Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів” від 04.03.2015 р. № 289

Редакція: 04.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04 березня 2015 року № 289
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
20 березня 2015 року за № 315/26760

Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Законів України від 28 грудня 2014 року № 79–VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», від 28 грудня 2014 року № 77–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення у відповідність із законодавством України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
Міністр
Н. Яресько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 04 березня 2015 року № 289
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2015 року за № 315/26760
Зміни
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
1. Пункт 1.6 глави 1 після слів «законодавством України» доповнити словами «з початку нового бюджетного періоду та/або».
2. У пункті 2.3 глави 2 слова «Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» замінити словами «Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України».
3. У главі 3:
1) у пункті 3.1:
у розділі I «Необоротні активи» Активу:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Рядки 111 «Накопичена амортизація», 121, 131 «Знос». Призначені для відображення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи.»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Рядок 140 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи». Призначений для відображення вартості капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання
 об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.»;
у розділі ІІ «Оборотні активи» Активу:
після абзацу сьомого доповнити розділ новим абзацом восьмим такого змісту:
«запасів для розподілу, передачі, продажу і активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси.».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – сороковим;
після абзацу вісімнадцятого доповнити розділ новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
«Рядок 205 «Витрати майбутніх періодів». Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – сороковий вважати відповідно абзацами двадцятим – сорок першим;
абзац тридцять п’ятий доповнити словами «кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової
 підтримки;»;
у розділі ІІІ «Витрати» Активу:
в абзаці п’ятому слова «таких рядків» замінити словами та цифрами «суми рядків 301 – 304»;
абзац сьомий доповнити словами «кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;»;
після абзацу дев’ятого доповнити розділ новим абзацом десятим такого змісту:
«Рядок 305 «Інші витрати». Призначений для відображення витрат, які не наведені у рядках 290, 300.».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
абзац одинадцятий після цифр «200,» доповнити цифрами «205,» та після цифр «300» доповнити цифрами «, 305»;
у розділі I «Власний капітал» Пасиву:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Рядок 330 «Фонд у необоротних активах». Наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів (з урахуванням суми віднесених витрат на амортизацію), в капітальні інвестиції в необоротні активи (будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося).»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«Рядок 370 «Капітал у дооцінках». Наводиться результат дооцінки (уцінки) матеріальних і нематеріальних активів, а також зміни вартості фінансових активів, що склався на кінець звітного періоду.»;
розділ ІІ «Зобов’язання» Пасиву доповнити новим абзацом такого змісту:
«Рядок 445 «Доходи майбутніх періодів». Відображаються доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.»;
у розділі ІІІ «Доходи» Пасиву:
в абзаці шостому слова «таких рядків» замінити словами та цифрами «суми рядків 461 – 464»;
абзац восьмий доповнити словами «кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової
 підтримки;»;
після абзацу десятого доповнити розділ новим абзацом одинадцятим такого змісту:
«Рядок 465 «Інші доходи». Призначений для відображення доходів, які не наведені у рядках 450, 460.».
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
абзац дванадцятий після цифр «440,» доповнити цифрами «445,» та після цифр «460» доповнити цифрами «, 465»;
2) у пункті 3.2:
в абзаці десятому розділу «Загальний фонд» слова та цифри «у рядку 050 «Результат переоцінок»» замінити словами та цифрами «у рядку 050 «Капітал у дооцінках»;
у розділі «Спеціальний фонд»:
після абзацу одинадцятого доповнити розділ новим абзацом дванадцятим такого змісту:
«у рядку 124 «у тому числі кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження за коштами, отриманими від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – тридцятим;
в абзаці двадцять шостому слова та цифри «у рядку 700 «Результат переоцінок» замінити словами та цифрами «у рядку 700 «Капітал у дооцінках»;
3) у пункті 3.3:
абзаци десятий – вісімнадцятий після слів «спеціальних реєстраційних рахунках» доповнити словами «та/або на рахунках в установах банків»;
після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
«у рядку 224 «у тому числі кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки» із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за коштами, отриманими від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим – тридцятим;
абзац двадцятий після слів «спеціальних реєстраційних рахунках» доповнити словами «та/або на рахунках в установах банків»;
4) у пункті 3.5:
підпункт 3.5.2 доповнити словами «; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки»;
у підпункті 3.5.6:
абзац сьомий після слів «реєстраційних рахунках» доповнити словами «та/або на рахунках в установах банків»;
абзац п’ятнадцятий після слів «реєстраційний рахунок» доповнити словами «та/або на рахунки в установах банків»;
в абзацах дев’ятнадцятому та двадцять першому:
перше речення після слів «спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства» та «спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства» відповідно доповнити словами «, та/або з рахунків в установах банків»;
друге речення після слів «реєстраційні рахунки» доповнити словами «та/або на рахунки в установах банків»;
абзац тридцять четвертий після слів «реєстраційних рахунках» доповнити словами «та/або на рахунках в установах банків».
4. У пункті 4.3 глави 4:
абзаци дев’ятнадцятий – двадцять другий викласти в такій редакції:
«у рядку 400 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» наводиться сума капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, яка обліковується за рахунком 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» Плану рахунків;
у рядку 410 «Капітальні інвестиції в основні засоби» наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби» Плану рахунків;
у рядку 420 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» Плану рахунків;
у рядку 430 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» Плану рахунків;»;
абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:
«у рядку 720 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» наводиться збільшення суми капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося;»;
абзац сорок дев’ятий викласти в такій редакції:
«у рядку 850 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» наводиться зменшення суми капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів після прийняття їх в експлуатацію;».
5. У тексті Порядку слова «Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності» замінити словами «Фонду соціального страхування України».
6. Додаток 1 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.
7. У додатку 2 до Порядку:
у рядку 050 слова «Результат переоцінок» замінити словами «Капітал у дооцінках»;
після рядка 123 доповнити додаток новим рядком 124 такого змісту:
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки
124
Х
 
у рядку 700 слова «Результат переоцінок» замінити словами «Капітал у дооцінках».
8. Додаток 3 до Порядку після рядка 223 доповнити новим рядком 224 такого змісту:
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки
224
Х
Х
Х
 
Х
Х
9. Додатки 6, 15 та 36 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
державного бюджету
В.П. Лозицький
 
Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)
Додаток 6
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)
Додаток 15
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.4)
Додаток 36
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.5)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів” від 04.03.2015 р. № 289

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>