Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України” від 12.01.2015 р. № 17

Редакція: 27.02.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 12 січня 2015 року № 17
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2015 року за № 118/26563

Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), та з метою вдосконалення порядку списання військового майна
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок списання військового майна у Збройних Силах України, що додається.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
генерал-полковник
С. Т. Полторак
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства оборони України
від 12 січня 2015 року № 17
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2015 року за № 118/26563
ПОРЯДОК
списання військового майна у Збройних Силах України
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм списання військового майна командирами військових частин і посадовими особами органів військового управління Збройних Сил України відповідно до їх повноважень.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
термін “військове майно” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”;
термін “орган військового управління” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”;
непридатний стан військового майна – якісний (технічний) стан військового майна, за якого це майно неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;
остання (найнижча) категорія військового майна – непридатний стан військового майна за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання;
списання військового майна – документальне оформлення встановлених цим Порядком документів щодо вилучення військового майна з обліку у військовій частині у випадку переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, його витрачання, а також у разі його втрати.
1.3. Списання військового майна здійснюється у разі:
набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання);
убування в межах затверджених норм;
використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумішей, проведення аналізу, виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт;
втрати чи нестачі військового майна за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним, зокрема:
виявлення як нестачі в результаті інвентаризації;
втрати (знищення, руйнування) внаслідок стихійного лиха або воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій;
втрати (знищення, руйнування) внаслідок пожежі, катастрофи або аварії;
знищення або приведення у непридатний стан за розпорядженням військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або з метою попередження та ліквідування епідеміологічних захворювань;
знесення будівель (споруд) через недоцільність використання та з метою будівництва на їх місці нових об’єктів.
У випадку, коли військове майно підлягає утилізації згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, його списання може здійснюватися на підставі та на умовах зазначених договорів.
1.4. Закінчення установленого строку служби (придатності, носіння) або вироблення встановленого технічного ресурсу військового майна не може бути підставою для складання актів на списання, якщо це майно ще придатне для використання за цільовим призначенням (технічним станом) і подальше його використання після закінчення встановлених строків служби не заборонено відповідною документацією заводів-виробників або нормативно-правовими актами і нормативними документами Міністерства оборони України.
1.5. Списання військового майна (крім будівель (споруд)) проводиться за актами якісного (технічного) стану (додаток 1), інспекторськими посвідченнями (додаток 2) та за актами списання (додаток 3). Списання будівель (споруд) проводиться за актом списання будівель (споруд), форма якого наведена в додатку 4 до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122, та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд) (додаток 4).
1.6. Затверджені акт якісного (технічного) стану та акт списання військова частина відображає у регістрах обліку. Інспекторське посвідчення військова частина відображає в Книзі обліку нестач, Книзі обліку втрат військового майна (додаток 5), яка ведеться в кожній службі забезпечення.
1.7. Військове майно незалежно від його призначення, джерел надходження та способів придбання, у разі втрат (нестач), крадіжок, знищення, пошкоджень та стихійного лиха, а також коли зіпсовано та передчасно виведено з ладу матеріальні засоби, крім нестач, що утворилися в межах норм природних втрат, списується з регістрів обліку на підставі наказу командира військової частини з обов’язковим внесенням втрат (нестач) до Книги обліку втрат військового майна та Книги обліку нестач.
1.8. Військове майно, яке підлягає списанню, не може бути знищено, розібрано або використано як навчальні посібники до отримання затверджених актів на переведення в останню (найнижчу) категорію або актів списання.
Військове майно, на яке отримано затверджені акти на переведення в останню (найнижчу) категорію, підлягає розбиранню (розділенню) на підставі наряду (письмового розпорядження) відповідної служби забезпечення, якщо відсутні інші розпорядження щодо його подальшого використання від відповідних служб забезпечення.
При розбиранні (розділенні) переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки, складові частини яких відносяться до різних служб забезпечення, вони підлягають постановці на облік у відповідних службах забезпечення, за винятком зразків озброєння та військової техніки, облік яких ведеться Центром обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України.
Вибракування всієї номенклатури речового майна, що вислужило встановлені строки носіння (використання), його розпорювання та подальше використання проводяться за погодженням служби (органу) забезпечення.
Списання військового майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби (крім майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин) проводиться за погодженням з Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України.
1.9. Відчужене (реалізоване) військове майно, а також майно, яке безоплатно передане до сфери управління державних органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, підлягає зняттю з обліку на підставі відповідних актів приймання-передачі цього майна.
1.10. Автомобільні, бронетанкові та інші базові шасі після списання або зняття розміщеного на них озброєння (спеціального обладнання) з обліку військової частини не списуються, а застосовуються для розв’язання завдань бойової підготовки та забезпечення життєдіяльності військових частин. У випадках їх непридатності для експлуатації шасі дозволяється списувати відповідно до вимог цього Порядку.
Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, які зняті з озброєння та військової техніки при її розбиранні та виробили міжремонтний ресурс, у разі їх потреби для Збройних Сил України підлягають відновленню, а всі справні, працездатні та придатні для використання матеріальні засоби використовуються для потреби військ згідно з нарядами відповідних служб забезпечення.
1.11. Розбирання переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки проводиться у визначених ремонтних військових частинах на підставі наряду відповідної служби забезпечення.
1.12. Розбирання та демонтаж будівель і споруд, які стали непридатними для експлуатації (крім випадків розбирання об’єктів, що постраждали внаслідок аварії, з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів і очищення території), проводяться тільки після затвердження акта про їх списання у тримісячний строк.
Усі матеріали, отримані від розбирання (демонтажу) списаних будівель (споруд) і придатні для повторного використання, оприбутковуються на відповідних бухгалтерських рахунках балансоутримувачів – квартирно-експлуатаційних відділів (частин районів), відділень морської інженерно-технічної служби та військових частин, які ведуть бухгалтерський облік. Подальше використання або реалізація матеріалів, отриманих від розбирання (демонтажу), здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель і споруд, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища або захоронюються з дотриманням екологічних норм.
Забороняється оприбутковувати та використовувати для ремонту будівель матеріали та елементи конструкцій будівель і споруд, які зруйновані землетрусами, вибухами, пожежами, затопленнями, що може призвести до аварій та руйнувань унаслідок втрати або зміни фізичних та хімічних властивостей елементів конструкцій після руйнівного зовнішнього впливу.
1.13. Переведене в останню (найнижчу) категорію військове майно, яке є матеріальним носієм секретної інформації, підлягає поверненню заводам-виробникам (ремонтним підприємствам Міністерства оборони України) без розбирання або знищується відповідно до чинного законодавства.
Якщо начальником служби забезпечення прийнято рішення щодо здавання військового майна, яке є матеріальним носієм секретної інформації, в металобрухт, таке військове майно (агрегати, вузли, деталі) обов’язково деформується до стану, який не дає змоги з’ясувати його цільове та функціональне призначення, конструкцію та виробника. Знищення секретних елементів оформлюється відповідним актом.
1.14. Для здійснення контролю за вилученням із переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна під час його розбирання (розділення) придатних агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів і за їх передачею на місце зберігання у військових частинах утворюється комісія, яка оголошується наказом командира військової частини. До складу комісії обов’язково входять: відповідні фахівці з ремонту (експлуатації), посадові особи, які відповідають за стан та збереження військового майна, представник відповідного фінансового органу. Під час розбирання (розділення, знищення) секретних елементів переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна або їх комплектуючих елементів до складу такої комісії обов’язково включаються працівники, відповідальні за облік цього військового майна. Розбирання військового майна здійснюється під контролем комісії.
1.15. Списання військового майна здійснюється з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.
Гриф секретності (обмеження доступу) матеріальних носіїв інформації (актів якісного (технічного) стану, інспекторських посвідчень, актів списання) повинен відповідати грифу обмеження доступу до відомостей, що в них містяться.
II. Організація списання військового майна
2.1. Організація списання військового майна покладається на відповідних командирів (начальників) військових частин (установ, організацій) (далі – командири військових частин).
Списання військового майна, яке знаходиться на обліку у Центрі обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України, здійснюється (за погодженням відповідної служби забезпечення) начальником Центру обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України, заступниками Міністра оборони України (згідно з наданими повноваженнями) та Міністром оборони України.
2.2. Командири військових частин мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України та Збройних Сил України мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання (додаток 6), що не перевищують встановлених Положенням про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), максимальних розмірів коштів. Командири військових частин списують військове майно згідно з повноваженнями командирів військових частин на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення (додаток 7).
2.3. Для оформлення документів на списання військового майна наказом командира військової частини або командира (начальника) вищого рівня щороку призначається комісія для списання військового майна (далі – комісія).
До складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України і обов’язково начальник відповідного фінансового органу.
Під час списання військового майна, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, до складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, яким надано допуск та доступ до державної таємниці. У разі списання засобів криптографічного захисту інформації, що містять секретні вузли (блоки), до складу комісії, крім цього, включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, яким надано також допуск до шифрів і самостійної роботи із засобами криптографічного захисту інформації.
Для визначення ступеня придатності будівель (споруд) і встановлення неможливості або економічної недоцільності проведення їх ремонту до складу комісії включаються представники органів пожежної безпеки Міністерства оборони України.
2.4. Комісія зобов’язана:
провести ретельний огляд військового майна, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причини зносу, дефекти, що стали підставою для порушення клопотання про складання акта на списання військового майна, використовуючи при цьому дані облікових документів, а також необхідну технічну документацію (до матеріалів на списання будівель (споруд) обов’язково додається акт технічного стану будівлі (споруди));
перевірити комплектність військового майна, що підлягає списанню;
встановити можливість або неможливість відновлення і подальшого використання військового майна за цільовим та функціональним призначенням, конкретні причини його списання, а також підготувати пропозиції про його списання та подальше використання (розбирання, утилізація, передача);
надати пропозиції про доцільність використання складових військового майна (окремих агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів), що утворюються після його розбирання;
визначити залишкову (балансову) вартість військового майна;
підготувати необхідні документи для списання військового майна на затвердження відповідній посадовій особі.
2.5. При визначенні якісного (технічного) стану військового майна, яке підлягає списанню, комісія керується:
відповідними стандартами, технічними умовами, керівництвами, положеннями, технічною документацією з експлуатації, формулярами, паспортами та іншими документами, що визначають технічні вимоги, які пред’явлені до цього військового майна;
встановленими граничними нормами (строками) служби військового майна або витратою ресурсів, а на військове майно, для якого норми (строки) служби не встановлені, – відповідно нормами (строками) служби подібного майна;
документами про результати випробувань, перевірок та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний (якісний) стан військового майна може бути визначений тільки випробуванням, перевіркою або лабораторним дослідженням;
ознаками та технічними показниками категорійності, встановленими відповідними наказами, керівництвами, постановами, положеннями та інструкціями.
Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню, входять чорні та кольорові метали, дорогоцінні метали та камені, до акта обов’язково додається розрахунок вмісту чорних та кольорових металів із зазначенням їх кількості (у кілограмах), дорогоцінних металів та каменів із зазначенням їх кількості (у грамах, каратах) згідно з паспортними даними та їх вартістю. Розрахунок є невід’ємною частиною акта. У разі відсутності даних вміст дорогоцінних металів та каменів визначається комісією на підставі даних про вміст дорогоцінних металів та каменів у подібних виробах.
Факт відсутності дорогоцінних металів та каменів або їх нестачі у військовому майні, що підлягає списанню, зазначається в акті.
Під час подання акта на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, експлуатація (робота) якого враховується у паспортах (формулярах), надаються його паспорти (формуляри), а за їх відсутності – засвідчені в установленому законодавством порядку дублікати. Усі розділи паспорта (формуляра) повинні бути повністю оформлені на день підписання акта та завірені підписами голови комісії і відбитком гербової печатки військової частини.
2.6. Списання військового майна здійснюється за залишковою (балансовою) вартістю. Розрахунок залишкової вартості військового майна проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759.
Для військового майна, що підлягає списанню, балансова (залишкова) вартість не може бути нижчою, ніж вартість чорного, кольорового металу (вторинної сировини), а також дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що в ньому містяться.
