні посади, укладенням трудових договорів для виконання певної роботи за дорученням роботодавців та підприємств усіх форм власності. Здійснює пошук та підбір вакантних робочих місць для осіб, які шукають роботу, за їх дорученням. Проводить консультації щодо планів професійної підготовки. Обговорює з підприємствами та організаціями необхідні кваліфікаційні вимоги та інші характеристики для найманих працівників, з якими передбачається укладення договору. Здійснює пошук працівників, які мають певну та потрібну кваліфікацію, і виконує всі необхідні під час цього формальності відповідно до чинного законодавства. Забезпечує відповідність укладених договорів з найму до правових вимог та їх підписання. Перевіряє наявність та чинність дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію працівника, необхідну для виконання певних обов’язків. Проводить анкетування та співбесіди з кандидатами, виявляє рівень кваліфікаційних знань. Стежить за тим, щоб особи, яких відібрали, мали рівень освіти та професійний досвід відповідно до вимог роботодавця. Формує базу даних кандидатів на вакантні посади та здійснює її своєчасне оновлення. Оформляє індивідуальні контракти між фахівцями та роботодавцями. Веде необхідну документацію. Вивчає та використовує передовий досвід роботи з кадрами.
Повинен знати: чинне законодавство про працю; постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні документи, що стосуються роботи з кадрами та працевлаштування; порядок оформлення, прийому і звільнення працівників, укладання трудових договорів, контрактів; оформлення дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв; основи соціології праці та передовий досвід роботи з кадрами; правила користування комп’ютером, сучасні комп’ютерні технології оброблення інформації та системи керування базами даних; діловодство.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов’язаною з кадровими питаннями: для спеціаліста – не менше 1 року, бакалавра – не менше 2 років.

13. ФАХІВЕЦЬ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Здійснює реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб (дітей та дорослих) з порушеннями опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань, людей похилого віку з віковими ускладненнями. Проводить обстеження, визначає функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляє порушення і складає індивідуальну програму реабілітації. Розробляє і впроваджує комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-м’язової системи та організму в цілому, координації, збільшення сили м’язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій. Навчає способам досягнення самостійності в побуті, самообслуговуванні, пересуванні, а також підтримки фізичного самопочуття і здоров’я. Аналізує хід виконання реабілітаційної програми та вносить корективи на кожному з етапів; веде відповідні записи й документацію. Співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками. Консультує щодо влаштування доступного й безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у соціальному оточенні осіб з обмеженими фізичними можливостями. Консультує родичів та опікунів щодо виявлених порушень і шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної незалежності і нормального рівня здоров’я, залучає їх до планування і проведення реабілітаційної програми та надання необхідної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями. Виконує ці професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах, соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського й приватного секторів, а також провадить самостійну реабілітаційну практику в межах своєї компетенції. Зберігає таємницю індивідуальних програм реабілітації. Дотримується правил і норм професійної етики.
Повинен знати: анатомію і фізіологію людини; методи профілактики й корекції м’язово-скелетних дисфункцій на підставі виявлення анатомічних, фізіологічних, патологічних та психосоціальних характеристик; теорію фізичних занять і спорту; фізіологію праці, біомеханіку, моторний контроль, розвиток людини, кінезіологію та патокінезіологію; методику, доцільність і обсяг застосування заходів профілактики і корекції рухових дисфункцій у осіб різного віку, зокрема при неврологічних, опорно-рухових, серцево-судинних і респіраторних захворюваннях; закономірності організації й розвитку систем фізичного виховання, охорони здоров’я, освіти й соціального захисту, основи національного та міжнародного законодавства в цих галузях; основи психології, соціології, антропології, екології та валеології, основи наукових досліджень, планування і виконання експериментальних робіт, основи організації праці, адміністрації і менеджменту в державному і приватному секторах.
Кваліфікаційні вимоги.
Фахівець з фізичної реабілітації I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), спеціалізація “фізична реабілітація”. Стаж роботи за професією фахівця з фізичної реабілітації II категорії – не менше 1 року.
Фахівець з фізичної реабілітації II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), спеціалізація “фізична реабілітація”. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією фахівця з фізичної реабілітації – не менше 2 років.
Фахівець з фізичної реабілітації: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст), спеціалізація “фізична реабілітація”. Без вимог до стажу роботи.

14. ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу та здійснює контроль за медичним обслуговуванням, харчуванням громадян, які перебувають у стаціонарних установах. Готує проекти постанов, наказів з питань забезпечення ліками та харчування громадян, які перебувають у стаціонарних установах і підтримує зв’язок із зазначених питань з іншими міністерствами та іншими органами виконавчої влади та профспілками. Надає необхідну методичну та організаційну допомогу на місцях у впровадженні різних форм медичного обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах. Здійснює аналіз медичного обслуговування громадян, які перебувають у стаціонарних установах, розробляє форми обліку та звітності з цих питань і обґрунтовує розміри асигнувань на зазначені цілі. Готує довідкові матеріали з питань забезпечення ліками та харчування стаціонарних установ керівництву. Веде особистий прийом громадян з питань, що входять до його компетенції. Бере участь в інформаційно-роз’яснювальній роботі через засоби масової інформації.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, регламентуючі, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; Кодекс законів про працю; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

15. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Планує та виконує роботу під керівництвом начальника структурного підрозділу, аналізує результати діяльності та послуг, що надаються в пансіонатах, санаторіях, базах відпочинку та складає перелік лікувально-профілактичних процедур різного рівня складності. Здійснює підбір інформації щодо нових методик та рекомендацій на санаторно-курортне лікування. Бере участь у плануванні та організації лікування та відпочинку клієнтів. Відслідковує сучасні тенденції лікувально-оздоровчого режиму. Аналізує показники робіт лікувально-курортних закладів. Проводить маркетингові дослідження щодо лікувально-курортних послуг. Вирішує питання з надання інформаційних послуг клієнтам щодо оздоровчо-туристичного циклу курортно-лікувальних закладів. Надає консультативно-методичну допомогу представникам туристичних підприємств у межах своєї компетенції. Подає пропозиції щодо вдосконалення якості курортно-санаторних послуг на основі вивчення сучасного зарубіжного й вітчизняного досвіду та відгуків користувачів цих послуг.
Повинен знати: законодавчі, нормативно-правові акти органів державної влади, галузеві нормативні й методичні матеріали, що регламентують розвиток санаторно-курортного обслуговування та туризму, рекреаційні ресурси України; основи організації охорони здоров’я, загальної і соціальної психології, специфіки маркетингу в галузі санаторно-курортного обслуговування, рекреаційних послуг; методи вивчення мотивації користувачів санаторно-курортних послуг; порядок розгляду й підготовки рекламної документації; основи ділового спілкування та етикету; правила й норми з охорони праці та виробничої санітарії; державну мову та одну з міжнародних мов.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

16. ЧЕРГОВИЙ З РЕЖИМУ (У СПЕЦІАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ, ЦЕНТРАХ, ШКОЛАХ, УЧИЛИЩАХ, ПРИТУЛКАХ ТОЩО)

Завдання та обов’язки. Забезпечує дотримання режиму та правил внутрішнього розпорядку в закладі. Несе відповідальність за життя і безпеку підопічних. Бере участь разом з вихователем, психологом, педагогом соціальним та з керівником установи або його заступником в адресних відвідуваннях батьків, опікунів. Надає в разі потреби первинну соціально-психологічну допомогу підопічним. Бере участь разом з іншими педагогічними працівниками у розшукуванні дітей, що зникли. Своєчасно доповідає директору закладу про порушення режиму та правил внутрішнього розпорядку, повідомляє про втечу підопічних відповідним органам правопорядку. З’ясовує обставини втечі підопічних. Веде журнали обліку неповнолітніх дітей та іншу внутрішню документацію (акти про приймання або передачу неповнолітніх) під час свого чергування. Отримує пояснювальні записки від неповнолітніх дітей та вихователів. Бере участь у педагогічних радах та педагогічній роботі з дітьми. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Організовує дозвілля та відпочинок дітей під час свого чергування. Несе відповідальність за схоронність майна, будівель, підсобного господарства. Супроводжує підопічних до лікувальних установ. Стежить за дотриманням правил протипожежної безпеки.
Повинен знати: чинне законодавство України “Про освіту”, “Соціальний захист”; Конвенцію про права дитини; керівні нормативно-правові документи з питань навчання та виховання; Типове положення про центр соціальної реабілітації; дисципліни психолого-педагогічного циклу; індивідуальні характеристики учнів, вікову психологію та фізіологію підопічних; форми, методи виховної роботи; цілі, принципи, організацію процесу соціальної реабілітації.
Кваліфікаційні вимоги.
Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією чергового з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) – не менше 1 року.
Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією чергового з режиму (у спеціальних, спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) – не менше 2 років.
Черговий з режиму (у спеціальних, спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ВИПРОБУВАЧ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

2-й розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює випробування протезно-ортопедичних виробів за встановленими методиками у різних умовах. Вивчає конструкції виробів, що випробовуються, та надіває їх. Бере участь у підготовці виробів до випробувань: розбирає, складає та, у разі потреби, регулює вузли протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються. Перевіряє функціонування та взаємодію різних вузлів та механізмів. Виявляє дефекти та конструктивні недоробки у виробах, що випробовуються. Здає за встановленим порядком випробувані вироби згідно з технічними умовами. Бере участь в оформленні протоколів.
Повинен знати: призначення, будову та конструктивні особливості протезно-ортопедичних виробів та їх модулів, контрольно-вимірювальної апаратури та випробувального устаткування; правила підготовки виробів до випробувань та методику випробувань; призначення та взаємодію усіх частин виробів, що випробовуються; технічні умови та вимоги до якості складання виробів; причини виникнення дефектів у процесі випробовувань та способи їх усунення; основи анатомії та біомеханіки рухів людини.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
– У разі проведення випробовувань протезно-ортопедичних виробів: гомілки, ступні, кисті, передпліччя та інших виробів типових випадків протезування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача протезно-ортопедичних виробів 2 розряду – менше 1 року.
4-й розряд
– У разі проведення випробовувань протезно-ортопедичних виробів нетипових випадків протезування, а також виробів із зовнішніми джерелами енергії.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача протезно-ортопедичних виробів 3 розряду – не менше 1 року.

