Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості” від 24.03.2006 р. № 86

Втрата чинності : 23.01.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24 березня 2006 року № 86
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2006 р. за № 343/12217

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
від 30 серпня 2006 року № 318,
від 30 травня 2007 року № 272,
від 25 лютого 2008 року № 73,
від 26 листопада 2008 року № 559,
від 19 червня 2009 року № 224

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 16 грудня 2014 року № 1043)
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості згідно з додатками 1 – 5.
Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1 – 5, нижчі ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.2009 р. № 224)
2. Надати право керівникам органів державної служби зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям – посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, посадові оклади на 3 – 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років; керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, – надбавку у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;
(абзац другий підпункту 1 “в” пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 р. № 272)
службовцям – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
(абзац третій підпункту 1 “в” пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318)
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або розмір її зменшується;
г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, якщо працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;
ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;
(пункт 2 доповнено підпунктом 1 “ґ” згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318)
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 року, – у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному центрі зайнятості;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
(підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318)
3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цього наказу:
1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
3) надбавку за почесне звання “заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
4) надбавку за вислугу років державним службовцям у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків.
(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 р. № 272)
Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.
4. Преміювання керівників, їх заступників, керівників фінансових, бухгалтерських і контрольно-ревізійних підрозділів та інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадових окладів здійснюється у порядку та розмірі, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.
5. Групи за оплатою праці працівників державної служби зайнятості встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 614 “Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці”.
Керівним працівникам і спеціалістам міських центрів зайнятості посадові оклади встановлюються в залежності від чисельності населення міста, а міських центрів зайнятості, які обслуговують прилеглий район, – у залежності від загальної чисельності населення відповідного міста і району, передбаченої додатком 3.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 № 229 “Про впорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.03.2000 за № 179/4400 (із змінами).
7. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, застосовуються з 1 січня 2006 року.
Міністр
І. Сахань
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Міністра фінансів
України
В. Матвійчук
Додаток 1
до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України
від 24 березня 2006 р. № 86
(у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 26 листопада 2008 р. № 559)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного центру зайнятості
Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор
3568
Перший заступник директора
3367
Заступник директора
3258
Начальник управління
2716 – 2871
Начальник самостійного відділу
2561 – 2716
Начальник відділу у складі управління
2327 – 2406
Головний спеціаліст
1552 – 1707
Провідний спеціаліст
1320 – 1357
Спеціаліст 1 категорії
1188 – 1225
Спеціаліст 2 категорії
1063 – 1102
Спеціаліст
970 – 1009
 
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці

О.П. Товстенко

 
(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 р. № 272, від 25.02.2008 р. № 73, від 26.11.2008 р. № 559)
Додаток 2
до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України
від 24 березня 2006 р. № 86
(у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 р. № 73)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості
Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим
поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II,
м. Севастополь
Директор
2793
2482 – 2638
2327 – 2482
2172 – 2327
Начальник відділу
1436 – 1595
1436 – 1595
1356 – 1515
1276 – 1436
Головний спеціаліст
1006 – 1050
1006 – 1050
973 – 1015
940 – 982
Провідний спеціаліст
871 – 914
871 – 914
838 – 880
803 – 847
Спеціаліст 1 категорії
770 – 812
770 – 812
770 – 812
737 – 779
Спеціаліст 2 категорії
744
744
737
737
Спеціаліст
693
693
677
677
 
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці

О.П. Товстенко

 
(додаток 2 у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318, від 30.05.2007 р. № 272, від 25.02.2008 р. № 73)
Додаток 3
до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України
від 24 березня 2006 р. № 86
(у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 р. № 73)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів зайнятості
Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення
понад 200 тис. чол.
від 100 тис. чол. до 200 тис. чол.
до 100 тис. чол.
Директор
1467 – 1508
1460 – 1499
1436 – 1476
Начальник відділу
1180 – 1221
1173 – 1212
1164 – 1205
Головний спеціаліст
914 – 956
905 – 948
863 – 905
Провідний спеціаліст
821 – 863
803 – 847
787 – 829
Спеціаліст 1 категорії
753 – 795
737 – 779
728 – 770
Спеціаліст 2 категорії
719
719
711
Спеціаліст
693
693
677
 
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці

О.П. Товстенко

 
(додаток 3 у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318, від 30.05.2007 р. № 272, від 25.02.2008 р. № 73)
Додаток 4
до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України
від 24 березня 2006 р. № 86
(у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 р. № 73)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних та районних у містах центрів зайнятості
Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві
райони областей та міст
Директор
1428 – 1467
1364 – 1404
Начальник відділу
1108 – 1151
1041 – 1083
Головний спеціаліст
905 – 948
838 – 880
Провідний спеціаліст
803 – 847
770 – 812
Спеціаліст 1 категорії
737 – 779
719 – 744
Спеціаліст 2 категорії
719
711
Спеціаліст
693
677
 
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці

О.П. Товстенко

 
(додаток 4 у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318, від 30.05.2007 р. № 272, від 25.02.2008 р. № 73)
Додаток 5
до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України
від 24 березня 2006 р. № 86
(у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 р. № 73)
СХЕМА
посадових окладів службовців Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості
Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
апарат Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних центрів зайнятості
апарат міських та районних центрів зайнятості
Відповідальний черговий
803 – 880
668 – 711
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку та доставки документів, бібліотеки
803 – 847
737 – 779
Старший: інспектор, статистик;
Завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро
770 – 812
668 – 711
Завідувач: експедиції, господарства, складу; касир, інспектор, статистик, бібліотекар
635 – 677
635 – 677
Секретар керівника
635 – 677
635 – 677
Комендант
635 – 677
635 – 677
Оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин
668 – 711
668 – 711
Друкарка 1-ї категорії
635 – 677
635 – 677
Друкарка 2-ї категорії
626 – 642
626 – 642
Діловод, архіваріус
609
609

 

Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці

О.П. Товстенко

 
(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 р. № 318, у редакції наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 р. № 272, від 25.02.2008 р. № 73)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості” від 24.03.2006 р. № 86

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>