2.7. Посадові особи Збройних Сил України, які видали інспекторські посвідчення, затвердили акт переведення в останню (найнижчу) категорію, акт якісного (технічного) стану, акт списання військового майна, які ці акти підписали, відповідають за правильність висновку щодо списання військового майна та його подальшого використання (призначення).
2.8. Командири (начальники) мають право скасовувати рішення про списання військового майна, прийняті підпорядкованими посадовими особами, анульовувати видані інспекторські посвідчення та призначати повторне службове розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті військового майна. Міністр оборони України має право скасовувати будь-яке рішення про списання військового майна.
Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України має право скасовувати рішення про списання квартирного майна, прийняті командирами (начальниками), анульовувати видані інспекторські посвідчення та призначати повторне розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті квартирного майна.
III. Порядок списання військового майна за актами якісного (технічного) стану
3.1. За актами якісного (технічного) стану списуються:
військове майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану після закінчення установлених строків його служби (носіння, використання), вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт, а також із закінченим строком зберігання в запасі (резерві), за неможливості його ремонту або використання за цільовим призначенням;
військове майно безстрокового використання, яке набуло непридатного стану у процесі експлуатації, за неможливості його подальшого використання за цільовим призначенням;
лікарські засоби (у тому числі наркотичні, психотропні та отруйні), імунобіологічні препарати та хімічні реактиви, які набули непридатного стану;
кабельні лінії з оприбуткуванням чорних та кольорових металів, що вони містять.
Підставою для складання акта якісного (технічного) стану є затверджений акт на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію та відповідний розпорядчий документ служби забезпечення на розбирання (розділення) військового майна.
Переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію оформляється:
озброєння та військової техніки (крім повітрянодесантної) – актами технічного стану (додаток 8);
повітрянодесантної техніки і парашутно-десантного майна – актами технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 9) з доданими до них відомостями технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 10);
інших матеріальних засобів – за актами зміни якісного стану (додаток 11).
3.2. У разі якщо командири (начальники) відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України та Збройних Сил України мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання, та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію із додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна.
До акта на переведення в останню (найнижчу) категорію додаються:
паспорт (формуляр), а за його відсутності оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). На вимогу посадової особи, яка затверджує акт на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, засвідчені в установленому порядку;
перелік вузлів, агрегатів та інших матеріалів, які вміщують дорогоцінні метали та камені, чорні (кольорові) метали;
розрахунок залишкової (балансової) вартості.
Посадова особа, яка отримала для затвердження акт на переведення в останню (найнижчу) категорію, у строк до 30 діб від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення та наявності законних підстав на переведення в останню (найнижчу) категорію проводить його затвердження і завіряє гербовою печаткою.
Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію, які подаються на затвердження Міністру оборони України та його заступникам, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього клопотання разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надається для юридичної експертизи до Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України.
3.3. Затверджений акт якісного (технічного) стану є підставою для списання військового майна з обліку.
3.4. Під час масового списання військового майна (більше двох зразків військового майна) складаються зведені акти якісного (технічного) стану військового майна (додаток 12) (далі – зведений акт) для переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна.
Право затвердження зведених актів мають Міністр оборони України, заступники Міністра оборони України, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, заступники начальника Генерального штабу Збройних Сил України та командир військової частини А0515 у межах прав на списання військового майна.
3.5. Проекти зведених актів готуються службами забезпечення та погоджуються з відповідними керівниками за підпорядкованістю. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта.
3.6. Проекти зведених актів на списання військового майна, облік якого ведеться Центром обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України, відпрацьовуються цим Центром та погоджуються з відповідними службами забезпечення. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта.
3.7. Проекти зведених актів, які подаються на затвердження Міністру оборони України та його заступникам, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують згідно з відповідним наказом) Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та надаються для проведення юридичної експертизи до Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта.
Для погодження проектів зведених актів до них додаються акти на переведення в останню (найнижчу) категорію.
3.8. Затверджений зведений акт є підставою для затвердження актів на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію начальником відповідної служби забезпечення.
3.9. Озброєння та військова техніка, переведені в останню (найнижчу) категорію, підлягають зняттю з обліку військових частин після виконання наряду (розпорядження) на розбирання (розділення) військового майна, виданого начальником відповідної служби забезпечення, з обов’язковим оформленням акта якісного (технічного) стану, оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення).
IV. Списання військового майна за інспекторським посвідченням
4.1. За інспекторським посвідченням списується втрачене або знищене військове майно, а також майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану раніше установленого терміну його служби, носіння (використання), вироблення технічного ресурсу, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода повністю або частково відноситься на рахунок держави, за неможливості відшкодування його повної або часткової вартості за рахунок винних осіб.
4.2. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадках, коли воно втрачено чи знищено або його нестача утворилася внаслідок:
стихійного лиха, диверсій або воєнних дій, а також розпорядження військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або з метою попередження та ліквідації інфекційних захворювань;
пожежі, катастрофи або аварії і відсутні підстави для притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб;
випробувань або навчань і немає підстав для віднесення суми завданих збитків на рахунок винних осіб;
проведення антитерористичної (миротворчої) операції;
в інших випадках, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна бути повністю або частково віднесена на рахунок держави.
Крім того, за інспекторським посвідченням підлягає списанню нестача об’єктів незавершеного будівництва, яка утворилася внаслідок недобудови об’єктів незавершеного будівництва протягом тривалого строку, що під впливом природних факторів призвело до їх зруйнування.
4.3. Військове майно, яке втрачене або знищене внаслідок пожежі, катастрофи або аварії, може бути списане за інспекторським посвідченням у разі, коли винні особи не встановлені або відсутні правові підстави для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.
4.4. Військове майно, втрачене або знищене внаслідок проведення випробувань або навчань, списується за інспекторським посвідченням за наявності підтверджуючих документів щодо допуску та участі військового майна у випробуваннях або навчаннях, а також встановленого факту відсутності правових підстав для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.
4.5. У разі якщо сума збитків, заподіяних втратою військового майна, перевищує суму, визначену судом для стягнення з винного, або перевищує суму нарахування, яку згідно із законом можливо покласти на винну особу, військове майно списується за інспекторським посвідченням.
4.6. У разі якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, позовні вимоги про стягнення суми втраченого або знищеного військового майна з винної особи не задоволено, військове майно списується за інспекторським посвідченням.
4.7. У разі повного відшкодування вартості втраченого військового майна винними особами добровільно або за рішенням суду таке майно списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання без видачі інспекторського посвідчення.
4.8. Військове майно, яке втрачено внаслідок розкрадання чи знищення, списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання після відшкодування винними особами вартості вкраденого (знищеного) військового майна. У разі якщо органами досудового розслідування або судом винні особи не будуть встановлені, таке майно списується за інспекторським посвідченням на підставі відповідної постанови органу досудового розслідування або рішення суду.
4.9. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадку встановлення безнадійності стягнення у разі:
закінчення строку позовної давності, якщо суд відмовив у відновленні пропущеного строку;
встановлення судом факту неспроможності винних осіб сплатити зобов’язання (борг) та якщо немає можливості відновити стягнення надалі;
у зв’язку зі смертю боржника (якщо встановлено відсутність майна, на яке за законом може бути направлене стягнення після його смерті).
4.10. Кабельні лінії списуються за інспекторським посвідченням у разі економічної недоцільності або неможливості їх демонтажу.
4.11. Для списання військового майна за інспекторським посвідченням службою, яка є службою забезпечення цим військовим майном, готується клопотання. До клопотання на отримання інспекторського посвідчення додаються такі документи:
перелік військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням, форма якого наведена у додатку 13 до цього Порядку;
матеріали службового розслідування (перевірки);
витяги з наказів про призначення та результати проведення службового розслідування;
витяги з книги обліку втрат військового майна та книги обліку нестач;
копії наказів про знищення військового майна при інфекційних захворюваннях або з метою запобігання загарбанню їх противником, а також про втрату їх внаслідок стихійних лих, катастроф та аварій;
акт технічного стану або акт списання (у разі викрадення військового майна складається на підставі наявних облікових даних);
паспорт (формуляр), а за його відсутності – оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). У разі необхідності на вимогу посадової особи, яка оформлює та підписує інспекторське посвідчення на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, завірені у встановленому законодавством порядку;
висновки (аналізи), що підтверджують непридатність військового майна до подальшого використання за призначенням;
висновки (аналізи), що підтверджують економічну недоцільність (неможливість) ремонту (демонтажу, переробки) військового майна;
розрахунок залишкової (балансової) вартості військового майна;
засвідчені виписки з акта ревізії (перевірки), аудиторського висновку;
засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів та органів досудового розслідування;
довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб, яка видається фінансовим органом військової частини.
До клопотань щодо отримання інспекторських посвідчень на списання викраденої (втраченої) зброї та боєприпасів додається довідка від підрозділів інформаційних технологій органів внутрішніх справ про постановку їх на облік.
Клопотання про видання інспекторського посвідчення, яке не підтверджене відповідними документами, до розгляду не приймається.
4.12. Для списання за інспекторським посвідченням військового майна, втраченого або знищеного під час воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій, посадові особи подають клопотання, до якого додаються:
копія відповідного документа (донесення, довідка тощо) з відображенням втрат військового майна, втраченого або знищеного під час воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій;
виписка з наказу командира військової частини з даного питання;
виписка з книг обліку втрат військового майна за кожну службу забезпечення, а також з книги обліку нестач військової частини;
акт технічного стану або акт списання, складений на підставі наявних облікових даних;
за необхідності до клопотання додаються інші документи, передбачені пунктом 4.11 цього розділу.
4.13. Рішення про оформлення (порушення клопотання про видачу) інспекторських посвідчень приймається після видання наказу про результати проведення службових розслідувань, аудиту, перевірок, рішення суду, якими встановлено необхідність віднесення частини або повної суми збитків на рахунок держави.
4.14. Рішення про видачу інспекторського посвідчення приймається посадовими особами, які мають право списувати військове майно. У разі якщо командири (начальники) не мають права на списання такого майна, вони направляють за підпорядкованістю через відповідну службу забезпечення клопотання про отримання інспекторських посвідчень.
Інспекторське посвідчення, рішення про видачу якого приймається Міністром оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України, оформлюється, підписується та завіряється гербовою печаткою відповідною службою забезпечення органу військового управління з додаванням копії рішення.
4.15. Клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами направляється посадовій особі вищого рівня не пізніше 15 днів після завершення службового розслідування або надходження у військову частину рішення суду.
Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається Міністром оборони України або його заступниками, погоджується з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю, Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання надається для проведення юридичної експертизи до Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України.
Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається командиром військової частини А0515, погоджується з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) підрозділу аудиту та фінансово-економічного органу військової частини А0515. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання надається для проведення юридичної експертизи до юридичної служби військової частини А0515.
4.16. Посадові особи вищого рівня розглядають подані клопотання, приймають рішення та видають інспекторські посвідчення у місячний строк з дня їх надходження. У цей самий строк вони можуть призначити додаткове службове розслідування.
4.17. Інспекторські посвідчення видаються у трьох примірниках:
перший – видається військовій частині, в якій мала місце втрата;
другий – направляється до відповідної служби забезпечення;
третій – разом з документами, що стали основою для видачі інспекторського посвідчення, зберігається у справах військової частини, командиром якої видане це посвідчення.
Підпис і відбиток гербової печатки робляться на всіх трьох примірниках інспекторського посвідчення.
Інспекторські посвідчення нумеруються в порядку реєстрації їх у Книзі реєстрації видачі інспекторських посвідчень (додаток 14).
Інспекторське посвідчення, що видається командиром військової частини, оформлюється начальником відповідної служби в одному примірнику.
4.18. Оформлення та видача інспекторських посвідчень у військових частинах, що не мають органів матеріального забезпечення, проводяться через військові частини, у яких вони знаходяться на забезпеченні.
