Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок” від 23.01.2015 р. № 10

Редакція: 06.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23 січня 2015 року № 10
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 156/26601

Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Відповідно до статті 2 1 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що додається.
2. Державній фіскальній службі України (Білоус І. О.) забезпечити формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі – Єдиний реєстр обладнання).
3. Державній фіскальній службі України (Білоус І. О.) забезпечити розміщення Єдиного реєстру обладнання на веб-порталі Державної фіскальної служби України.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної фіскальної служби України (Герц В. І.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.
В. о. Міністра
І. Уманський
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної
фіскальної служби України
І. О. Білоус
 

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

 

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року № 10
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 156/26601
ПОРЯДОК
формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
1. Цей Порядок встановлює процедуру накопичення, обробки, систематизації, зберігання, збереження і використання інформації з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі – Єдиний реєстр обладнання), а також визначає механізм внесення (виключення) даних про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок до (з) Єдиного реєстру обладнання.
Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (далі – Закон).
3. Єдиний реєстр обладнання ведеться в електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
Реєстраційний код обладнання – система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється при прийнятті рішення про включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, і дати (у форматі: 00.00.0000) прийняття рішення про включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання.
4. Формування та ведення Єдиного реєстру обладнання покладається на ДФС, яка:
визначає організаційні та методологічні засади формування та ведення Єдиного реєстру обладнання;
забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи та збереження інформації, що міститься у Єдиному реєстрі обладнання;
забезпечує збереження документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Єдиного реєстру обладнання;
забезпечує доступ до інформації, що міститься у Єдиному реєстрі обладнання;
забезпечує формування та надання витягів з Єдиного реєстру обладнання.
5. ДФС забезпечує розміщення Єдиного реєстру обладнання на своєму офіційному веб-порталі, доступ до якого є відкритим та загальнодоступним.
6. Відомості включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, що надаються суб’єктами господарювання. Для внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання або для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, або для виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання суб’єкт господарювання подає відповідні заяви за формами, наведеними в додатках 2, 3 та 4 до цього Порядку.
У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, крім змін, пов’язаних із зміною права власності на обладнання, суб’єкт господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має подати до ДФС заяву про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Заяви надсилаються до ДФС поштою або подаються особисто керівником або представником суб’єкта господарювання (з документальним підтвердженням особи та її повноважень).
До заяв додаються документи, що підтверджують ввезення обладнання на митну територію України або наявність права власності на обладнання, перехід права власності або документи, що підтверджують факт знищення обладнання.
Документи до заяв подаються у копіях, завірених підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
Заявник є відповідальним за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
7. У разі подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та/або надання документів з недостовірними даними, та/або у разі їх невідповідного оформлення ДФС протягом 5 робочих днів з дня надходження таких документів звертається до суб’єкта господарювання з письмовою пропозицією про усунення виявлених недоліків протягом 5 робочих днів з дня отримання цієї пропозиції.
8. Розгляд заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання проводиться у строк, який не може перевищувати – 15 робочих днів з дня надходження заяви.
9. Внесення відомостей до Єдиного реєстру обладнання, внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання здійснюється ДФС шляхом видання відповідного наказу.
10. Повідомлення про результати розгляду документів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру обладнання, внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання здійснюється ДФС шляхом надсилання копії відповідного наказу заявникові протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення супровідним листом за підписом керівника відповідного структурного підрозділу ДФС.
11. Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.
Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній особі – підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом 2 робочих днів з дня подання такого запиту.
Витяг містить відомості з Єдиного реєстру обладнання, які є актуальні на дату його формування. Витяг діє до внесення змін до Єдиного реєстру обладнання.
Запит про отримання витягу з Єдиного реєстру обладнання подається керівником або представником суб’єкта господарювання (з документальним підтвердженням особи та її повноважень), органами державної влади (посадовими особами) або надсилається поштою до ДФС.
У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Єдиному реєстрі обладнання (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання; код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта). Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.
Витяг з Єдиного реєстру обладнання підписується керівником відповідного структурного підрозділу ДФС та надсилається супровідним листом запитувачу поштою або видається особисто керівнику або представнику запитувача (з документальним підтвердженням особи та її повноважень).
12. Внесення відомостей до Єдиного реєстру обладнання, внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання, видача витягу з Єдиного реєстру обладнання проводяться на безоплатній основі.
Використання даних Єдиного реєстру обладнання державними органами здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Порядок і умови надання ДФС відомостей з Єдиного реєстру обладнання державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
Додаток 1
до Порядку формування та ведення Єдиного
державного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
(пункт 3)
Додаток 2
до Порядку формування та ведення Єдиного
державного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
(пункт 6)
Додаток 3
до Порядку формування та ведення Єдиного
державного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
(пункт 6)
Додаток 4
до Порядку формування та ведення Єдиного
державного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
(пункт 6)
Додаток 5
до Порядку формування та ведення Єдиного
державного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
(пункт 11)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок” від 23.01.2015 р. № 10

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>