Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” від 22.11.2004 р. № 732

Редакція: 25.12.2004 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22 листопада 2004 року № 732
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2004 р. за № 1580/10179

Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

На виконання пункту 25 розділу II Додаткових заходів щодо детінізації національної економіки на 2004 – 2005 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 414-р, щодо вжиття заходів для вирішення питань бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються:
1.1. Типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
1.2. Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра (Солодчук Л. М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити опублікування його у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чалого В. Д.
Перший
віце-прем’єр-міністр України,
Міністр фінансів України

М. Я. Азаров

 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України
А. М. Гуржій
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 22 листопада 2004 року № 732
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2004 р. за № 1580/10179
Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
1. Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
(типова форма № НА-1)
1.1. Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (далі – об’єкт права інтелектуальної власності) застосовується підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства) незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об’єктів права інтелектуальної власності.
1.2. При оформленні введення в господарський оборот об’єктів права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.
1.3. Акт заповнюється в одному примірнику на основі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та членами комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання об’єкта права інтелектуальної власності.
1.4. При оформленні акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у графі:
“Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності” – зазначається номер патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок, номер свідоцтва на знак для товарів і послуг, номер авторського свідоцтва тощо;
“Дата виникнення права” – зазначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо;
“Власник об’єкта права інтелектуальної власності” – зазначається власник майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об’єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати право власності на об’єкт права інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору.
1.5. У рядку:
“Правові умови введення об’єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот” – зазначається назва документації, згідно з якою об’єкт права інтелектуальної власності вводиться в господарський оборот (назва та номер документа, що підтверджує введення такого об’єкта в господарський оборот (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо);
“документ, який підтверджує вартість об’єкта права інтелектуальної власності ” – вказується повна назва акта оцінки, номер та дата складання акта.
1.6. В акті введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності наводиться характеристика такого об’єкта, яка містить докладний його опис і порядок використання, особливості і переваги, зазначаються основні якісні та кількісні показники об’єкта права інтелектуальної власності.
1.7. Оформлений акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою.
2. Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
(типова форма № НА-2)
2.1. Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується для аналітичного обліку об’єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі.
2.2. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі “Акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” (типова форма № НА-1).
2.3. У рядку “Повна назва об’єкта права інтелектуальної власності із зазначенням реквізитів” вказується назва об’єкта права інтелектуальної власності та назва документації, на підставі якої такий об’єкт введено в господарський оборот підприємства (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо).
2.4. У графі “Код субрахунку бухгалтерського обліку об’єкта права інтелектуальної власності” зазначається код субрахунку бухгалтерського обліку.
2.5. У розділі “Характеристика об’єкта права інтелектуальної власності за призначенням” наводяться лише основні, притаманні цьому об’єкту ознаки або властивості. У випадку обліку групи об’єктів права інтелектуальної власності основні показники, що характеризують такі об’єкти, наводяться не за кожним об’єктом окремо, а в цілому за всією групою об’єктів права інтелектуальної власності, що враховуються в інвентарній картці.
2.6. Підставою для відміток в інвентарній картці про вибуття об’єкта права інтелектуальної власності є “Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” (типова форма № НА-3).
3. Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
(типова форма № НА-3)
3.1. Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується для оформлення вибуття таких об’єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою.
3.2. Залишкова вартість, яка наводиться у графі 13 акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності, визначається за даними бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття такого об’єкта як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації за період корисного використання.
3.3. У рядку “Правові умови вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту” зазначаються причини вибуття (закінчення строку дії: майнових прав інтелектуальної власності, договору на використання майнових прав інтелектуальної власності, зберігання інформації щодо об’єктів права інтелектуальної власності як комерційної таємниці, ліцензійного договору; дострокове припинення ліцензійного договору тощо).
3.4. Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, що була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності.
4. Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
(типова форма № НА-4)
4.1. Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів складається в одному примірнику для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об’єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власності. В інвентарний опис включається кожний окремий об’єкт права інтелектуальної власності.
4.2. При складанні інвентаризаційного опису особа, відповідальна за використання об’єктів права інтелектуальної власності, дає розписку про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи передані бухгалтерській службі і всі об’єкти права інтелектуальної власності, одержані для використання і зберігання, оприбутковані, а ті об’єкти, що вибули (ліквідовані), списані.
4.3. При інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності їх наявність установлюється або за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.
4.4. При інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності до інвентаризаційного опису вписуються такі дані: назва, характеристика, первісна вартість, сума зносу, дата придбання, термін корисного використання. При цьому перевіряється обґрунтованість сум.
4.5. При виявленні об’єктів права інтелектуальної власності, що не прийняті до обліку, інвентаризаційна комісія повинна включити їх до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних.
4.6. Інвентаризаційний опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії та особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власності. При цьому особа, відповідальна за використання об’єктів права інтелектуальної власності, підтверджує, що перевірка цих об’єктів відбулася в її присутності, що вона не має до членів комісії ніяких претензій та що вона приймає на відповідальне зберігання перелічені в описі об’єкти права інтелектуальної власності.
4.7. Оформлений інвентаризаційний опис передається до бухгалтерської служби підприємства для заповнення даних про кількість, вартість об’єктів права інтелектуальної власності і суму накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку.
4.8. Перед складанням звіряльної відомості та визначенням результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства проводить перевірку всіх підрахунків в інвентаризаційному описі. В описі робиться відповідна відмітка щодо перевірки даних опису за підписом особи, яка проводила перевірку. Виявлені помилки у підрахунках мають бути виправлені і завірені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та особи, відповідальної за використання об’єктів права інтелектуальної власності.
4.9. У разі виявлення розходжень (нестач, надлишків) між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів бухгалтером підприємства складається звіряльна відомість. Звіряльна відомість підписується бухгалтером підприємства і після перевірки інвентаризаційною комісією правильності складання звіряльної відомості підписується керівником інвентаризаційної комісії та особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власності, яка ознайомлюється з результатами звіряння.
4.10. Відносно нестач і надлишків інвентаризаційна комісія додає до звіряльної відомості письмові пояснення осіб, відповідальних за використання та зберігання об’єктів права інтелектуальної власності. Результати інвентаризації оформляються протоколом, до якого включаються висновки та пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних розходжень.
4.11. Протокол інвентаризаційної комісії підлягає у п’ятиденний строк з дати його оформлення розгляду керівником підприємства та прийняття ним рішення щодо висновків і пропозицій інвентаризаційної комісії. Звіряльна відомість разом з протоколом інвентаризаційної комісії і рішенням керівника підприємства передається до бухгалтерської служби, яка вносить до неї дані про прийняте рішення щодо врегулювання розходжень.
Начальник
Управління методології
бухгалтерського обліку

В. М. Пархоменко

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” від 22.11.2004 р. № 732

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>