4.19. Посадовим особам Збройних Сил України забороняється приймати рішення та видавати інспекторські посвідчення у разі:
відсутності відповідних документів, що підтверджують законність списання військового майна;
якщо збитків завдано внаслідок їх незаконних наказів (розпоряджень);
якщо військове майно для списання подається службою, яка не є службою забезпечення цим військовим майном, крім випадків належності втраченого майна до різних служб забезпечення;
роздільного (частинами) списання збитків, завданих одночасною втратою або знищенням військового майна (пожежею, катастрофою, аварією, нестачею), кількома посадовими особами або однією посадовою особою, але за кількома рішеннями роздільно за видами військового майна. Клопотання на списання втраченого військового майна у всіх випадках подається на всю суму збитків незалежно від належності втраченого майна до різних служб. При цьому клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами готується службою, майну якої завдано найбільших збитків.
4.20. Після отримання інспекторського посвідчення та затвердженого акта з обліку військової частини списуються:
за книгою обліку втрат військового майна – та кількість військового майна, на яку видано інспекторське посвідчення та затверджений акт;
за книгою обліку нестач – сума втрат, віднесена на рахунок держави. Сума збитків, що підлягає відшкодуванню винними особами, списується за книгою обліку нестач та записується в книгу грошових стягнень та нарахувань на підставі наказу командира військової частини або вищого начальника, виданого у зв’язку з прийняттям рішення про притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності за матеріалами службового розслідування, ревізії, перевірки, рішення суду.
Відповідна служба забезпечення на підставі інспекторського посвідчення та затвердженого акта списує втрачене військове майно за книгами (картками) обліку з особового рахунку військової частини, в якій виникла втрата.
V. Списання військового майна за актами списання
5.1. За актами списання списується військове майно, яке не обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану, майно, яке використане за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, витрачене на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби, а також убуток військового майна та інше майно, яке не списується за актами якісного (технічного) стану, за інспекторськими посвідченнями і набуло непридатного стану.
5.2. У разі якщо командири (начальники) відповідно до максимальних розмірів коштів та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти списання з додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна. До акта списання додається розрахунок залишкової (балансової) вартості.
5.3. Посадова особа, яка отримала для затвердження акт списання, у строк до 30 діб від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення, наданого висновку щодо доцільності та законності відповідної операції проводить його затвердження і завіряє гербовою печаткою.
5.4. Акти списання, які подаються на затвердження Міністру оборони України та його заступникам, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з аркушами погодження надаються для юридичної експертизи до Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України.
Акти списання, які подаються на затвердження командиру військової частини А0515, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) підрозділу аудиту та фінансово-економічного органу військової частини А0515. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з аркушами погодження надаються для проведення юридичної експертизи до юридичної служби військової частини А0515.
5.5. Підставою для списання з обліку військової частини військового майна, що не враховується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками, є затверджений акт списання.
VI. Особливості списання деяких видів військового майна
6.1. Списання силових масляних трансформаторів, кабельних та повітряних ліній електропостачання проводиться за актом списання на підставі протоколу іспиту електровимірювальної лабораторії.
На кабельні лінії, демонтаж проведення яких недоцільний, комісією військової частини складається акт фінансово-економічного обґрунтування з додатками схеми проходження мереж на місцевості. Акт затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться кабельні мережі.
6.2. Запасні частини, інструмент та приладдя, електрообладнання, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, використані під час випробувань, експериментальних робіт, при проведенні рятувальних робіт, ліквідації аварій та стихійного лиха, регламентованого технічного обслуговування (регламентних робіт), технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки і майна, на підготовку зброї (боєприпасів) для збереження або застосування, а також на виробничі та господарчо-побутові потреби, списуються з підрозділів за актами списання відповідно до чинних норм.
6.3. Списання усіх видів ракет і мішеней, створених на базі ракет та безпілотних літальних апаратів, знищених (втрачених) на стрільбах (навчаннях), проводиться на підставі акта про проведення пуску (додаток 15).
Акт про проведення пуску затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться ракети та безпілотні літальні апарати. Під час проведення стрільб на полігонах акти про пуски погоджуються начальником полігона (його заступником).
Для безпілотних літальних апаратів додатково додаються акти технічного стану, які складаються перед пусками.
6.4. У військовій частині пальне, яке використане підрозділами, списується за донесеннями про наявність та рух військового майна.
Донесення складається на підставі записів у таких облікових документах:
дорожніх листах – при використанні наземних транспортних засобів та плавучих засобів;
польотних листах, стартових хронометражних журналах, формулярах двигунів, штурманських бортових журналах – при використанні літальних апаратів;
робочих листах агрегатів, машинних журналах електричних агрегатів – при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій), силових агрегатів радіорелейних (тропосферних) станцій та апаратних наземних вузлів зв’язку;
у добових та вахтових (суднових) журналах – при використанні на кораблі (судні) пального, використаного електромеханічною частиною.
До донесення в обов’язковому порядку додаються зазначені вище облікові документи.
6.5. Списання природних втрат пального проводиться за актом списання, складеним на основі акта інвентаризації, до якого додається розрахунок природних втрат пального.
6.6. Матеріальні засоби, використані на приготування сумішей, списуються з обліку на підставі акта виготовлення сумішей.
6.7. Матеріальні засоби, використані при проведенні аналізів (випробувань), списуються з обліку на підставі акта відбору проб для аналізів (випробувань).
6.8. Витрачені за встановленими нормами будівельні та ремонтні матеріали списуються з обліку за актами списання, які складаються на підставі акта приймання виконаних робіт.
Начальник Озброєння
Збройних Сил України
полковник

С. П. Корнійчук

 
Додаток 1
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)
Додаток 2
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)
Додаток 3
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)
Додаток 4
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)
Додаток 5
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 1.6 розділу I)
Додаток 6
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 2.2 розділу II)
Перелік
максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України та Збройних Сил України мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання
Посада
Вартість за одним актом у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян
за актом переведення в останню (найнижчу) категорію та актом списання
за інспекторським посвідченням
1
2
3
Розділ I. Військове майно (крім будівель та споруд)
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно
300
150
Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
400
200
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
500
250
Керівник управління, окремого структурного підрозділу (служби) командування виду (оперативного командування) Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури
700
350
Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники (начальники) інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами
900
450
Начальники управлінь (головне, центральне), відділів, служб забезпечення органів військового управління Збройних Сил України, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, директор департаменту (начальник управління) військової частини А0515, начальник Центру обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України
1000
500
Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, командири (начальники) органів військового управління, які здійснюють забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення
1200
600
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
1200
600
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
1300
650
Заступник Міністра оборони України, заступник Міністра оборони України – керівник апарату, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
1400
700
Перший заступник Міністра оборони, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командир військової частини А0515
1500
750
Міністр оборони України
понад 1500
понад 750
Розділ II. Будівлі та споруди
Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних відділів (частин районів), начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України
300
150
Командир повітряного командування
500
250
Начальник інженерно-аеродромного управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
700
350
Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь
900
450
Заступники командувачів видів (оперативних командувань) Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень), начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (у тому числі стосовно військових частин центрального підпорядкування)
1000
500
Командувачі видів (оперативних командувань) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
1200
600
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, заступник Міністра оборони України, командир військової частини А0515
1500
750
Міністр оборони України
понад 1500
понад 750
Додаток 7
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 2.2 розділу II)
ПОВНОВАЖЕННЯ
командирів військових частин на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення
з/п
Посадові особи, яким надається право списання
Перелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
1
2
3
1
Медична техніка, майно та лікарські засоби
1.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Медичне майно (апаратура, приладдя та інструменти); лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Медичне майно (апаратура, приладдя та інструменти); обладнання, за винятком рентгенівського; лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1.3
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Медичне майно (апаратура, приладдя та інструменти); обладнання, за винятком рентгенівського; лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1.4
Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України
Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів
1.5
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів
1.6
Міністр оборони України
Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів
2
Майно, яке замовляється Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України
2.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій, військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Елементи та інструмент загального призначення, що входять у комплект запасних частин, інструменту та приладдя (далі – ЗІП) технічних засобів навчання, тренажерів, полігонного обладнання та обладнання стрільбищ; витратні матеріали обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем, а саме: картриджі, тонери, чорнила для принтерів, диски, накопичувачі інформації (USB-флеш), дискети, касети магнітних плівок, пакети магнітних дисків, магнітні стрічки, фарбувальні стрічки; комплектуючі вироби до комп’ютерного обладнання (процесори, модулі пам’яті, приводи оптичних та гнучких дисків, блоки живлення, корпуси системних блоків, системні (материнські) плати, накопичувачі на жорсткому диску, відеоадаптери (карти), звукові плати (карти), мережеві карти, вентилятори (кулери), внутрішні модеми, веб-камери, гарнітура, мікрофони, колонки, акумулятори до ноутбуків, картридери, маніпулятори “миша”, клавіатури, з’єднувальні кабелі, кабелі живлення, USB-подовжувачі), лампи та лампові модулі до проекційного обладнання, мережеве обладнання, калькулятори, екрани, стенди, дошки, запасні частини та приладдя
2.2
Начальник військового навчального закладу та військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, для якого штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Військове майно, зазначене у пункті 2.1, та проекційна апаратура, теле- кіноапаратура, навчально-лабораторні меблі, навчально-тренувальні засоби, станочне, полігонне обладнання, засоби вимірювання, монітори, джерела безперервного живлення, зовнішні накопичувачі інформації
2.3
Начальник військового навчального закладу та військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, для якого штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Військове майно, зазначене у пунктах 2.1 та 2.2
2.4
Директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України
Кінофотоапаратура, апаратура для відео- та аудіозапису і відтворення, обладнання телевізійних та радіоцентрів, тренажери, класи і кабінети спеціального навчального обладнання, засоби обчислювальної техніки, розмножувальна техніка, інтерактивне обладнання, мультимедійна техніка, апаратура великих екранів, полігонне обладнання, лазерна техніка.