2. ЕВАКУАТОР

Завдання та обов’язки. Виконує організаційні роботи під час виїзду дітей в літні оздоровчі табори, на екскурсії, у подорожі тощо. Супроводжує підопічних у дорозі до місця призначення. Забезпечує додержання санітарно-гігієнічного режиму та безпеки під час перебування в дорозі, організовує в разі потреби їхнє харчування. Здійснює контроль за станом здоров’я, надає необхідну долікарську допомогу. Доводить до відома підопічних необхідну інформацію. Виконує інші обов’язки, покладені на нього.
Повинен знати: основи педагогіки та психології; накази, інструкції, розпорядження з відповідного напряму діяльності; основи гігієни; правила та норми безпеки життєдіяльності; основи долікарської допомоги, правила поведінки у можливих екстремальних ситуаціях.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи з дітьми – не менше 1 року.

3. СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК

Завдання та обов’язки. Виконує під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, фахівця із соціальної допомоги вдома комплекс робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і, зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надає на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування послуги, передбачені договором, який укладено між одиноким непрацездатним громадянином і відділенням. Доставляє додому на замовлення їжу, харчові продукти, медикаменти, промислові та інші товари. Готує звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікаря. Прибирає житлові приміщення. Здає, одержує і доставляє речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного очищення, ремонтування тощо. Вносить за дорученням плату за комунальні та інші послуги, одержує пенсію. Вимірює температуру, викликає лікаря і супроводжує клієнта до лікувальної установи. Допомагає клієнтові під час умивання, купання та інших заходів особистої гігієни. Виконує роботи щодо ведення, обслуговування і впорядкування домашнього господарства. Бере участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, збиранні врожаю на городі чи присадибній ділянці, забезпечує клієнта паливом тощо.
Повинен знати: основи ведення домашнього господарства; організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг; норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку та непрацездатними громадянами; правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів; основи дієтології і приготування страв; основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни; правила етики та поводження з громадянами похилого віку й непрацездатними громадянами; правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ЗАЙНЯТІ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФОНДУ

(соціальний захист інвалідів)

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Фонду в межах своїх повноважень у період між засіданнями правління. Забезпечує виконання покладених на Фонд завдань з питань створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, забезпечення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації, перекваліфікації, забезпечення прав інвалідів на соціальний захист тощо. Визначає ступінь відповідальності заступників виконавчого директора, керівників підрозділів у складі Фонду. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Фонду. Призначає, відповідно до чинного законодавства, на посади та звільняє з посад працівників Фонду. Керує розробкою проектів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій тощо. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції. Організовує розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та вносить їх в установленому порядку до Кабінету Міністрів України. Готує пропозиції щодо дальшого вдосконалення соціальної захищеності інвалідів. Бере участь у розробленні державних програм із соціальної захищеності інвалідів. Здійснює організацію і координацію діяльності підвідомчих установ. Організовує фінансування загальнодержавних довгострокових і короткострокових програм та інших заходів щодо соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів і залучення їх до суспільно-корисної діяльності. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Фонду. Організовує облік коштів Фонду та здійснює контроль за правильним їх використанням. Вживає заходів щодо акумуляції благодійних коштів та коштів, що надходять від підприємств (об’єднань), установ, організацій, трудових колективів і громадян. Організовує здійснення розширеного відтворення позабюджетних коштів Фонду. Організовує контроль за додержанням підприємствами (об’єднаннями), установами й організаціями встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Організовує контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а також за своєчасним і повним надходженням до бюджету Фонду коштів від підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Фонду, підвищення кваліфікації працівників. Контролює і забезпечує виконання наказів та постанов колегій Міністерства праці та соціальної політики України, рішень правління Фонду, поточних і перспективних планів роботи виконавчої дирекції. Затверджує положення і інструкції з питань діяльності Фонду, видає відповідні накази, розпорядження і вказівки. Готує інформацію про діяльність Фонду.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності Фонду; Закон України “Про державну службу”; практику застосування законодавства з питань соціального захисту інвалідів; основи державного управління; відповідні профілюючі дисципліни; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах – не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 7 років.

2. ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР

Завдання та обов’язки. Забезпечує рішення питань з надання державної соціальної допомоги та використання коштів державного бюджету, направлених на ці цілі. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері соціального забезпечення, надання пільг та соціальної допомоги. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів державних програм, а також нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів з відповідного напряму роботи та готує інформацію про результати цієї роботи. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності соціальної сфери. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що входять до його компетенції. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують соціальний захист населення; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування законодавства; основи державного управління та права; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної” обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в державній службі на посаді провідного державного соціального інспектора – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

3. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) З ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціальної допомоги населенню та актів законодавства з питань, що належать до компетенції відділу. Організовує та координує роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інвалідів, інших соціальне незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам. Розробляє нормативні документи, що визначають порядок функціонування стаціонарних установ. Розробляє проекти програм щодо соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, щодо створення і розвитку мережі будинків-інтернатів, організації матеріально-побутового й культурного обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах. Надає необхідну методичну, організаційну допомогу підвідомчим установам. Організовує розроблення програми соціальної реабілітації хворих дітей та дітей-інвалідів, які перебувають у стаціонарних установах, підтримує зв’язки з науковими та освітніми закладами з цих питань. Аналізує використання ліжкової мережі будинків-інтернатів, координує заповнюваність вільних місць в інтернатних установах. Організовує контроль на місцях. Здійснює контроль за виконанням пропозицій, рекомендацій за результатами відряджень працівників відділу. Вносить пропозиції з перепрофілювання діючих інтернатних установ, контролює розміщення в спеціальних будинках-інтернатах осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, та осіб без постійного місця проживання. Розглядає листи, заяви та скарги населення, особисто приймає громадян з питань, що належать до компетенції відділу. Узагальнює нормативні документи, що діють в інтернатних установах та готує їх до видання в бюлетенях, журналах і бере участь в інформаційно-роз’яснювальній роботі через інші засоби масової інформації. Вносить пропозиції щодо структури, штатного розпису відділу. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Складає Положення про відділ, яким керує. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступників керівника відділу. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками відділу та підвідомчих установ наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ. Вивчає та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу із цих питань підвідомчим установам. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; Кодекс законів про працю; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління, економіки, діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста – не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

4. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору). Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства. Розробляє проекти перспективних та поточних планів розвитку мережі будинків-інтернатів, благоустрою та капітального ремонту цих установ. Контролює виконання планів будівництва будинків-інтернатів, витрачання коштів, що виділяються на ці цілі, а також на утримання та обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Організовує впровадження та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Особисто приймає громадян. Здійснює контроль за роботою персоналу в будинках-інтернатах, надає допомогу з залученні до роботи нових кадрів та у підвищенні кваліфікації працівників стаціонарних установ. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Аналізує та узагальнює дані про роботу стаціонарних установ; підсобних господарств, промислових виробництв та лікувально-виробничих майстерень стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України. Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства. Подає пропозиції щодо структури та штатного розпису, а також до положень про структурні підрозділи, до посадових інструкцій працівників відділу. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції та зауваження. Визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Організовує підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; Кодекс законів про працю; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; перспективи будівництва, благоустрою будинків-інтернатів, розвитку ліжкової мережі, підсобних господарств та промислових виробництв; основи управління; основи економіки; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста – не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

5. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) ТРУДОВОГО ТА ПОБУТОВОГО ВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Завдання та обов’язки. Організовує та контролює роботу відділу з трудового та побутового влаштування інвалідів і пенсіонерів. Визначає напрями діяльності відділу, коло обов’язків працівників відділу. Розробляє проекти посадових інструкцій, вносить пропозиції про заохочення або притягнення у встановленому порядку працівників відділу, підвідомчих установ до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує в межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам, установам, організаціям з напрямів діяльності відділу. Готує матеріали до засідань колегії. Розробляє плани заходів з відновлення працездатності інвалідів шляхом їх раціонального працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування, своєчасного протезування та санаторно-курортного лікування, забезпечення необхідними транспортними засобами та навчання водінню автомобілів, забезпечує їх виконання. Організовує спільно з іншими установами та організаціями роботу з надання пільг та переваг, що встановлені для інвалідів війни, сімей загиблих військовослужбовців, а також інших інвалідів. Бере участь в організації спеціалізованих підприємств, цехів та дільниць для раціонального працевлаштування інвалідів з різними захворюваннями. Вивчає досвід країн близького та далекого зарубіжжя щодо вирішення питань, пов’язаних зі створенням робочих місць для працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування інвалідів. Особисто приймає громадян. Забезпечує розгляд листів фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції. Співпрацює з навчальними закладами для професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів. Організовує роботу курсового навчання інвалідів водінню автотранспорту. Перевіряє роботу підвідомчих установ з питань трудового та матеріально-побутового влаштування інвалідів і надає їм необхідну допомогу. Забезпечує організацію матеріально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг та переваг, що передбачаються чинним законодавством. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про роботу відділу, Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідів нарівні з іншими громадянами можливостями для участі в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах життя суспільства, умовами для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежної о захисту.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства в справах інвалідів, ветеранів війни; організацію роботи з трудового та побутового влаштування інвалідів; установлені для інвалідів пільги та переваги, порядок складання заявок на автотранспортні засоби для інвалідів; організацію санаторно-курортного лікування, професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів; основи управління, права, діловодства, економіки; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста – не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СУБСИДІЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації заходів соціального захисту малозабезпечених громадян стосовно призначення та надання встановлених нормативно-правовими актами субсидій. Контролює цільове використання коштів, призначених для фінансування програми житлових субсидій. Організовує в межах наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, що стосуються питань надання субсидій. Організовує контроль за правильним застосуванням актів законодавства, що стосуються роботи відділу, нормативно-правових документів підвідомчими установами. Подає інформацію в районні та міські служби субсидій про всі зміни, які відбуваються на загальнодержавному та обласному рівнях у правилах та процедурах, що регулюють програму житлових субсидій. Здійснює організацію проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій, дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення субсидій. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Організовує збір, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про доходи заявників, правильні розрахунки розміру субсидій, своєчасні перерахування та цільове використання підвідомчими установами коштів, передбачених на виплату житлових субсидій. Організовує створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням поточних комп’ютерних технологій; підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної влади. Організовує роз’яснювальну роботу серед працівників служб субсидій з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються правильності розрахунку розміру субсидій та призначення житлових субсидій. Організовує проведення семінарів-нарад з працівниками служб субсидій, керівниками комунальних організацій щодо практики роботи служб та для роз’яснення нових нормативно-правових документів. Організовує підготовку матеріалів для інформування населення про програму житлових субсидій через засоби масової інформації. Взаємодіє з організаціями та установами, які надають житлово-комунальні послуги з питань, що пов’язані з наданням субсидій. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Вживає заходів щодо вдосконалення методів організації роботи відділу з використанням сучасних засобів обчислювальної та оргтехніки. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, використанню більш досконалих і ефективних методів роботи. Визначає функціональні обов’язки фахівців відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Виконує завдання начальника управління. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; акти законодавства, що стосуються соціальних виплат, грошової допомоги й житлових субсидій; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління, права, економіки; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі па посадах головного спеціаліста – не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

7. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу та здійснює керівництво управлінням із забезпечення виконання поставлених завдань. Забезпечує керівництво розробкою науково обґрунтованих пропозицій, концепцій і проектів програм щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян шляхом розвитку різних видів і форм соціального обслуговування та соціальної допомоги. Розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері соціального захисту непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, протезування, соціальної реабілітації та обслуговування інвалідів, Бере участь в опрацюванні пропозицій щодо формування державної політики у сфері соціального захисту багатодітних сімей та одиноких матерів. Організовує експертизу актів законодавства, що стосуються інтересів непрацездатних малозабезпечених громадян, зокрема ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів. Організовує створення та розвиток мережі спеціальних служб і установ соціального захисту (територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома, пансіонатів, будинків-інтернатів різного типу). Здійснює аналіз стану соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, їх матеріально-побутового забезпечення, матеріально-побутового забезпечення різних груп одиноких непрацездатних громадян і готує відповідні пропозиції. Забезпечує формування науково та економічно обґрунтованих планів реалізації соціальної політики Уряду з питань розвитку різних форм соціального обслуговування вказаних громадян. Організовує матеріально-побутове, культурне й медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах), одиноких непрацездатних громадян територіальними центрами, відділеннями соціальної допомоги вдома. Організовує розроблення заходів щодо розширення мережі будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та інвалідів, територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома одиноким непрацездатним громадянам. Організовує взаємодію з підрозділами Міністерства, з іншими міністерствами та органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності в розв’язанні проблем одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує розроблення проектів нормативних документів, визначає порядок соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також функціонування інтернатних установ. Організовує контроль за повнотою надання пільг пенсіонерам, інвалідам, що перебувають у стаціонарних установах. Бере участь у розробленні міжнародних, державних, регіональних, спільних з іншими організаціями програм, проектів, акцій з питань соціального захисту різних категорій населення. Організовує взаємодію з державними, громадськими, благодійними, комерційними та іншими організаціями з метою надання різних видів допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та установам соціального захисту населення. Розглядає пропозиції, заяви та скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що входять до компетенції управління. Визначає напрями діяльності, що належить до компетенції відділів, а також коло обов’язків працівників управління. Разом з відділом кадрів вирішує питання добору кадрів, вносить пропозиції про заохочення або притягнення в установленому порядку працівників управління до дисциплінарної відповідальності. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками управління, підвідомчими органами соціального захисту постанов Уряду України, наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ. Вивчає та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, передовий досвід, останні досягнення науки та техніки, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, скорочувати витрати робочого часу, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу з цих питань підвідомчим органам соціального захисту. Бере участь в інформаційно-роз’яснювальній роботі через засоби масової інформації з питань соціального захисту громадян похилого віку та інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі управління, високу продуктивну працю та дисципліну. Забезпечує вирішення конкретних питань з охорони праці.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління; основи управління; Кодекс законів про працю; Закон України “Про державну службу”; основи економіки; передовий вітчизняний та світовий досвід з питань соціального обслуговування непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста – не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР

Завдання та обов’язки. Контролює правильність надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям із дітьми і субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та використання коштів державного бюджету, направлених на ці цілі. З метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для їх існування під час обстеження (за погодженням) проводить співбесіди з особами, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, а також з особами, які входять до складу сім’ї, що звертаються за призначенням такої допомоги. Здійснює перевірки достовірності та повноти інформації щодо доходів та майнового стану згаданих осіб, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, у тому числі і шляхом відвідування місця їх проживання та роботи. Проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника. Складає акти за результатами перевірки з відповідними висновками щодо правильності призначення соціальної допомоги. Здійснює аналіз та узагальнення причин щодо порушення законодавчих та нормативних актів з питань надання соціальної допомоги. Готує в разі потреби позови до суду щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням чинного законодавства соціальної допомоги. Здійснює підготовку матеріалів щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну або зменшення її розміру у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечує правильне застосування законодавчих та нормативних актів з питань надання населенню соціальної допомоги. Веде роз’яснювальну роботу з особами, а також у засобах масової інформації з питань надання соціальної допомоги населенню. Здійснює ведення інспекційної документації з використання сучасних інформаційних технологій. Готує відповідну звітність за результатами своєї роботи за встановленими формами у визначений термін.
Повинен знати: основні положення Конституції України; акти законодавства, що стосуються діяльності державної соціальної служби, інші нормативно-правові акти, що регулюють напрями роботи соціального інспектора; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; Положення про соціального інспектора та накази керівництва; методичні та інструктивні матеріали з питань соціального захисту та надання допомоги населенню; основи економіки, бухгалтерського обліку, демографії та народонаселення; правила ділового етикету; основи психології; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні методи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний державний соціальний інспектор: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст)- Стаж роботи у державній службі на посаді державного соціального інспектора I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Державний соціальний інспектор I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр. спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді державного соціального інспектора її категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Державний соціальний інспектор II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді державного соціального інспектора – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Державний соціальний інспектор: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

2. СПЕЦІАЛІСТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ АВТОТРАНСПОРТОМ

Завдання та обов’язки. Забезпечує чітку організацію обліку та підготовку документів для забезпечення спецавтотранспортом інвалідів на пільгових умовах. Спільно з провідним фахівцем з пільг та інших соціальних питань складає щорічні заявки на фонди безкоштовного та на пільгових умовах забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням. Складає звіт по спецавтотранспорту, накопичує та веде нормативні документи з транспорту та виплати інвалідам компенсацій витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування та запасні частини до автомобіля та виплати компенсації на транспортні витрати. Здійснює оформлення документів на продаж автомобілів з ручним управлінням на пільгових умовах згідно з порядком забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням. Проводить звіряння з торговельними підприємствами результатів по одержаних автомобілях, перевірку розпоряджень на виплату компенсацій і виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, а також перевіряє законність виплати указаних компенсацій за місцем їх проживання та роботи. Видає довідки та дозвіл на продаж автомобілів, що були придбані інвалідами з ручним керуванням за готівку. Проводить видачу доручень для нотаріальної контори (дозвіл на видачу доручень), а також дозвіл на переоформлення автомобілів, що придбані шляхом розрахунку готівкою та за пільговою вартістю після смерті інваліда. Консультує працівників міськрайвідділів з питань забезпечення інвалідів автотранспортом і виплати компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування, зі складання відповідних звітів. Доводить до відома міськрайвідділів нові інструктивні та нормативні документи з питань забезпечення інвалідів автотранспортом за пільговою вартістю, виплати компенсації витрат на бензин. Бере участь у проведенні комплексних ревізій та перевірок міськрайвідділів з питань забезпечення транспортом інвалідів та виплати компенсації витрат на бензин. Веде особистий прийом громадян. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про свою роботу, готує матеріали на колегію, складає проекти постанов колегії з питань автотранспорту. Своєчасно й точно виконує рішення посадових осіб, розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов’язки споріднених за характером роботи посад. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; Кодекс законів про працю; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років,
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом I категорії – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

3. СПЕЦІАЛІСТ З ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Бере участь у виконанні покладених на відділ завдань щодо соціальної допомоги населенню. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів розвитку ліжкової мережі будинків-інтернатів. Аналізує та узагальнює звіти та інформацію про роботу стаціонарних установ. Організовує матеріально-побутове, культурне та методичне обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилою віку та інвалідів. Розробляє типові положення про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку та інвалідів, відділень соціальної допомоги вдома, територіальні центри соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, самотніх громадян похилого віку. Розробляє систему професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, створення в регіоні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби різних груп одиноких непрацездатних громадян, вживає заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання їм соціальних та інших послуг. Координує в регіоні роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інших соціально-незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам. Веде картотеку паспортів стаціонарних установ, персоналу будинків-інтернатів, лікарів. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Забезпечує чітку організацію діловодства у відділі. Аналізує та готує довідки, оглядові листи про стан роботи на місцях для керівництва. Надає практичну допомогу з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розгляді проектів нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань вдосконалення соціального обслуговування населення та стаціонарних установ. Готує відповідні зауваження та пропозиції. Своєчасно й точно виконує рішення державних органів чи вищих посадових осіб, розпорядження, вказівки та окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов’язки споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст з організації служб соціальної допомоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з організації служб соціальної допомоги – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст з організації служб соціальної допомоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації служб соціальної допомоги I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації служб соціальної допомоги II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації служб соціальної допомоги – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

