Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку” від 23.01.2015 р. № 9

Редакція: 06.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23 січня 2015 року № 9
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 155/26600

Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку

Відповідно до статей 229 та 230 розділу VI Податкового кодексу України та з метою поліпшення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту та продукції з його вмістом, посилення контролю за повнотою і своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 11 січня 2011 року № 14 “Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 160/18898.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної фіскальної служби України (Герц В. І.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.
В. о. Міністра
І. Уманський<
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної
фіскальної служби України
І. О. Білоус
 

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року № 9
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за № 155/26600
Порядок
роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю представниками контролюючих органів на акцизних складах, де суб’єктами господарювання виробляється, обробляється (переробляється), змішується, розливається, пакується, фасується, зберігається, одержується чи видається спирт етиловий (далі – спирт), горілка та лікеро-горілчані вироби, та на податкових постах на території підприємств, де використовується спирт, отриманий за нульовою ставкою акцизного податку, для виробництва деяких видів продукції, визначених підпунктом 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
У цьому Порядку терміни “акцизний склад” та “податковий пост” вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
2. На акцизних складах та податкових постах постійно діють представники контролюючих органів за місцем розташування таких акцизних складів і податкових постів.
3. Контролюючий орган за місцем розташування акцизного складу та податкового поста відповідним наказом призначає свого представника (представників) на таких складах та постах, передбачає резерв на випадок тимчасової відсутності працівників, визначає заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективності контролю, а також забезпечує наявність штампів “В’їзд дозволено”, “Виїзд дозволено”, бланків форм та інших документів, передбачених цим Порядком.
Фінансування та виготовлення номерних штампів забезпечує Державна фіскальна служба України.
Режим роботи представників контролюючих органів на акцизному складі встановлюється з урахуванням режиму роботи акцизного складу, встановленого його розпорядником.
Режим роботи представників контролюючих органів на підприємстві, що здійснює виробництво продукції з використанням спирту, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку (далі – підприємство), встановлюється з урахуванням особливостей контролю за виробництвом такої продукції та режиму роботи підприємства, зокрема, представник контролюючого органу здійснює контроль за надходженням спирту на підприємство, відпуском його у виробництво, бере участь в інвентаризаціях готової продукції, залишку спирту у спиртосховищі і спиртовмісної продукції у незавершеному виробництві.
У разі припинення діяльності підприємств, що здійснюють виробництво спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, або припинення використання спирту, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку, режим роботи представників контролюючих органів на акцизних складах або податкових постах встановлюється індивідуально наказом контролюючого органу за місцем розташування таких акцизних складів або податкових постів.
Копія наказу про призначення представника (представників) контролюючого органу у день прийняття такого рішення надсилається розпоряднику акцизного складу або керівнику підприємства, який зобов’язаний видати у триденний строк відповідний наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представника контролюючого органу.
4. У своїй діяльності представники контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах керуються положеннями Кодексу, Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
5. Представник (представники) контролюючого органу здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку відпуску спирту, сплатою акцизного податку та цільовим використанням спирту.
6. У разі виявлення фактів неоприбуткування або неповного оприбуткування спирту контролюючим органом вживаються відповідні заходи згідно із законом.
7. Відповідні контролюючі органи контролюють роботу акцизних складів та податкових постів та згідно з інформацією, наданою такими складами (постами), аналізують діяльність підприємства щодо цільового використання спирту та обсягів виробництва продукції з його вмістом.
8. Журнали, передбачені цим Порядком, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою контролюючого органу.
9. Розпорядник акцизного складу або уповноважена особа підприємства зобов’язаний(а):
надати представнику контролюючого органу окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника контролюючого органу і використанню службової та іншої інформації, що зберігається представником контролюючого органу на акцизному складі або податковому посту;
встановити та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші подібні пристрої, які можуть бути затребувані представником контролюючого органу, з метою забезпечення контролю за цільовим використанням спирту та повноти сплати належної суми акцизного податку зі спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі або підприємстві;
забезпечити облік наявності та руху сировини, спирту та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, розміщених на акцизному складі або підприємстві;
надавати постійному представнику контролюючого органу достовірну інформацію щодо наявності та руху сировини, спирту та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, а також відповідні документи первинного, бухгалтерського обліку та звітності для ознайомлення.
II. Функції та завдання представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах
1. Основним завданням представника контролюючого органу на акцизних складах та податкових постах є здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням установленого порядку виробництва, зберігання, відпуску спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів і сплати податків, а також за цільовим використанням спирту.
2. Представник контролюючого органу на акцизному складі та податкових постах відповідно до покладених завдань:
1) здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском та обліком спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу або підприємства;
2) фіксує у журналі контролю за виробництвом спирту (додаток 1) щодня на початок роботи першої виробничої зміни на акцизному складі, де виробляється спирт, показники лічильників спиртовимірювальних апаратів, електроенергії, газу (мазуту), води та кількість використаної сировини;
3) на акцизному складі, де виробляється спирт, вносить до Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту етилового інформацію про:
встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки або державної метрологічної атестації витратоміра та відомості щодо організацій та осіб, які здійснювали такі операції (роботи);
щоденні облікові дані витратомірів щодо обсягу виробленого спирту етилового та осіб, які їх знімали;
4) контролює облік, зберігання та використання марок акцизного податку і маркування продукції;
5) здійснює контроль за обліком надходження, витрачанням сировини, яка використовується для виробництва спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів, і кількістю виробленої продукції, дані фіксує у журналі контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла (додаток 2);
6) контролює додержання установленого порядку обчислення та сплати акцизного податку;
7) бере участь у проведенні інвентаризації сировини, спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів, продукції, виробленої з використанням спирту, та марок акцизного податку;
8) здійснює контроль за відповідністю обсягів використаного спирту за нульовою ставкою акцизного податку обсягам виготовленої продукції, дані фіксуються у контрольному журналі цільового використання спирту (додаток 3);