Обладнання, яке використовується під час науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у військових навчальних закладах, отримане внаслідок науково-дослідних робіт
3
Засоби розвідки
3.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Видаткові, експлуатаційні та ремонтні матеріали; вироби електронної техніки та електроніки, що не містять дорогоцінних металів та каменів; ЗІП розсипом; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних, групових та ремонтних комплектів ЗІП; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні засобів розвідки; інше технічне майно та матеріали, що використовуються під час технічного обслуговування та поточного ремонту
3.2
Начальники розвідувальних управлінь (служб, відділів) штабів видів Збройних Сил України, управлінь розвідки оперативних командувань
Засоби розвідки Р-382П, Р-327, Р-345, Р-346, типу “Вахта-М” (за винятком варіантів 10А, 10Б, 14, 14М), “Орленок-1″, “Пеликан” “Пеликан-М”, Р-704, Р-705В, Р-706, Р-707, Р-711, Р-391В1(В2), Р-375, Р-390-1, Р-390-2, КПДУ-Л(Т), Р-309, Р-312, Р-313, Р-313М, Р-313М2, Р-314, Р-314М, Р-318, Р-319, Р-323, Р-323М, Р-323М2, “Криптон-П11 (П12, ПМ1, ПМ2, П22, П24)”, “Персей-П4″, Р-718, Р-720, Р-721, Р-320, Р-323П, Р-710, Р-713, Р-714, СРС-5, Р-341А, Р-341Б, Р-360М, Р-360М2, Р-371, Р-376, Р-376М, типу Р-384, “Снежинка”, “Акация”, “Аргон-Ч (ЧМ)”, типу “Гравий”, “Градиент”, “Карат-СД (СР)”, “Сирена”, “Кедр”, “Цедра-Ц300М”, Р-702, РСА-1, ППА-1(1Л61), ЭРРС-1, “Трапеция”, типу “Тропа”, “Филин”, типу МРР, Р-323У, Р-333, Р-389, Р-391-1, типу Р-374 (за винятком Р-374В), Р-398 (АСС-1), Р-399Т, “Гравий-А (АМ)”, Р-712, Р-712С, “Курок”, “Параметр”, “Участник”, “Участник-М”, “Стеньга”, МРР-АС (варіант 3), реєструвальна апаратура (за винятком Р-739, М-76С, типу “Береза”, “Бархотка”), “Хрусталь-Д”, Р-352, типу Р-353, Р-354, Р-392, ПЗС-86, ГК-010, ГК-022, ГК-10Ж. Навчально-стаціонарні засоби розвідки, а також апаратура, блоки, вузли та зборки, що знімаються з техніки при проведенні доопрацювань, згідно з номенклатурою техніки, що списується
3.3
Начальник управління військової частини А0515
Комплекси засобів радіорозвідки, станції радіорозвідки; комплекси, вузли і станції радіоперехоплення; комплекси радіопеленгування і радіопеленгатори, радіоприймальні комплекси, радіоприймачі, радіоприймальні пристрої панорамні, демодулююча апаратура; комплекси, станції радіотехнічної розвідки; переносна апаратура радіо- та радіотехнічної розвідки; апаратура технічного аналізу сигналів; реєструюча апаратура магнітного та фототелеграфного запису, знакодрукувальна та безпаперової реєстрації; апаратура підсилювання, трансляції, узгодження та комутації сигналів; системи автоматизації управління, добування, обробки та передачі інформації. Вузли, радіостанції, спеціальні рухомі пункти управління радіовузлом; радіостанції, радіопередавачі, радіоприймачі та пристрої спеціального радіозв’язку; радіостанції спеціальні переносні. Антенно-щоглові системи та пристрої, антени. Оперативна техніка розвідки. Пересувні студійні комплекси; станції запису та копіювання; радіомовні та звукомовні станції. Апаратура, блоки, вузли та зборки, що знімаються з техніки у разі проведення модернізації та доопрацювань. Групові та ремонтні комплекти ЗІП. Навчально-стаціонарні та дослідні зразки засобів розвідки. Інша військова техніка та майно, у тому числі іноземного виробництва, придбані за кошти, виділені на відповідні статті військовій частині А0515
3.4
Командир військової частини А0515
Засоби розвідки та придбані за кошти, виділені на відповідні статті військовій частині А0515, озброєння, військова техніка, обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем та майно у повному обсязі
3.5
Міністр оборони України
Усі види засобів розвідки у повному обсязі
4
Техніка та майно зв’язку і електронно-обчислювальна техніка, що замовляються начальником військ зв’язку Збройних Сил України – начальником Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України
4.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини та витратні матеріали (що не містять у своєму складі дорогоцінних металів), ремонтні комплекти та ЗІП, дріт та інші матеріали, що використовуються для технічного обслуговування та поточного ремонту засобів зв’язку
4.2
Начальники військ зв’язку видів (оперативних командувань) Збройних Сил України
Переносні радіостанції всіх типів (крім Р-005У), індивідуальні радіостанції (крім Р-147, Р-148, Р-158, Р-163, Р-002ПП), розподільчі кабелі зв’язку та монтажні, візки для розмотування кабелю, апаратура ущільнення до 3-х каналів (крім П-330) та тонального телеграфування до 6-ти каналів (крім П-327), телефонні апарати МБ, телефонні апарати ЦБ та АТС (крім П-170, П-171, АТ-3031, “Славутич”), радіоприймачі Р-154, Р-125, радіоприймачі 3-го класу, апаратура оповіщення П-160, польовий легкий кабель зв’язку, польовий кабель дальнього зв’язку (крім П-273, П-296) та внутрішньовузловий кабель зв’язку, диктофони, навчально-тренувальні засоби зв’язку (тренажери), радіо- та електронно-вимірювальні прилади згідно з номенклатурою начальників зв’язку видів Збройних Сил України, акумуляторні батареї засобів зв’язку, прикінцеве обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв’язку, концентратори до 100 номерів, автоматична телефонна станція (далі – АТС) до 200 номерів.
Комплектуючі вироби до комп’ютерного обладнання, моніторів, клавіатури, маніпулятори “миша”, джерела безперервного живлення, зовнішні накопичувачі інформації, пасивне телекомунікаційне обладнання
4.3
Начальник управління автоматизації та зв’язку військової частини А0515 (відносно структурних підрозділів військової частини А0515 та підпорядкованих військових частин)
Переносні радіостанції всіх типів (крім Р-005У), індивідуальні радіостанції (крім Р-147, Р-148, Р-158, Р-163, Р-002ПП), розподільчі кабелі зв’язку та монтажні, візки для розмотування кабелю, апаратура ущільнення до 3-х каналів (крім П-330) та тонального телеграфування до 6-ти каналів (крім П-327), телефонні апарати МБ, телефонні апарати ЦБ та АТС (крім П-170, П-171, АТ-3031, “Славутич”), радіоприймачі Р-154, Р-125, радіоприймачі 3-го класу, апаратура оповіщення П-160, польові станції фельд’єгерсько-поштового зв’язку (далі – ФПЗ), АТС ємністю до 2000 номерів, ручні комутатори, кабельні магістралі.
Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ), портативні ПЕОМ (ноутбуки), кишенькові персональні комп’ютери, планшетні комп’ютери, складові виробів до комп’ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне телекомунікаційне обладнання, мобільні телефонні апарати, транкінгові радіостанції, магнітофони та диктофони, акумулятори та акумуляторні батареї засобів зв’язку, прикінцеве обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв’язку
4.4
Заступник начальника військ зв’язку Збройних Сил України
Радіопередавачі потужністю до 1 кВт, радіостанції мережі Генерального штабу Збройних Сил України, літеродрукувальні та слухові радіоприймачі, малоканальні радіорелейні станції, апаратура ущільнення до 24 каналів, апаратура тонального телеграфування до 48 каналів, польовий кабель дальнього зв’язку, магістральний кабель та лінії зв’язку, командно-штабні машини, засоби електроживлення вузлів зв’язку потужністю до 12 кВт, засоби та комплекси транкінгового зв’язку, пересувні майстерні зв’язку, укладачі кабелю та кабельні машини, окремі приймальні машини, апаратні дистанційного управління, апаратні ФПЗ, апаратура автоматичного засекречування телеграфного зв’язку, апаратура засекречування телефонних переговорів тимчасової стійкості, апаратура засекречування для передачі даних, вузли контролю безпеки зв’язку, робочі засоби вимірювань усіх типів, поштообробне обладнання вузлів та станцій ФПЗ, індивідуальні та переносні радіостанції, АТС ємністю до 2000 номерів, ручні комутатори, кабелі магістральні.
Персональні електронно-обчислювальні машини (далі – ПЕОМ), портативні ПЕОМ (ноутбуки), кишенькові персональні комп’ютери, планшетні комп’ютери, складові виробів до комп’ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне телекомунікаційне обладнання
4.5
Перший заступник начальника військ зв’язку
Радіопередавачі потужністю до 5 кВт, слухові радіоприймачі для літеродрукування першого класу, радіорелейні станції з числом каналів до 24 та ручні комутатори, апаратні пересувних вузлів зв’язку (крім П-242ТМ, П-244ТН, П-245К, П-238ТК, П-236ТК, П-245КМ, Н-18), електричні станції живлення пересувних вузлів зв’язку, телевізійні станції, ретранслятори та інша техніка, придбана за кошти, виділені на відповідні статті начальнику зв’язку Збройних Сил України
4.6
Начальник військ зв’язку Збройних Сил України – начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України
Радіопередавачі потужністю більше 5 кВт, апаратні пересувних вузлів зв’язку, радіорелейні станції з числом каналів більше 24, станції тропосферного зв’язку, станції супутникового зв’язку, апаратура комплексу Т-230.
Комплексні засоби автоматизації (інформаційних систем), автоматизовані робочі місця, програмно-технічні комплекси, комплекси засобів зв’язку, сервери (кластерні системи), комп’ютерні програми
5
Засоби криптографічного і технічного захисту інформації та майно, призначене для їх використання, засоби комплексного технічного контролю, технічні засоби захисту зброї від несанкціонованого застосування
5.1
Командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, начальники управлінь (служб, відділів) захисту інформації та криптології штабів видів Збройних Сил України, корпусів (оперативних командувань)
Експлуатаційні та витратні матеріали, елементи живлення до засобів криптографічного захисту інформації і криптології, ЗІП до технічних засобів захисту зброї
5.2
Начальники штабів видів Збройних Сил України, корпусів (оперативних командувань)
Засоби вимірювань радіотехнічних величин загальновійськового (загального) використання, верстатне обладнання, майно для постів спеціального зв’язку, ремонтних підрозділів криптографічного захисту інформації і криптології; засоби технічного захисту інформації, що замовляються начальником Центрального управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України
5.3
Начальник Центрального управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України
Засоби криптографічного захисту інформації усіх типів, допоміжне обладнання, обладнання спеціальних апаратних на рухомих засобах, комплекти базових, групових і ремонтних ЗІП, окремі вузли, блоки засобів криптографічного захисту інформації, комплекти електронних блоків до засобів криптографічного захисту інформації, комплекти діагностичних і ремонтних засобів, комплекти перехідних засобів для ремонту засобів криптографічного захисту інформації, засоби комплексного технічного контролю та технічного захисту інформації; вузли, блоки технічних засобів захисту зброї, блокувальні пристрої і замки, імітатори-тренажери і випробувальні пульти технічних засобів захисту зброї.
Засоби криптографічного захисту інформації, окремі вузли і блоки, які реалізовують криптографічний алгоритм перетворення та виготовлені (досліджені) на замовлення Центрального управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України
6
Технічні засоби систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління Збройних Сил України
6.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Видаткові експлуатаційні та ремонтні матеріали, ремонтні комплекти та ЗІП, які використані для ремонту та обслуговування технічних засобів систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд (списання елементів одиночних та ремонтних комплектів ЗІП повинно підтверджуватися записами у відповідних розділах формулярів (паспортів) про використання їх для відновлення працездатності технічних засобів систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд), інструмент розсипом, вмонтовані робочі засоби вимірювань технічних систем, матеріали, що використовуються для технічного обслуговування та поточного ремонту технічних систем.