4. СПЕЦІАЛІСТ З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА РЕМОНТОМ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та контролює проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів соціального призначення, вивчає стан справ і потреби розвитку будівництва та контролює його хід. Перевіряє правильне й своєчасне складання проектно-кошторисної документації, в окремих випадках складає її самостійно. Здійснює перевірку виконання обсягів ремонтно-будівельних робіт. їх якість. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази об’єктів соціального призначення, своєчасному забезпеченню робітників спецодягом, взуттям, індивідуальними засобами захисту, веде облік і аналіз нещасних випадків на виробництві. Готує та вживає заходів щодо підготовки об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період, організовує та контролює протипаводкові заходи. Контролює виконання директорами об’єктів соціального призначення заходів із цивільної оборони. Бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданні колегії управління, комплексних і тематичних ревізій та перевірок. Складає плани капітального будівництва об’єктів соціального призначення згідно з річними планами капітального будівництва та виділеними капіталовкладеннями по роках. Здійснює технічний нагляд за якістю та своєчасним виконанням будівельно-монтажних робіт. Вивчає причини, що викликають зрив і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх усунення. Складає заявки на технологічне устаткування, меблі, інвентар для наново введених об’єктів соціального призначення. Бере участь у роботі державної комісії з приймання об’єктів до експлуатації і контролює усунення будівельними організаціями недоробок в установлені строки. Веде облік виконуваних будівельно-монтажних робіт і складає звіти з капітального будівництва. Подає інформацію керівництву управління та органам вищого рівня за підсумками роботи за квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік. Вивчає всі документи, що стосуються ремонтно-будівельних робіт, капітального будівництва об’єктів соціального призначення. Вимагає від ремонтно-будівельних організацій якісного та своєчасного розроблення проектно-кошторисних документів, виконання робіт якісно та в повному обсязі. Застосовує до ремонтно-будівельних організацій санкції за недотримання вимог проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства. Вносить пропозиції з упровадження нових форм роботи (що стосуються його компетенції) для більш раціонального використання можливостей будівельників. Стежить за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістра спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом облетів соціального призначення: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

5. СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ПІЛЬГ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Завдання та обов’язки. Проводить роботу, пов’язану з наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітної сім’ям, одиноким матерям та іншим громадянам установлених законодавством пільг. Забезпечує правильне застосування законодавства з питань пільг і переваг, розробляє пропозиції та вживає заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів соціального захисту населення з питань надання пільг та переваг інвалідам, ветеранам війни і праці та іншим пільговим категоріям громадян. Готує для засобів масової інформації матеріали з питань надання пільг і переваг пільговій категорії громадян. Затверджує компенсаційні виплати на транспортні витрати, бензин, запасні частини та технічне обслуговування спецавтотранспорту, забезпечення медичним обслуговуванням, медикаментами та санітарно-курортним лікуванням. Контролює видачу та облік бланків посвідчень, що видаються громадянам, готує щоквартально рознарядку по підвідомчих установах щодо забезпечення інвалідів засобами малої механізації, перевіряє фактичне їх відвантаження. Оформляє гарантійні листи на протезування інвалідів. Оформляє документи після смерті інвалідів війни, громадян, які постраждали у зв’язку з аварією на ЧАЕС, що одержали автомобілі безплатно, на членів їх сімей. Веде облік, оформлює та зберігає документацію. Бере участь у підготовці та проведенні нарад і семінарів. Розробляє проекти тематичних планів і програм. Бере участь у проведенні інвентаризації архівних справ. Готує інформацію, звіти, проекти наказів, пропозицій з питань пільг та переваг. Спільно з іншими відділами, установами, громадськими організаціями інвалідів здійснює контроль за реалізацією програми рішення проблем інвалідів. Взаємодіє з громадськими організаціями інвалідів, радами ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів та іншими з питань, що входять до його компетенції, надає їм практичну допомогу. Бере участь у розгляді проектів Законів України, нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань надання пільг та переваг. Готує відповідні зауваження та пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі;, з якою пов’язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із пільг та інших соціальних питань – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із пільг та інших соціальних питань I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із пільг та інших соціальних питань I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із пільг та інших соціальних питань II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із пільг та інших соціальних питань II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із пільг та інших соціальних питань – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із пільг та інших соціальних питань: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

6. СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Посадові обов’язки. Бере участь у виконанні покладених на управління завдань щодо виконання документів органів державної влади, рішень колегії, наказів Міністра. Веде щоденний прийом відвідувачів разом з відповідальним черговим, який здійснює прийом за графіком, що затверджений начальником управління. Несе відповідальність за належний прийом відвідувачів в управлінні. Веде облік громадян, які звернулися на особистий прийом в управління шляхом заповнення карток установленого зразка. У роботі взаємодіє з усіма відділами та фахівцями управління. З метою оперативного та належного прийому громадян має право залучати на прийом фахівців відділів управління для надання відповідної інформації. Своєчасно передає фахівцям відділів управління для розгляду контрольні картки, прийняті під час прийому громадян. Контролює розгляд виконавцями контрольних карток прийому в установлені строки. Щоквартально проводить аналіз особистого прийому громадян як по відділах управління, так і по підвідомчих установах. По закінченні календарного року готує та направляє оглядовий лист з аналізом особистого прийому громадян в управлінні до всіх підвідомчих установ. Забезпечує протягом календарного року облік і зберігання карток прийому та письмових відповідей виконавців за рішеннями, що були прийняті відповідальним черговим на прийомі, наступне їх передавання на зберігання до загального відділу управління. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність): практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст із прийому громадян: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із прийому громадян – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст із прийому громадян: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із прийому громадян і категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із прийому громадян I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із прийому громадян II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із прийому громадян II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із прийому громадян – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із прийому громадян: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

7. СПЕЦІАЛІСТ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Розробляє заходи з поліпшення роботи будинків-інтернатів. Бере участь у розробленні проектів перспективних та щорічних планів розвитку ліжкової мережі стаціонарних установ, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ, що входять до відомства Міністерства праці та соціальної політики України, контролює хід їх виконання. Здійснює контроль за своєчасним та правильним витрачанням коштів, що виділяються на утримання інвалідів та громадян похилого віку в будинках-інтернатах. Перевіряє діяльність будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ. Стежить за усуненням виявлених недостач. Аналізує та узагальнює звіти про роботу будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України. Організовує відповідно до наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, спрямованих на поліпшення роботи будинків-інтернатів. Контролює проходження і своєчасне виконання контрольних документів, переданих йому на виконання, заяв, скарг громадян, Веде реєстрацію громадян, що потребують направлення до будинків-інтернатів, контролює правильне оформлення на них особових справ. Виписує путівки до установи соціального захисту. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Вивчає та узагальнює передовий досвід роботи будинків-інтернатів. Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів із працівниками будинків-інтернатів із підвищення їх кваліфікації. Своєчасно та точно викопує розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності стаціонарних установ соціального обслуговування; Кодекс законів про працю; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування:повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

8. СПЕЦІАЛІСТ ІЗ СУБСИДІЙ

Завдання та обов’язки. Вивчає, аналізує та узагальнює питання, що пов’язані з призначенням субсидій. Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються субсидії. Проводить перерахунки раніше призначених субсидій, видає повідомлення про термін їх дії та розмір виплат. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності в підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують субсидію в установленому законодавством порядку. Проводить кваліфіковані співбесіди з громадянами, які звернулися до відділу, перевіряє правильне заповнення довідок про прибутки та розміри комунальних платежів, з’ясовує інформацію, що дає право на одержання субсидій. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів, проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань надання субсидії. Виконує розрахунок субсидій згідно з методикою розрахунку. Проводить реєстрацію сум призначених субсидій у бухгалтерському журналі реєстрації. Заносить суму призначеної субсидії до журналу для статистичної звітності. Здає тижневий звіт про кількість сімей, які звернулися за субсидією, і суми призначених субсидій головному фахівцю, який відповідає за роботу закріпленої дільниці. У разі потреби і на вимогу заступника головного бухгалтера із субсидій складає списки осіб, які одержують субсидії по організаціях, що надають житлово-комунальні послуги. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; Кодекс законів про працю; основи економіки; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст із субсидій: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із субсидій – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст із субсидій: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із субсидій I категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із субсидій I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із субсидій II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із субсидій II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із субсидій – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із субсидій: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.

9. СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ТРУДОВОГО ТА ПОБУТОВОГО ВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за проведенням заходів із трудового та побутового влаштування ветеранів війни та інвалідів. Узагальнює та поширює передовий досвід цієї роботи. Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з розроблення пропозицій щодо професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, а також у створенні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості. Організовує роботу, пов’язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів. Здійснює збір, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, організаційно-методичної інформації з питань трудового та побутового влаштування інвалідів, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням поточних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної виконавчої влади. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань, які входять до його компетенції, готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Бере участь у перевірках роботи підприємств, установ, організацій з надання пільг інвалідам, які працюють. Обстежує матеріально-побутові умови інвалідів та пенсіонерів. Веде облік інвалідів, які потребують спеціального автотранспорту, комплектує групи інвалідів для навчання їх водінню автомобілів з ручним керуванням, видає наряди на їх отримання, контролює за надходженням автомобілів. Організовує матеріально-побутове, культурне та медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг, що передбачаються чинним законодавством. Бере участь у комплексних ревізіях та перевірках стаціонарних установ з питань організації їх роботи, фінансово-господарської діяльності. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Організовує вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України; Закон України “Про державну службу”; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Головний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із трудового та побутового влаштування інвалідів – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 7 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із трудового та побутового влаштування інвалідів 1 категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із трудового та побутового влаштування інвалідів II категорії – не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із трудового та побутового влаштування інвалідів – не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки – не менше 3 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією “гуманітарна та соціальна політика”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників” від 14.10.2005 р. № 324

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>