9) надає (у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів, марок акцизного податку, сировини) розпоряднику акцизного складу або керівнику підприємства пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролює виконання відповідних заходів;
10) вносить пропозиції щодо удосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
11) присутній при опломбуванні місць можливого доступу до спирту (у тому числі лічильників спирту), спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня;
12) бере участь у складанні акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту;
13) погоджує довідку про цільове використання спирту етилового, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку для виробництва окремих видів продукції;
14) надає інформацію щодо надходження і витрачання сировини, отримання та використання спирту розпорядником акцизного складу або підприємством для виробництва продукції з його вмістом до головних управлінь ДФС в областях та місті Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників для узагальнення.
3. При відвантаженні спирту представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства:
1) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі – Єдиний реєстр товарно-транспортних накладних), про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа “Виїзд дозволено” та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового та реєструє обсяги відвантаженого спирту у контрольному журналі відвантаження спирту (додаток 4);
2) вносить до Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних відмітку про відправлення з акцизного складу спирту етилового;
3) протягом трьох днів надсилає контролюючому органу за місцезнаходженням покупця довідку про відвантаження спирту (додаток 5) за допомогою засобів зв’язку, які забезпечують контроль за відправленням та отриманням довідки.
4. Контролюючий орган за місцезнаходженням покупця спирту після одержання від представника контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, реєструє довідку про відвантаження спирту в контрольному журналі реєстрації довідок про відвантаження спирту (додаток 6), контролює повноту надходження спирту до покупця та інформує представника контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про дату та кількість отриманого покупцем спирту.
5. Під час ввезення спирту представник контролюючого органу на акцизному складі та податковому посту:
1) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних, про погодження ввезення спирту шляхом проставляння штампа “В’їзд дозволено” та особистого підпису, зазначає час в’їзду та показники пробігу транспортного засобу, здійснює запис у контрольному журналі реєстрації отримання спирту (додаток 7), а також бере участь у роботі комісії з приймання спирту;
2) вносить до Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних відмітку про доставляння спирту етилового;
3) надсилає протягом трьох діб довідку про отримання спирту (додаток 8) представнику контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про що робить відмітку в контрольному журналі реєстрації отримання спирту.
6. Під час відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів з акцизного складу:
1) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних, про погодження відпуску шляхом проставляння штампа “Виїзд дозволено” та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів (додаток 9);
2) вносить до Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних відмітку про відправлення з такого складу горілки та лікеро-горілчаних виробів.
7. Усі документи, які є підставою для відпуску спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, обов’язково перевіряються представником контролюючого органу.
8. Під час ввезення горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад представник контролюючого органу робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних, про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа “В’їзд дозволено” та особистого підпису, зазначає час в’їзду на акцизний склад та показники пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис у журналі реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів (додаток 10).
9. Транспортування спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються спирт, горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється.
III. Порядок проведення спеціального навчання або інструктажу щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів
1. Керівник контролюючого органу забезпечує організацію спеціального навчання або інструктажу представників контролюючого органу на акцизних складах та податкових постах щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів, а також методики користування вимірювальними приладами.
2. Спеціальне навчання або інструктаж проводиться з представниками контролюючого органу при призначенні на акцизний склад або податковий пост, а потім не рідше ніж один раз на рік.
3. Про проведення спеціального навчання або інструктажу робляться відповідні записи в журналі реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників контролюючого(их) органу(ів) на акцизних складах та податкових постах (додаток 11).
4. Представники контролюючих органів проходять спеціальне навчання або інструктаж з таких питань:
складського і бухгалтерського обліку спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів;
порядку обліку, зберігання, використання марок акцизного податку та дотримання встановленого порядку позначення продукції марками акцизного податку;
порядку зберігання, відпуску та обігу спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів;
порядку обліку надходження і витрачання спирту, сировини, яка використовується для виробництва спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів;
порядку проведення денатурації спирту;
порядку обчислення та сплати акцизного податку;
порядку проведення інвентаризації спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів, готової продукції та марок акцизного податку;
порядку опломбування спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня;
порядку заповнення товарно-транспортних накладних;
дотримання комерційної таємниці;
методики користування вимірювальними приладами;
переліку документів, які є підставою для відпуску спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
з інших питань, знання з яких необхідні для забезпечення якісної та ефективної роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
Додаток 1
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 2 пункту 2 розділу II)
Додаток 2
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)
Додаток 3
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 8 пункту 2 розділу II)
Додаток 4
до Порядку роботи представників контролюючих органів
на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)
Додаток 5
до Порядку роботи представників контролюючих органів
на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 3 пункту 3 розділу II)
Додаток 6
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(пункт 4 розділу II)
Додаток 7
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 1 пункту 5 розділу II)
Додаток 8
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 3 пункту 5 розділу II)
Додаток 9
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових
постах, що утворюються на території
підприємств, де виробляється продукція з
використанням спирту етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(підпункт 1 пункту 6 розділу II)
Додаток 10
до Порядку роботи представників органів доходів і зборів
на акцизних складах та податкових постах,
що утворюються на території підприємств,
де виробляється продукція з використанням спирту
етилового та біоетанолу, які отримуються за
нульовою ставкою акцизного
податку
(пункт 8 розділу II)
Додаток 11
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах та податкових постах,
що утворюються на території підприємств,
де виробляється продукція з використанням спирту
етилового та біоетанолу,
які отримуються за нульовою ставкою акцизного
податку
(пункт 3 розділу III)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку” від 23.01.2015 р. № 9

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>