Комплектуючі, які не впливають на цілісність системи або агрегату життєзабезпечення спеціальної фортифікаційної споруди (далі – СФС), додаткове обладнання СФС
6.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Захисні та герметизувальні пристрої, електротехнічні пристрої та засоби автоматики, технічні засоби дизельних електростанцій, систем вентиляції та кондиціювання повітря, систем водопостачання, каналізації та дренажу, систем теплопостачання, опалення та гарячого водопостачання, технічні засоби систем стисненого повітря, підйомно-транспортні засоби, обладнання систем пожежогасіння
6.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 6.2
6.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Майно, зазначене у пункті 6.2
6.5
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 6.2
6.6
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 6.2
6.7
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 6.2
6.8
Міністр оборони України
Системи життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд
7
Повітрянодесантна техніка та майно
7.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини одноразового застосування до багатокупольних парашутних систем, парашутних реактивних систем, засобів безплатформного десантування; запасні частини до людських та вантажних парашутів і парашутних систем, засобів десантного спорядження; приладдя для укладання парашутів; парашутні прилади; метеоприлади та прилади складського обладнання; обладнання та інструменти ремонтних майстерень; ремонтні та експлуатаційні матеріали; матеріальні засоби, закуплені за рахунок коштів, виділених на утримання, ремонт та експлуатацію повітрянодесантної техніки
7.2
Командувач високомобільних десантних військ Збройних Сил України
Людські десантні, вантажні та спортивні парашути та вантажно-десантна тара; знімне бортове обладнання для безпарашутного десантування; рятувальні засоби; десантні метеокомплекти, підігрівачі повітря, компресорні установки, машини швейні всіх типів; установки для перевірки парашутів
7.3
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Багатокупольні та однокупольні парашутні системи, парашутні платформи, парашутно-реактивні системи, засоби безплатформного десантування, засоби спільного десантування
8
Квартирне майно
8.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Квартирне майно за винятком меблів, пірамід для зброї, столів для чищення зброї, ліжок металевих, сейфів, шаф металевих, скриньок металевих, печей металевих та чавунних, підставок різних; комунальне обладнання, змонтоване на комунальній техніці
8.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 8.1
8.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 8.1
8.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Майно, зазначене у пункті 8.1
8.5
Начальники Київського КЕУ, КЕВ, КЕЧ районів, територіальних КЕУ
Майно, зазначене у пункті 8.1, та додатково запасні частини, електрообладнання, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту комунального обладнання, змонтованого на комунальній техніці
8.6
Начальник Головного КЕУ Збройних Сил України
Усі види квартирного майна
8.7
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види квартирного майна
8.8
Міністр оборони України
Усі види квартирного майна
9
Технічні засоби виховання та поліграфічне обладнання
9.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Гармоні, щипкові музичні інструменти, акордеони, баяни, народні музичні інструменти, шахи, шашки, доміно, інші настільні ігри, засоби статичної проекції, книги, наочна агітація, зошити, портрети, бюсти, гучномовці кімнатні і зовнішні, мікрофони, звукові колонки, телевізійні антени кімнатні і зовнішні (крім супутникових), DVD та компакт-диски, відеокасети, аудіокасети, стабілізатори напруги для телевізорів, експлуатаційні та витратні матеріали (які не містять у собі дорогоцінних металів)
9.2
Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення психологічних технологій управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України
Стаціонарна і пересувна кінопроекційна апаратура, відеотелевізійна апаратура, радіовузли і радіопересувки, підсилювальні пристрої, радіоприймачі, звукозаписувальна апаратура, фотоапарати, фотозбільшувачі, клавішні музичні інструменти, комплекти естрадно-музичних інструментів, більярди, поліграфічна техніка та інші види поліграфічного устаткування і друкарських меблів
9.3
Начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України
Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання
9.4
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання
9.5
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання
9.6
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання
9.7
Міністр оборони України
Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання
10
Наземна техніка, засоби, майно радіоелектронної боротьби та радіочастотного моніторингу
10.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Експлуатаційні та витратні матеріали, сухі гальванічні елементи та акумуляторні батареї, електровакуумні та напівпровідникові прилади, резистори, конденсатори, інтегральні схеми (що не вміщують дорогоцінних металів), ремонтні комплекти, ЗІП-О, головні телефони, магнітофони та телефонні капсули, тепловентилятори, консерваційні матеріали, фали капронові та бавовняно-пральні, антенний канатик, дріт, шнур, інструменти розсипом, вмонтовані робочі засоби вимірювань для апаратури наземної техніки та майна радіоелектронної боротьби
10.2
Начальник служби радіоелектронної боротьби видів (оперативних командувань) Збройних Сил України, для якого штатом передбачено військове звання полковник (капітан 1 рангу), у межах визначених повноважень
Підсилювачі потужності, робочі комбіновані вимірювальні прилади зі складу комплектів наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, комплекти інструментів, польові зарядні пристрої, акумуляторні батареї, обладнання та окремі вузли (блоки) станцій перешкод, пунктів (вузлів) управління, контрольно-керувальні прилади та передавачі перешкод, які закидаються; обладнання навчальних класів, техніка та майно, які поставляє промисловість та які виготовляються у військах для навчання; елементи групового та ремонтного ЗІП
10.3
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Окремі вузли (блоки) наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби; агрегати електроживлення, засоби автоматизації та обчислювальної техніки комплексів, пунктів (вузлів) управління, станцій перешкод; групові та ремонтні комплекти ЗІП, які не поповнюються після закінчення строків експлуатації
10.4
Начальник органу військового управління з питань забезпечення наземною технікою та майном радіоелектронної боротьби
Окремі вузли (блоки) наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, агрегати електроживлення, засоби автоматизації та обчислювальної техніки комплексів, пунктів (вузлів) управління, станцій перешкод, КУНГи, групові та ремонтні комплекти ЗІП, які не поповнюються після закінчення строків експлуатації
10.5
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Окремі таємні та нетаємні зразки техніки та майна радіоелектронної боротьби, за винятком дослідних зразків техніки (засобів) радіоелектронної боротьби
10.6
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Окремі таємні та нетаємні зразки техніки та майна радіоелектронної боротьби, за винятком дослідних зразків техніки (засобів) радіоелектронної боротьби
10.7
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі таємні та нетаємні види (типи) техніки та майна радіоелектронної боротьби
10.8
Міністр оборони України
Усі таємні та нетаємні види (типи) техніки та майна радіоелектронної боротьби
11
Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту
11.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини, матеріали, електрообладнання, пристрої, література, інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту озброєння військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (далі – РХБЗ), які входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, комплектів та приладів; димові засоби (димові суміші, шашки та гранати); дегазуючі та дезактивуючі речовини; розчинники; регенеративні патрони до ізолювальних протигазів, регенеративні комплекти; фільтрувальні секції та елементи; касети до фільтрів очищення повітря; гопкалітові патрони; індикаторні засоби, елементи живлення; ремонтні матеріали; імітаційні хімічні засоби, хлорпікрин; сигнали хімічної тривоги; піропатрони ПП-9
11.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 11.1
11.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 11.1
11.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Майно, зазначене у пункті 11.1
11.5
Начальник Центрального управління військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України
Усі таємні та нетаємні види озброєння військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, у тому числі дослідні зразки озброєння військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та засобів захисту
11.6
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 11.5
11.7
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 11.5
11.8
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 11.5
11.9
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 11.5
12
Техніка, прилади та майно топографічної служби
12.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Видатковий матеріал, ЗІП, література, хімікати, фотоматеріали, лакофарбові матеріали, будівельні матеріали, деталі радіо- та електротехніки, магнітні плівки
12.2
Начальники геоінформаційних служб оперативних командувань
Креслярські інструменти та прилади, перевірочне та ремонтне обладнання засобів топогеодезичного забезпечення, ЗІП, топографічні зонти, нівелірні рейки, стальні стрічки та марки, штативи, центровочні інструменти, барометри, психометри, акумулятори лужні, мензули, лінійки, стереоскопи, координатографи, пантографи, фотоапарати, секундоміри, гравірувальні прилади, бензопилки, допоміжне обладнання, окремі блоки засобів топографічного обладнання
12.3
Начальник Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (начальник геоінформаційного управління Генерального штабу Збройних Сил України)
Астрономо-геодезичні засоби, наземні засоби спостереження космічних апаратів топогеодезичного призначення та обробки інформації, засоби наземних геодезичних вимірювань, прилади астрономічних та гравіметричних спостережень, прилади частоти та часу, рухомі астрономо-геодезичні комплекси, фототопографічні засоби, аерофотознімальні засоби та апарати космічного зондування земної поверхні, технічні засоби комбінованого методу складання (оновлення) топографічних карт, технічні засоби стереофотограмметричного методу складання (оновлення) топокарт, технічні засоби складання цифрових карт місцевості та електронних карт місцевості, рухомі фотограмметричні комплекси, картографічні засоби, картоскладальні засоби, картовидавничі засоби, рухомі картовидавничі комплекси, засоби зберігання та постачання топографічних і спеціальних карт, ремонтно-метрологічні засоби обслуговування топогеодезичної техніки, допоміжне обладнання, енергозабезпечення топогеодезичних засобів, навчальні топогеодезичні засоби
13
Засоби інженерного озброєння
13.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Шанцевий інструмент та індивідуальні маскувальні засоби у межах 5 % на рік майна, яке знаходиться у запасах поточного забезпечення; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП машин, слюсарного, ковальського, жерстяно-мідницького, зварювального та іншого інструменту інженерних ремонтних майстерень та пунктів технічного обслуговування і ремонту; кабельна мережа та її упаковка; засоби регулювання; вибухові речовини та засоби підривання, упаковка від інженерних боєприпасів та тара всіх типів, що не підлягає поверненню; колючий дріт, малопомітні перешкоди; земленосні мішки та саперний провід, використані на бойову підготовку та знищення вибухонебезпечних предметів
13.2
Командир військової ремонтної частини, арсеналу, бази, складу центрального підпорядкування та підпорядкованих оперативним командуванням
Інженерне майно, зазначене у пункті 13.1, крім того, індивідуальні комплекти ЗІП, шанцевий інструмент, спеціальне обладнання особистого виготовлення та технологічне оснащення для ремонту, випробування, експлуатації, збереження і транспортування; вузли та деталі машин, що ремонтуються (розбираються), та такі, що застаріли у зв’язку зі зміною їх на більш досконале обладнання, а також у зв’язку зі зняттям з озброєння інженерної техніки; ремонтно-монтажний інструмент і пристрої; складові одиниці, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 10 % річного обороту
13.3
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Інженерне майно, зазначене у пункті 13.1, крім того, інше інженерне майно до 5 % на рік майна, яке знаходиться у запасах поточного забезпечення; електроінструмент інженерних ремонтних майстерень, електростанцій; переносне паркове обладнання; навчальне майно, крім тренажерів, розрізних зразків, електрифікованих стендів та макетів інженерної техніки
13.4
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Інженерне майно, зазначене у пункті 13.3, крім того, окремі вузли, замінені у процесі військового ремонту, тенти для укривання інженерної техніки
13.5
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Інженерне майно, зазначене у пункті 13.4, крім того, обладнання фарбувальних станцій та комплексів “Вихід”, човнові двигуни, бульдозерне та снігоочисне обладнання до тягачів, тракторів та танків, компресорні станції з пневмоінструментом, зварювальні агрегати, мотоприлади, насоси, установки для добування ґрунтових вод, шнекові колодязі; обладнання для мінування, що знімається з вертольотів, танкові протимінні трали всіх типів, прилади буксирування водолазів-розвідників; електротехнічні засоби загальновійськового призначення потужністю до 10 кВт, двигуни внутрішнього згорання типу “Ч”, “УД”, “СДВ”, випрямлячі типу ВАК, авто- та електронавантажувачі, кранові самонавантажувачі, але не більше 10 % кількості, що знаходиться в експлуатації у поточному році; тренажери, розрізані зразки, електрифіковані стенди та макети інженерної техніки; складові одиниці інженерної техніки, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 10 % річного обороту
13.6
Начальник інженерних військ Збройних Сил України
Усі види засобів інженерного озброєння, за винятком їх дослідних зразків у цілому або окремого робочого (спеціального) обладнання
13.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види засобів інженерного озброєння, за винятком їх дослідних зразків у цілому або окремого робочого (спеціального) обладнання
13.8
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види засобів інженерного озброєння, за винятком їх дослідних зразків у цілому або окремого робочого (спеціального) обладнання
13.9
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види засобів інженерного озброєння, за винятком їх дослідних зразків у цілому або окремого робочого (спеціального) обладнання
13.10
Міністр оборони України
Усі види засобів інженерного озброєння
14
Ракетно-артилерійське озброєння, військова техніка та майно
14.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні ракетно-артилерійського озброєння і військової техніки; засоби опору, запобіжники, релейні перемикачі, реостати, реле, конденсатори, тумблери, сельсини, потенціометри, селенові випрямлячі, трансформатори, електровугільні та електровакуумні вироби, надвисокочастотні та напівпровідникові прилади, модулі, мікросхеми, електротехнічні деталі та інші елементи електронної техніки, чохли тканинні розміром до 5 м 2 всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна; бойові трубки; запобіжно-виконавчі механізми, запалювально-детонаційні механізми, піропатрони та ампульні батареї ракет, які використані під час контрольних випробувань; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП (за винятком бойових приладів систем управління ампульних батарей та вибухових пристроїв); витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали; приладдя до стрілецького озброєння та інше майно
14.2
Командири військових ремонтних частин, баз центрального підпорядкування та підпорядкованих видам Збройних Сил України і оперативним командуванням, для яких штатом передбачено військове звання від підполковника (капітана 2 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно
Ракетно-артилерійське озброєння, військова техніка та майно, вказані в пункті 14.1, а також прилади, блоки, шафи, зборки, вузли та деталі озброєння, що перебувають на ремонті, які за своїм технічним станом не підлягають ремонту; спеціальні пристрої власного виготовлення та застаріле технологічне оснащення у зв’язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв’язку зі зняттям з озброєння військової техніки та майна, для ремонту, експлуатації, зберігання та транспортування яких вони були призначені; чохли з тканини та гермоупаковка до всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна, що непридатні до подальшого використання; тара, інструмент та прилади, що входять у комплект індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади
14.3
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 14.2, та додатково: робочі засоби вимірювань; спеціальна упаковка, упаковка під озброєння та боєприпаси, а також тара всіх типів, яка не підлягає поверненню (за винятком спеціальних контейнерів для ракет та бойових частин); спеціальні шланги для заправки ракет компонентами палива та повітрям; акумуляторні батареї всіх типів, що входять у комплект ракетно-артилерійського озброєння та військової техніки; агрегати та вузли навчального ракетно-артилерійського озброєння та військової техніки; холодна зброя (шашки всіх видів, кортики); елементи ЗІП до ракетно-артилерійського озброєння, спеціальний інструмент та інструмент загального призначення; навчальне майно з артилерійської та стрілецької підготовки; допоміжні прилади, логарифмічні лінійки, хордокутоміри, координатні мірки; лінійки командирські штатні та інші, номограми, курвіметри, готовальні, компаси, лупи, стрічки мірні, зонти; контрольні рівнеміри, квадранти, термометри, координатографи, окуляри-світофільтри, пантографи, папки для окомірної зйомки; трафарети умовних знаків; таблиці стрільби; навчально-технічні плакати
14.4
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 14.3, та додатково: блоки, панелі, пульти, шафи та прилади ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майно за номенклатурою групових ремонтних комплектів ЗІП; вакуумні вироби та радіодеталі; тренажери та імітатори (крім тренажерів бойових засобів); пульт управління; повітропідігрівачі; індикатори вологості; навчально-тренувальне обладнання; комплекти вантажозахватних засобів та допоміжне обладнання, що не входить у комплекти наземного та технологічного обладнання
14.5
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал), начальник служби ракетно-артилерійського озброєння виду (оперативного командування) Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 14.4, та додатково: комплектуючі елементи ракет згідно з описом установленого обладнання і систем, внесених у формуляр на ракету, а також вибухонебезпечні комплектуючі елементи ракет, що надходять окремо від ракет (бойові частини, стартові агрегати, піротехнічні засоби, порохові заряди); тренажери та імітатори всіх типів ракетно-артилерійського озброєння та техніки; пересувні та стаціонарні електростанції, електроагрегати та двигуни потужністю до 500 кВт; складальні зали та апаратні машини; паливно- та повітрозаправні машини, засоби заправки; спеціальна упаковка та тара, що не підлягає поверненню; контейнери для ракет і бойових частин; навчальні, навчально-діючі та розрізні ракети, усі види контрольно-вимірювальних приладів і установок (машини, системи, установки); контрольно-перевірочні машини; транспортні машини та підіймально-транспортне і технологічне обладнання ракетних комплексів; контрольна апаратура для записування; радіолокаційні комплекси, радіотехнічні станції у цілому та їх окремі кабіни; топоприв’язчики; автофотолабораторії; самохідно-артилерійські установки, артилерійські гармати та міномети, бойові машини та пускові установки реактивної артилерії; зенітні артилерійські та мінометні самохідні установки; боєприпаси та їх елементи всіх видів і калібрів; прилади та далекоміри всіх видів та призначення; військові артилерійські майстерні всіх типів; стволи артилерійських гармат, танкові гармати.
