Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ” від 10.04.2015 р. № 416

Редакція: 19.05.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 квітня 2015 року № 416
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2015 року за № 476/26921

Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ

Відповідно до статті 230 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою поліпшення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, посилення контролю за повнотою і своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.
В. о. Міністра
І. Уманський
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України
М. В. Мокляк
 

 

Міністр аграрної політики та
продовольства України
О. М. Павленко
 

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
В. В. Демчишин
 

 

Голова Державної
регуляторної служби України
К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 10 квітня 2015 року № 416
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2015 року за № 476/26921
Порядок
роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю представниками контролюючих органів на акцизних складах, де розпорядник акцизного складу провадить господарську діяльність з вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
У цьому Порядку терміни “акцизний склад” та “розпорядник акцизного складу” вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі – Кодекс).
Дія цього Порядку поширюється тільки на нафтопродукти, з яких сплачується акцизний податок відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.
2. Контролюючий орган за місцем розташування акцизного складу відповідним наказом призначає свого постійного представника (представників) на такому складі, передбачає резерв на випадок тимчасової відсутності працівників, визначає заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективності контролю, а також забезпечує наявність штампів “В’їзд дозволено”, “Виїзд дозволено”, бланків форм та інших документів, передбачених цим Порядком.
Фінансування та виготовлення номерних штампів забезпечує Державна фіскальна служба України (далі – ДФС).
Режим роботи представників контролюючих органів на акцизному складі встановлюється з урахуванням режиму роботи акцизного складу, встановленого його розпорядником.
Копія наказу про призначення представника (представників) контролюючого органу у день прийняття такого рішення надсилається розпоряднику акцизного складу, який зобов’язаний видати у триденний строк відповідний наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представника контролюючого органу.
3. У своїй діяльності представники контролюючих органів на акцизних складах керуються положеннями Кодексу, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
4. Журнали, які передбачені цим Порядком, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою контролюючого органу.
5. Відповідні контролюючі органи здійснюють контроль за роботою акцизних складах та аналізують діяльність підприємств, які виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ.
6. Розпорядник акцизного складу зобов’язаний:
надати постійному представнику контролюючого органу окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника контролюючого органу і користанню службової та іншої інформації, що зберігається представником контролюючого органу на акцизному складі;
встановити та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші засоби вимірювальної техніки (у тому числі метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки), які можуть бути затребувані постійним представником контролюючого органу на акцизному складі з метою забезпечення контролю за повнотою сплати належної суми акцизного податку із нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, що виробляються на акцизному складі;
забезпечити облік наявності та руху нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу та сировини для їх виготовлення;
надавати постійному представнику контролюючого органу достовірну інформацію щодо наявності та руху сировини, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, а також відповідні документи первинного, бухгалтерського обліку та звітності для ознайомлення.
II. Завдання та функції представників контролюючих органів на акцизних складах
1. Основним завданням представника контролюючого органу на акцизних складах є здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням установленого порядку виробництва, зберігання, відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
2. Представник (представники) контролюючого органу на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском (із застосуванням повірених та опломбованих засобів вимірювальної техніки) та обліком нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу за даними бухгалтерського обліку акцизного складу;
здійснює контроль за обліком надходження, витрачання сировини, яка використовується для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, і веде журнал контролю за надходженням та використанням сировини для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
щоденно фіксує обсяги виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу в журналі контролю за обсягами нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;
здійснює контроль за додержанням установленого порядку обчислення та сплати акцизного податку;
бере участь у проведенні інвентаризації сировини, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
надає (у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, сировини) розпоряднику акцизного складу пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролює їх виконання;
вносить пропозиції щодо удосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
повинен бути присутній при опломбуванні складу готової продукції після закінчення робочого дня;
надає інформацію щодо надходження і витрачання сировини, виробництва, отримання та відвантаження розпорядником акцизного складу нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офіса з обслуговування великих платників для узагальнення.
3. У разі виявлення фактів неоприбуткування або неповного оприбуткування нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу контролюючим органом вживаються відповідні заходи згідно із законодавством.
4. Під час відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу представник контролюючого органу на акцизному складі:
робить відмітку в товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження відпуску шляхом проставляння штампа “Виїзд дозволено” та особистого підпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу;
здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;
перевіряє усі документи, які є підставою для відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
5. Під час ввезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу представник контролюючого органу на акцизному складі:
робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа “В’їзд дозволено” і особистого підпису, зазначення часу в’їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу;
здійснює запис у журналі реєстрації отримання нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
6. Транспортування нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється.
III. Порядок проведення спеціального навчання або інструктажу щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу
1. Керівник контролюючого органу забезпечує організацію спеціального навчання або інструктажу представників контролюючого органу на акцизних складах щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, а також методики користування засобами вимірювальної техніки.
2. Спеціальне навчання або інструктаж проводиться з представниками контролюючого органу при призначенні на акцизний склад, а потім не рідше ніж один раз на рік.
3. Про проведення спеціального навчання або інструктажу робляться відповідні записи у журналі реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників контролюючих органів на акцизних складах за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.
4. Представники контролюючих органів проходять спеціальне навчання або інструктаж з таких питань:
складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
порядку зберігання, відпуску та обігу нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
порядку обліку надходження і витрачання сировини, яка використовується для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
порядку обчислення та сплати акцизного податку;
порядку проведення інвентаризації нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
порядку заповнення товарно-транспортних накладних;
дотримання комерційної таємниці;
методики користування засобами вимірювальної техніки;
переліку документів, які є підставою для відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;
з інших питань, знання та навички з яких необхідні для забезпечення якісної та ефективної роботи представників контролюючих органів на акцизних складах.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах, що утворюються на
території підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне альтернативне
та скраплений газ
(пункт 2 розділу II)
Додаток 2
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах, що утворюються на
території підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне альтернативне
та скраплений газ
(пункт 2 розділу II)
Додаток 3
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах, що утворюються на
території підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне альтернативне
та скраплений газ
(пункт 4 розділу II)
Додаток 4
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах, що утворюються на
території підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне альтернативне
та скраплений газ
(пункт 5 розділу II)
Додаток 5
до Порядку роботи представників контролюючих
органів на акцизних складах, що утворюються на
території підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне альтернативне
та скраплений газ
(пункт 3 розділу III)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ” від 10.04.2015 р. № 416

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>