Безвідкатні гармати всіх калібрів, 82-мм міномети та боєприпаси до них; зразки стрілецької зброї та боєприпаси до них; кулемети всіх систем та калібрів; сигнальні, освітлювальні, імітаційні засоби та піропатрони всіх видів; біноклі, стереотруби, піроскопи, командирські труби та інші прилади; далекоміри, панорами, приціли поза комплектом гранатометів та мінометів; бусолі, теодоліти, нівеліри, кіпрегалі; пристрої керування вогнем артилерії, секундоміри та годинники-секундоміри, прилади для пристрілки, артилерійські поправочки; прилади для аерофотознімання; метеорологічні прилади; повітроплавальне майно; звукометричні та польові балістичні станції; тренувальні прилади для керування зенітним артилерійським вогнем; акумулятори всіх типів; мінометні в’юки; в’юки для кулеметів та боєприпасів; лижі та лижні установки; імітатори цілей, перешкодозахисна апаратура та апаратура для запитування, перетворювачі координат, рихтувально-клавішні та електромеханічні машини, імітатори та тренажери всіх типів, включаючи навчальні, габаритно-вагові макети та розрізні; зенітні керовані ракети, крім типів ЗМ8, ЗМ9 та ЗМ38
14.6
Начальник Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 14.5, та додатково: усі пускові установки, бойові машини, стартові агрегати, самохідні установки ракетних та гарматно-ракетних комплексів, станції виявлення та цілезазначення, що входять у зенітні ракетні комплекси; станції наведення ракет, командні пункти комплексів; автоматизовані системи управління в цілому та їх окремі кабіни (системи); пересувні пункти управління та розвідки; спеціальні та персональні електронно-обчислювальні машини; машини технічного обслуговування та ремонту; усі види пересувного та стаціонарного обладнання і апаратури; усі види контрольно-ремонтних та пересувних майстерень (станцій, машин, комплексів); телеметричні та бойові ракети всіх типів і їх елементи, боєприпаси всіх типів і їх елементи за номенклатурою Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України
14.7
Начальник Озброєння Збройних Сил України
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів, військової техніки та майна номенклатури Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України за винятком їх дослідних зразків
14.8
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене в пункті 14.7
14.9
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене в пункті 14.7
14.10
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів, військової техніки та майна номенклатури Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України
14.11
Міністр оборони України
Майно, зазначене в пункті 14.10
15
Бронетанкове озброєння, техніка та майно
15.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Витратні експлуатаційні матеріали, інструмент для експлуатації та ремонту бронетанкового озброєння та техніки (далі – БТОТ), за винятком спеціальних ключів та приладдя, які входять до індивідуальних та групових комплектів ЗІП машин
15.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Витратні експлуатаційні матеріали, інструмент для експлуатації та ремонту БТОТ, за винятком спеціальних ключів та приладдя, які входять до індивідуальних та групових комплектів ЗІП машин
15.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал), начальник бронетанкової служби виду (оперативного командування) Збройних Сил України
Витратні експлуатаційні матеріали, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, які входять у індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно (за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів), література, прилади спостереження (за винятком прицілів та приладів нічного бачення); паркове обладнання, за винятком того, яке має електричні двигуни та двигуни внутрішнього згорання
15.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Витратні експлуатаційні матеріали, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, які входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно (за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів), література, прилади спостереження (за винятком прицілів та приладів нічного бачення); паркове обладнання, за винятком того, яке має електричні двигуни та двигуни внутрішнього згорання
15.5
Начальник Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України
Базові шасі з-під озброєння та бронетанкової техніки, тягачі, пересувні засоби технічного обслуговування та ремонту (кузови типу КМ (КМП) та КУНГ з рухомих засобів ремонту та обслуговування), мотоцикли, двигуни (агрегати) до БТОТ, приціли та прилади нічного бачення, комплекти навчальних класів, навчальні стенди, тренажери, спеціалізовані електричні вироби; паркове та станочне обладнання, включно те, яке має електричні двигуни та двигуни внутрішнього згорання; шоломофони, акумуляторні батареї, брезенти для укривання (чохли), автошини та гермоматеріали, блоки, вузли та агрегати систем електроспецобладнання БТОТ
15.6
Начальник Озброєння Збройних Сил України
Усі види бронетанкового озброєння, техніки та вся номенклатура бронетанкового майна, за винятком їх дослідних зразків
15.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 15.6
15.8
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 15.6
15.9
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види бронетанкового озброєння, техніки та вся номенклатура бронетанкового майна
15.10
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 15.9
16
Автомобільна техніка та автомобільне майно
16.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини (крім агрегатів); автомобільне майно (крім акумуляторних батарей, автомобільних шин, тентів); матеріали, електрообладнання; пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки (за винятком спеціальних ключів) та приладдя, які входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальні макети, література
16.2
Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 16.1
16.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Запасні частини (крім агрегатів); автомобільне майно (крім акумуляторних батарей, автомобільних шин, тентів); матеріали, електрообладнання; пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту автомобільної техніки; навчальні макети, література
16.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, директор департаменту військової частини А0515, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал), начальник автомобільної служби виду (оперативного командування) Збройних Сил України
Запасні частини (крім агрегатів), акумуляторні батареї, автомобільні шини, тенти (брезенти), матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту автомобільної техніки, навчальні макети, література, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, які входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно, за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів; паркове обладнання, за винятком того, яке має бензинові та електричні двигуни
16.5
Начальник Центрального автомобільного управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України
Усі види автомобільної техніки та автомобільного майна, за винятком їх дослідних зразків
16.6
Начальник Озброєння Збройних Сил України
Майно, зазначене в пункті 16.5
16.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене в пункті 16.5
16.8
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене в пункті 16.5
16.9
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене в пункті 16.5
16.10
Міністр оборони України
Усі види автомобільної техніки та автомобільного майна
17
Вимірювальна техніка військового призначення
17.1
Командири окремих метрологічних частин, начальники метрологічних служб Командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань
Робочі засоби вимірювальної техніки, робочі еталони, крім радіовимірювальних приладів, допоміжне обладнання, ЗІП та ремонтні комплекти вимірювальних приладів
17.2
Начальники департаментів, управлінь центрального апарату Міністерства оборони та Збройних Сил України щодо частин безпосереднього підпорядкування
Робочі засоби вимірювальної техніки, робочі еталони, крім радіовимірювальних приладів, допоміжне обладнання, ЗІП та ремонтні комплекти вимірювальних приладів
17.3
Начальник Центрального управління метрології і стандартизації Озброєння Збройних Сил України
Пересувні метрологічні лабораторії, вимірювальна техніка, військові еталони фізичних величин всієї номенклатури
17.4
Начальник Озброєння Збройних Сил України
Пересувні автомобільні та залізничні метрологічні лабораторії
18
Технічні засоби та майно служби пального
18.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Лоти та рулетки замірні, пробовідбірники усіх типів, укупорки для перевезення проб, пляшки алюмінієві, дозатори рідини “І”, метрштоки, відра та воронки заправні, роздавальні крани, наконечники для закритого заправлення, каністри сталеві, контейнери для зберігання пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ), ручні лабораторії, фільтроелементи усіх типів, чохли та фільтрувальні чохли до фільтрів, диски до фільтрів, рукава бензостійкі (маслобензостійкі), ручні насоси усіх типів та верстати до них, діжкопідіймачі усіх типів, діжки сталеві неоцинковані (оцинковані), пробки до діжок, грілки парові, візки для транспортування матеріалів і обладнання, кріплення МКР (КМР), протигази ПШ-1 (ПШ-2), прокладки для каністр (діжок), лабораторне майно, технічне майно (хомути, гребінки, йорші, перехідники, затвори поворотні, муфти з’єднувальні, кільця гумові, заглушки, з’єднання)
18.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 18.1
18.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Майно, зазначене у пункті 18.1
18.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Фільтри усіх типів, агрегати механізованого заправлення, заправні агрегати, колонки заправні для пального та масел усіх типів, установки маслороздавальні, військові лабораторні комплекти, ваги поштові 20 – 50 кг, ваги товарні 500 – 1000 кг
18.5
Начальник Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України
Електронасосні та насосні агрегати, агрегати вакуумні та зачисні, польові хімічні лабораторії та додаткові комплекти до них, корабельні лабораторії контролю якості пального і масел, причіп-розпуски, групові, експлуатаційні, ремонтні комплекти запасних частин, резервуари сталеві усіх типів, діжки з нержавіючої сталі та алюмінієві, каток для зачищення гумотканинних резервуарів, рукави металеві усіх типів, лічильники усіх типів, комплекти масового наливу, польові заправні пункти, труби та обладнання від складських та магістральних трубопроводів, установки нижнього зливу пального із залізничних цистерн, зливно-наливні пристрої, мотонасосні установки усіх типів, мазутоперекачувальні установки, гумотканинні резервуари, насоси до засобів заправлення, вогневі підігрівачі, пересувні парові котли (ППК-400, ППК-1200), обладнання для механізованого зачищення резервуарів та промивання діжок, транспортери механічні, підкатний візок до ТЗ-22, лабораторне обладнання, технічне майно
18.6
Начальник Тилу Збройних Сил України
Автомобільні засоби заправлення, транспортування та перекачування усіх типів, причіп-цистерни та напівпричіп-цистерни усіх типів, пересувні насосні установки усіх типів, додаткові комплекти обладнання ПСТК-ДОП-К (ПСТК-ДОП-Г), ДК-ПСТ, централізовані заправники літаків паливом, комплекти безпричального заправлення кораблів, групові заправники малих кораблів, пересувні лабораторії типу ПЛГ, резервуари алюмінієві, з нержавіючої сталі усіх типів, польові складські трубопроводи усіх типів, пересувні станції регенерації масел
18.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 18.6
18.8
Міністр оборони України
Усі види технічних засобів та майна служби пального
19
Технічні засоби та майно речової служби
19.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Речове майно особистого користування, спортивний одяг
19.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Речове майно особистого користування, спортивний одяг
19.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Речове майно особистого користування, спортивний одяг
19.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Речове майно особистого користування, спортивний одяг та спортивний інвентар, предмети обозу, брезенти для укривання речового майна, окремі агрегати, вузли та механізми швейного, взуттєвого та лазне-прального обладнання, прилади для визначення ваги
19.5
Начальник Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України
Усі види технічних засобів, обладнання та майна речової служби
19.6
Начальник Тилу Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 19.5
19.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 19.5
19.8
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 19.5
19.9
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 19.5
19.10
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 19.5
20
Техніка та майно продовольчої служби
20.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Майно продовольчої служби, за винятком наметів та брезентів
20.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Техніка та майно продовольчої служби, за винятком польових технічних засобів
20.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Техніка та майно продовольчої служби, за винятком засобів приготування їжі в польових умовах, засобів польового хлібопечення, засобів підвезення продовольства та води, ремонтних засобів продовольчої служби
20.4
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Техніка та майно продовольчої служби, за винятком кухонь автомобільних і причіпних, плит причіпних і переносних, засобів польового хлібопечення, засобів підвезення продовольства та води на автомобільному шасі, ремонтних засобів продовольчої служби
20.5
Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України
Усі види техніки та майна продовольчої служби
20.6
Начальник Тилу Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 20.5
20.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 20.5
21
Залізнична техніка та майно
21.1
Начальник Центрального управління військових сполучень Тилу Збройних Сил України
Усі види залізничної техніки та майна, за винятком рухомого складу та спеціального рухомого складу
21.2
Начальник Тилу Збройних Сил України
Усі види залізничної техніки та майна, за винятком рухомого складу та спеціального рухомого складу
21.3
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види залізничної техніки та майна, за винятком рухомого складу та спеціального рухомого складу
21.4
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види залізничної техніки та вся номенклатура залізничного майна Збройних Сил України
21.5
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 21.4
21.6
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 21.4
22
Авіаційна техніка
22.1
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Літаки, вертольоти, безпілотні літаки, планери (фюзеляжі), авіаційні двигуни
22.2
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 22.1
22.3
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 22.1
22.4
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 22.1
22.5
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 22.1
23
Зенітне ракетне та радіолокаційне озброєння
23.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м 2
23.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м 2усіх видів озброєння та військової техніки, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки
23.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 м 2усіх видів озброєння та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж
23.4
Начальник управління виду Збройних Сил України (Центрального управління забезпечення) щодо військового майна закріпленої номенклатури
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому, електровакуумні прилади, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж, спеціальна упаковка та тара, контейнери ракет, комплектуючі елементи ракет, а також вибухонебезпечні комплектуючі елементи ракет, що надходять окремо від ракет (бойові частини, стартові агрегати, піротехнічні засоби, порохові заряди), блоки, пульти, шафи та прилади зі складу комплектів озброєння та військової техніки, підіймально-транспортне та технологічне обладнання зенітних ракетних комплексів, навчальні ракети всіх типів, окремі кабіни радіолокаційних станцій (комплексів), чохли з тканини та гермоукупорка всіх видів озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж, КУНГи та спеціалізовані електротехнічні вироби, причепи та майно
23.5
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Усі види зенітно-ракетного та радіолокаційного озброєння, за винятком їх дослідних зразків
23.6
Начальник Озброєння Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 23.5
23.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 23.5
23.8
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 23.5
23.9
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види зенітно-ракетного та радіолокаційного озброєння
23.10
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 23.9
24
Засоби та майно зв’язку і радіотехнічного забезпечення польотів
24.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Експлуатаційні та видаткові матеріали, що використані для обслуговування та ремонту засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення (далі – РТЗ).
Комплекти ЗІП, які використані для ремонту та обслуговування засобів зв’язку та РТЗ, а також для поповнення одиночних комплектів ЗІП; інструмент розсипом, сухі гальванічні елементи, акумулятори та батареї (крім лужних та кислотних), головні телефони, мікрофонні та телефонні капсулі
24.2
Начальник відділу зв’язку, РТЗ, АСУ та інформаційних систем штабу повітряного командування, начальник відділення зв’язку, РТЗ і АСУ штабу управління Тактичної групи
Майно, зазначене у пункті 24.1, акумуляторні батареї до засобів зв’язку і РТЗ, окремі блоки (субблоки, вузли, плати, механізми) з раніше списаних засобів зв’язку і РТЗ
24.3
Начальник військ зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
Засоби зв’язку і РТЗ усієї номенклатури та їх складові частини, кузови-фургони, кузови та КУНГи засобів зв’язку і РТЗ
24.4
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Засоби зв’язку і РТЗ усієї номенклатури
24.5
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 24.4
24.6
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 24.4
24.7
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 24.4
24.8
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 24.4
25
Авіаційне озброєння
25.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП
25.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м 2усіх видів озброєння та військової техніки, агрегати і вузли навчального озброєння та військової техніки
25.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 м 2усіх видів озброєння та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж
25.4
Начальник управління виду Збройних Сил України (Центрального управління забезпечення) щодо військового майна закріпленої номенклатури
Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому; керовані і некеровані навчальні авіаційні засоби ураження та комплектуючі до них (навчальні, навчально-тренувальні, розрізні, вагові макети, корпуси); спеціальна упаковка та тара до авіаційних засобів ураження; контейнери ракет; комплектуючі елементи (окремі відсіки) до керованих та некерованих авіаційних засобів ураження, включаючи ті, які у своєму складі містять вибухові речовини; комплектуючі до авіаційної артилерійської зброї; гармати, кулемети і гранатомети, що використовуються на літаку; підвісні і вмонтовані установки авіаційної артилерійської зброї; блоки (гармати), пускові і катапультні пристрої ракет; тримачі для підвіски і транспортування бомб, мін, торпед, радіоакустичних буїв; авіаційні контейнери малогабаритних боєприпасів і вантажів; бортові механізми завантаження літака засобами ураження; агрегати і механізми переведення засобів ураження до бойового положення; автономні системи наведення і цілевказання керованих авіаційних засобів ураження (далі – АЗУ); системи керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ, інших вантажів, що підвішуються, розвантаженням контейнерів і касет; блоки зводу установок і прилади керування зведенням підривачів; командні прилади; автономні системи живлення засобів ураження електроенергією; обчислювально-програмуючі пристрої, що вирішують завдання керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ та інших вантажів; датчики параметрів, що працюють тільки для авіаційного озброєння (далі – АОз); системи контролю стану і режимів роботи систем і засобів АОз, фотоконтрольна апаратура, що реєструє роботу АОз; системи створення пасивних перешкод, що включають у себе механізми системи створення пасивних перешкод, системи керування викидом пасивних перешкод, системи підвіски автоматів пасивних перешкод, засоби створення пасивних перешкод; аналогові, цифрові і аналогово-цифрові обчислювальні машини, що забезпечують вирішення завдань прицілювання; оптичні, електронно-оптичні, оптико-телевізійні та інфрачервоні приціли і візири; теплопеленгатори, що забезпечують інформацією прицільні системи; спеціальні дальноміри, станції підсвічування цілі; обчислювально-програмуючі пристрої і блоки, що входять до прицільних систем; прилади дозиметричного контролю; десантно-транспортне, санітарне, рятувальне обладнання; обладнання групового використання і буксирувальне обладнання; контейнери спеціального застосування; стартові прискорювачі; піротехнічні засоби, сигнальні ракети і шашки, радіогідроакустичні буї, вибухові джерела звуку, авіаційні бомби допоміжного призначення; піропатрони і пірозаряди, електродетонатори, розривні і вибивні заряди, фосфорні патрони та інші піротехнічні засоби.
Крім того, все вищеперелічене майно номенклатури авіаційного озброєння в новому виконанні
25.5
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Усі види авіаційного озброєння, за винятком їх дослідних зразків
25.6
Начальник Озброєння Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 25.5
25.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 25.5
25.8
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 25.5
25.9
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види авіаційного озброєння
25.10
Міністр оборони України
Усі види авіаційного озброєння
26
Авіаційно-технічне майно
26.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Електровакуумні прилади, елементна база, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, ремонтні та групові комплекти військового ремонту
26.2
Командир повітряного (оперативного) командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Використані агрегати літаків та вертольотів, авіаційне та радіоелектронне обладнання, у яких закінчився призначений ресурс
26.3
Начальник управління (служби) авіаційно-технічного забезпечення виду Збройних Сил України
Агрегати літаків, вертольотів, авіаційних двигунів; бортові авіаційні радіотехнічні та радіолокаційні системи; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, у яких закінчився призначений термін служби та ремонт яких економічно недоцільний, зняті з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби
26.4
Заступники командувача виду (оперативного командування) Збройних Сил України
Агрегати літаків, вертольотів, авіаційних двигунів; бортові авіаційні радіотехнічні та радіолокаційні системи; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, у яких закінчився призначений термін служби та ремонт яких економічно недоцільний, зняті з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби, тренажери, пересувні засоби військового ремонту
26.5
Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)
Усі види авіаційно-технічного майна
26.6
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види авіаційно-технічного майна
26.7
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види авіаційно-технічного майна
26.8
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види авіаційно-технічного майна
26.9
Міністр оборони України
Усі види авіаційно-технічного майна
27
Електрогазова техніка та майно
27.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати
27.2
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)
Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати
27.3
Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати
27.4
Начальник управління виду Збройних Сил України (управління забезпечення) щодо військового майна закріпленої номенклатури
Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна, за винятком їх дослідних зразків, кузови-фургони та КУНГи до електрогазової техніки
27.5
Заступники командувача Повітряних Сил, начальники управлінь (головне, центральне), відділів, служб забезпечення органів військового управління Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 27.3
27.6
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 27.3
27.7
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 27.3
27.8
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 27.3
27.9
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 27.3
27.10
Міністр оборони України
Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна
28
Аеродромно-експлуатаційна техніка та матеріальні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби
28.1
Командири військових частин, авіаційних комендатур, окремих інженерно-аеродромних батальйонів, авіаційних бригад
Витратні спеціальні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, запасні частини, вузли та агрегати спеціального обладнання аеродромно-експлуатаційної техніки, шанцевий інструмент, реагент для знищення ожеледних утворювань, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, ацетиленові генератори
28.2
Начальники логістики (тилу, відділів матеріально-технічного забезпечення) повітряних (оперативних) командувань, навчальних закладів
Витратні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, шанцевий інструмент, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, відбійні молотки, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, алмазні диски для нарізання бетону, ацетиленові генератори, зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, бетонозмішувачі, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання до та вище 1000 В
28.3
Начальник інженерно-аеродромного управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
Малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, уніфіковані стоянки та засоби утримання літаків, алмазні диски для нарізання бетону, наріжчики швів, маслостанції, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання до та вище 1000 В
28.4
Заступник командувача з логістики – начальник логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
Наріжчики швів, маслостанції, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, шнекороторні снігоочищувачі, поливо-мийні, теплові, вакуумні та пневмоприбиральні машини, автовежі та самохідні майданчики обслуговування, маркувальники покрить, засоби аварійного утримання літаків, бетонозмішувачі, авіаційні (теплові) двигуни для теплових машин, тракторні навантажувачі, профіліровщики, планувальники, цементовози, піскорозкидувачі, бурильно-кранові машини, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби
28.5
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Наріжчики швів, шнекороторні снігоочищувачі, поливо-мийні, теплові, вакуумні та пневмоприбиральні машини, автовежі та самохідні майданчики обслуговування, маркувальники покрить, засоби аварійного утримання літаків, авіаційні (теплові) двигуни для теплових машин, тракторні навантажувачі, профіліровщики, планувальники, цементовози, піскорозкидувачі, бурильно-кранові машини, аеродромні металеві та залізобетонні плити
28.6
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби
28.7
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби
28.8
Міністр оборони України
Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби
29
Радіоелектронні та радіотехнічні засоби та майно, які замовляються Військово-Морськими Силами Збройних Сил України
29.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове
Деталі радіо- та електротехніки, елементи та інструмент загального призначення, що входять до комплекту ЗІП, витратні матеріали і запасне майно згідно з діючими нормативами та інше майно, використане в процесі експлуатації радіоелектронних засобів
 
(корабельне) господарство на правах окремої військової частини
 
29.2
Начальник служби (відділу) радіотехнічного забезпечення озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 29.1
29.3
Начальник озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Окремі прилади, вузли та блоки комплектів радіоелектронних засобів, що знаходяться на базах, складах та в ремонтних органах (або перебувають в експлуатації); засоби вимірювань; мікрокалькулятори; надувні кутові відбивачі; агрегати живлення; радіоелектронні засоби, ЗІП-О, ЗІП-Г, ЗІП-Р та інше військове майно за відповідною номенклатурою
29.4
Заступники командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна
29.5
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна
29.6
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна
29.7
Міністр оборони України
Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна
30
Протичовнове озброєння
30.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночний ЗІП, елементи групового та ремонтного ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали, боєприпаси до підводно-диверсійної зброї та гранатометів, які використані згідно з планом бойової підготовки
30.2
Начальник бази, арсеналу, де є виробничі підрозділи з ремонту та обслуговування протичовнового озброєння
Протичовнове озброєння, зазначене у пункті 30.1, окремі вузли та агрегати протичовнового озброєння, ремонтний та груповий ЗІП
30.3
Начальник служби мінно-торпедного озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види протичовнового озброєння
30.4
Начальник озброєння командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види протичовнового озброєння
30.5
Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види протичовнового озброєння
30.6
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види протичовнового озброєння
30.7
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види протичовнового озброєння
30.8
Міністр оборони України
Усі види протичовнового озброєння
31
Ракетно-артилерійське озброєння та майно, що знаходяться на обліку Військово-Морських Сил Збройних Сил України
31.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночний ЗІП, елементи групового та ремонтного ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали, боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійських установок, зенітно-ракетних комплексів, протикорабельних ракетних комплексів, які використані згідно з планом бойової підготовки, ланки до всіх типів корабельних артилерійських систем
31.2
Начальник бази, арсеналу, де є виробничі підрозділи з ремонту та обслуговування ракетно-артилерійського озброєння
Ракетно-артилерійське озброєння, вказане в пункті 31.1, окремі вузли та агрегати ракетно-артилерійського озброєння, ремонтний та груповий ЗІП
31.3
Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння – заступник начальника озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Начальник озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
Міністр оборони України
Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї
32
Шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно Військово-Морських Сил Збройних Сил України
32.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Електровентилятори до 0,5 кВт, ЗІП до технічного майна, витратне шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, шкіперське майно загального використання, контрольно-вимірювальні вироби, окремі вузли та агрегати до шкіперсько-технічного та аварійно-рятувального майна, виробничий інструмент, корабельний (судновий) такелажний інвентар
32.2
Начальник служби шкіперського, технічного та аварійно-рятувального майна управління експлуатації та судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Головні та допоміжні дизельні двигуни до 1000 кВт, генератори електричні до 1000 кВт, дизель-генераторні установки до 1000 кВт, допоміжні котли всіх типів, електричні насоси всіх типів, електричні двигуни до 1000 кВт, електрокомпресори та дизель-компресори всіх типів, підвісні мотори всіх типів, шлюпки (яли, баркаси, човни) та інші малорозмірні плавзасоби, перетворювачі всіх типів, трансформатори всіх типів, парогенератори (конденсатори, ежектори) всіх типів, холодильні установки всіх типів, теплообмінне обладнання всіх типів, опріснювальні, дистиляторні та випарювальні установки всіх типів, гребні гвинти та вали всіх типів, якірні ланцюги всіх типів, рульові пристрої всіх типів, палубні механізми всіх типів, електровентилятори всіх типів, рятувальні плоти всіх типів, комутаційна та електроустановочна апаратура, лабораторне обладнання та прилади, навчальні макети, підіймально-висувні та підіймально-спускові пристрої, станочне обладнання, інше шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, що не увійшло у наступні пункти
32.3
Начальник управління експлуатації та судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Головні та допоміжні дизельні двигуни до 1500 кВт, генератори електричні до 1500 кВт, дизель-генераторні установки до 1500 кВт, електричні двигуни до 1500 кВт, корабельні системи керування всіх типів, корабельні стаціонарні системи всіх типів, вироби спеціального призначення, корабельні вироби розмагнічування, апаратура контролю та регламенту фізичних полів, гребні електродвигуни, інше шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, що не увійшло у наступні пункти
32.4
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Газотурбінні двигуни всіх типів та газотурбогенератори, головні та допоміжні дизельні двигуни всіх типів, головні котли всіх типів, генератори електричні всіх типів, дизель-генераторні установки всіх типів, електричні двигуни всіх типів, катери, яхти, інше шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, що вказане у попередніх пунктах
32.5
Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
Уся номенклатура шкіперсько-технічного та аварійно-рятувального майна
32.6
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 32.5
32.7
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Майно, зазначене у пункті 32.5
32.8
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Майно, зазначене у пункті 32.5
32.9
Міністр оборони України
Майно, зазначене у пункті 32.5
33
Морські засоби навігації та океанографії
33.1
Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини
Витратні та експлуатаційні матеріали; метеорологічне обладнання; засоби навігаційного обладнання; мореходне приладдя та інструменти, допоміжне мореходне приладдя; запасні частини; розхідні та витратні матеріали
33.2
Начальник центру навігації, гідрографії та гідрометеорології – начальник гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Магнітні компаси, девіаційні прилади, компенсуючі пристрої; допоміжна апаратура та приладдя (метеорологічна апаратура, корабельні системи часу та вимірювачі часу); гідрографічно-штурманське майно, комплекти ремонтних та групових ЗІП, комплектуючі; морські навігаційні карти, книги, керівництва та посібники для плавання, бланкові видання, що перебувають в експлуатації або на збереженні на кораблях, у військових частинах, складах та установах, військово-навчальних закладах, підприємствах та організаціях Збройних Сил України
33.3
Начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Гірокомпаси та курсовказувачі; лаги та комплекти трансляційні; автоматизовані системи обчислення та прокладки; ехолоти навігаційні та промірні, імпортне озброєння та майно, що перебувають в експлуатації або на збереженні на кораблях, у військових частинах, складах та установах, військових навчальних закладах, підприємствах та організаціях Збройних Сил України
33.4
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Навігаційні комплекси (навігаційні гідроакустичні системи, комплекси прийому та реєстрації), інерційні комплекси та системи; корабельна радіонавігаційна апаратура (супутникова корабельна навігаційна апаратура, корабельні прийомо-індикатори радіонавігаційних систем, імітатори радіонавігаційних систем, радіопеленгатори, перетворювачі координат, апаратура ведучого кабелю); засоби навігаційного обладнання, що перебувають в експлуатації або на збереженні на кораблях, у військових частинах, складах та установах, військових навчальних закладах, підприємствах та організаціях Збройних Сил України
34
Техніка та майно зв’язку, що замовляються Військово-Морськими Силами Збройних Сил України
34.1
Начальник зв’язку Військово-Морських Сил – заступник начальника штабу зі зв’язку та інформатизації Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Спеціальні телефонні апарати та суднові АТС ємністю до 200 номерів; комплекти інструментів; світлосигнальні прилади, переносні електромегафони, корабельні динаміки, комутатори антенні; виносні пости зв’язку та пульти радиста-оператора; апаратура запису та спеціального запису морська; радіостанції та радіопередавачі УКХ, КХ, СХ потужністю 1 кВт та більше; радіопередавачі загального призначення; радіоприймальні пристрої УКХ, КХ, СХ, НДХ-діапазону; суднові всехвильові радіоприймачі; підсилювачі до антен; навчальні пристрої та тренажери; суднові радіостанції КХ та УКХ-діапазону загального призначення; радіорелейні станції; телефонна апаратура ЗАЗ морська (типів Т-612, Т-617); телеграфна апаратура морська (типів Т-620, Т-600, Т-800); апаратура засекречування швидкої та надшвидкої дії (типу Т-606); апаратура засекречування факсимільної інформації (типу Т-601); апаратура засекречування передачі даних (типів Т-631, Т-630); датчики коду Морзе; засоби контролю та управління; апаратура контролю та комутації каналів; морські радіобуї; апарати факсимільні і фототелеграфні; апаратура гучномовного зв’язку корабельна; переговорні пристрої; апаратура оповіщення морська; засоби управління морські типу П-460; апаратура кінцева швидкої та надшвидкої дії; контрольно-вимірювальні засоби типу Р-756; концентратори; антенно-фідерні системи усіх типів; комплекси засобів радіозв’язку для підводних човнів та надводних кораблів; радіостанції для зондування іоносфери; системи та комплекси супутникового та космічного зв’язку; підводний кабель та споруди зв’язку
35
Морська рятувальна техніка та майно
35.1
Начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види морської рятувальної техніки та майна
35.2
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види морської рятувальної техніки та майна
35.3
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види морської рятувальної техніки та майна
35.4
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види морської рятувальної техніки та майна
35.5
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види морської рятувальної техніки та майна
35.6
Міністр оборони України
Усі види морської рятувальної техніки та майна
36
Морські інженерні засоби
36.1
Начальник інженерної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби
36.2
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби
36.3
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби
36.4
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби
36.5
Заступник Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень)
Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби
36.6
Міністр оборони України
Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби
37
Майно апарату військових аташе
37.1
Директор департаменту військової частини А0515
Усі види військового майна, яке закріплене за апаратом військових аташе та апаратом представника Міністерства оборони України при дипломатичному представництві України за кордоном
37.2
Командир військової частини А0515
Усі види військового майна, яке закріплене за апаратом військових аташе та апаратом представника Міністерства оборони України при дипломатичному представництві України за кордоном
37.3
Міністр оборони України
Усі види військового майна, яке закріплене за апаратом військових аташе та апаратом представника Міністерства оборони України при дипломатичному представництві України за кордоном
38
Будівлі та споруди
38.1
Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів
38.2
Командувачі оперативних командувань
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах
38.3
Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів
38.4
Заступники командувачів видів Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
38.5
Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (у тому числі стосовно військових частин центрального підпорядкування)
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів (у тому числі на балансовому обліку військових частин центрального підпорядкування)
38.6
Командувачі видів Збройних Сил України
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
38.7
Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
38.8
Командир повітряного командування
Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів та відповідних командних пунктів (пунктів управління польотами)
38.9
Начальник інженерно-аеродромного управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів та відповідних командних пунктів (пунктів управління польотами)
38.10
Заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)
Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів та відповідних командних пунктів (пунктів управління польотами)
38.11
Командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Фортифікаційні споруди спеціальних об’єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об’єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України
38.12
Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)
Фортифікаційні споруди спеціальних об’єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об’єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України
38.13
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Фортифікаційні споруди спеціальних об’єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об’єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України
38.14
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, заступник Міністра оборони України
Усі типи будівель та споруд
38.15
Міністр оборони України
Усі типи будівель та споруд
Додаток 8
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 3.1 розділу III)
Додаток 9
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 3.1 розділу III)
Додаток 10
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 3.1 розділу III)
Додаток 11
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 3.1 розділу III)
Додаток 12
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 3.4 розділу III)
Додаток 13
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 4.11 розділу IV)
Додаток 14
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 4.17 розділу IV)
Додаток 15
до Порядку списання військового майна у
Збройних Силах України
(пункт 6.3 розділу VI)
Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України” від 12.01.2015 р. № 17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>