Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 31.08.2015 р. № 747

Редакція: 16.10.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 31 серпня 2015 року № 747
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2015 р. за № 1113/27558

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу II, статей 180, 184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення процедур обліку і реєстрації договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, а також окремих положень нормативно-правових актів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462) (далі – Порядок обліку), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами), що додаються.
3. Установити, що уповноважені особи за договорами про спільну діяльність та управителі майна за договорами управління майном (у розумінні абзаців третього та четвертого пункту 1.7 розділу I Порядку обліку), які на дату набрання чинності цим наказом не зареєстровані платниками податку на додану вартість (у розумінні підпунктів 4, 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України), втратили ознаки платників податків за такими договорами:
з 01 січня 2015 року, якщо вони не були зареєстровані як платники податку на додану вартість за такими договорами або анулювання їх реєстрації як платників податку на додану вартість за такими договорами здійснено раніше 01 січня 2015 року;
з дати анулювання їх реєстрації як платників податку на додану вартість за такими договорами, якщо таке анулювання здійснене після 01 січня 2015 року.
Зняття зазначених у цьому пункті договорів з обліку в контролюючих органах здійснюється за самостійними рішеннями таких органів (без подання заяви) відповідно до пункту 11.34 розділу XI Порядку обліку.
4. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 2 пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1127 “Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2014 року за № 1453/26230 (із змінами).
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 10 лютого 2012 року № 144 “Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 року за № 319/20632 (із змінами).
6. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н. Г.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.
Міністр
Н. Яресько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 31 серпня 2015 року № 747
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2015 р. за № 1113/27558
Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів
1. Абзаци третій, четвертий пункту 1.7 розділу I викласти в такій редакції:
“уповноважена особа – особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України), яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі – договір про спільну діяльність);
управитель майна – особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України), яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;”.
2. Підпункт 5 пункту 2.4 розділу II доповнити словами “або як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
3. У розділі III:
1) у пункті 3.5:
абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
“3.5. На обліку в контролюючих органах перебувають:
угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII Податкового кодексу України;
договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України).”.
У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати абзацами четвертим – дванадцятим відповідно;
абзаци шостий – дев’ятий викласти в такій редакції:
“Підставою для взяття на облік договору (угоди) є:
1) отримання від інвестора (оператора) документів, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку (для угоди про розподіл продукції);
2) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником податку на додану вартість (далі – платник ПДВ) уповноваженої особи та отримання документів, визначених пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку (для договору про спільну діяльність);
3) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку (для договору управління майном).”;
абзаци десятий, одинадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом одинадцятим;
2) у пункті 3.7 слова “не пізніше наступного робочого дня з дня” замінити словами “у день”;
3) в абзаці третьому пункту 3.9 слова “їх відокремлені підрозділи” та слова “договори про спільну діяльність, договори управління майном” виключити;
4) в абзаці першому підпункту 6 пункту 3.13 слова “не пізніше наступного робочого дня після дня” замінити словами “у день”.
4. У розділі IV:
1) у пункті 4.4:
абзац другий доповнити словами та цифрою “(у розділі 9 заяви замість даних про керівника зазначаються дані про представника)”;
в абзаці четвертому слово “копію” замінити словами “нотаріально засвідчену копію”;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“копії документів (з пред’явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві.”;
2) в абзаці першому пункту 4.6 слова та цифри “зобов’язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності подати” замінити словами “подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ”;
3) абзац перший пункту 4.7 після слова “подає” доповнити словами “одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ”;
4) пункт 4.11 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, також повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.”.
5. У пункті 6.4 та в абзаці першому підпункту 3 пункту 6.7 розділу VI слова “не пізніше наступного робочого дня з дня” замінити словами “у день”.
6. Пункт 7.4 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту:
“Контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.”.
7. Пункт 9.3 розділу IX доповнити новим абзацом такого змісту:
“Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених пунктом 183.9 статті 183 розділу V Податкового кодексу України, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.”.
8. У розділі XI:
1) пункт 11.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування та видачу довідок (повідомлень), передбачених цим розділом, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.”;
2) пункт 11.27 доповнити новим підпунктом такого змісту:
“11) не завершені всі митні процедури.”.
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
3) доповнити підпункт 6 пункту 11.32 новим абзацом такого змісту:
“Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії, визначені цим підпунктом, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.”;
4) пункт 11.34 доповнити словами “, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном)”.
9. У додатку 15 до цього Порядку слова “(прізвище, ім’я, по батькові)” замінити словами “(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)”.
10. У додатку 19 до цього Порядку перелік заперечень доповнити новим рядком такого змісту:
 
11)* не завершені всі митні процедури
 
“.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 31 серпня 2015 року № 747
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2015 р. за № 1113/27558
Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
1. В абзаці першому підпункту 3 пункту 1.6 розділу I друге речення виключити.
2. У розділі III:
1) абзац другий пункту 3.2 доповнити словами “(крім договорів про спільну діяльність та договорів управління майном)”;
2) доповнити пункт 3.5 новим підпунктом такого змісту:
“6) реєстраційна заява подається особою, відповідальною за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку.”;
3) в абзаці третьому пункту 3.8 слова та цифри “підпункту 20.1.6″ замінити словами та цифрами “підпункту 20.1.2″.
3. В абзаці першому пункту 4.1 розділу IV слова “коду за ЄДРПОУ, податкового номера, який надається контролюючими органами” замінити словами “податкового номера”.
4. Абзац перший пункту 5.6 розділу V після слів “контролюючий орган” доповнити словами “за місцем перебування на обліку платника податків”.
5. У розділі VI:
1) в абзаці шостому пункту 6.21 слова та цифри “підпунктах “б” – “з” пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпунктах “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)” замінити словами та цифрами “пункті 5.1 розділу V цього Положення (пункт 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)”;
2) у пункті 6.24:
в абзаці першому слова та цифри “підпунктах “б” – “з” пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпункти “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)” замінити словами та цифрами “пункті 5.1 розділу V цього Положення (пункт 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)”, після слів “сільськогосподарського підприємства або” доповнити словами “за самостійним рішенням”;
в абзаці четвертому слова та цифри “підпунктах “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти “б” – “з” пункту 5.1 розділу V цього Положення)” замінити словами та цифрами “пункті 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (пункт 5.1 розділу V цього Положення)”.
6. У розділі VII:
1) після абзацу дев’ятого пункту 7.5 доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
“реквізити рахунка (рахунків) в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;”.
У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати абзацами одинадцятим, дванадцятим відповідно;
2) у пункті 7.6:
абзац другий підпункту 1 виключити;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
“2) у разі якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витяг з будь-яких причин, витяг зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків;”;
у підпункті 3:
у першому реченні слова “контролюючий орган або” виключити;
третє речення виключити;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“У випадках, визначених підпунктами 2, 3 цього пункту, платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг у контролюючому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органу, які зазначаються у витягу. Особа, яка отримує витяг, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.”.
7. У тексті Положення:
цифру та слова “5 робочих днів” у всіх відмінках замінити та цифрою та словами “3 робочих дні” у відповідних відмінках;
слова “за ініціативою контролюючого органу” та “за ініціативою відповідного контролюючого органу” замінити словами “за самостійним рішенням контролюючого органу”.
8. У розділі 3 додатка 3 до Положення слова та цифри “(відповідні пункти позначити знаком “Ц” або “+” згідно зі статтею 184 розділу V Кодексу)” замінити словами “платника податку на додану вартість”.
9. У додатках 1 – 4, 6, 8, 12 та 14 до Положення слова “Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті” замінити словами “Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта”.
10. Додаток 13 до Положення викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

 
Додаток 13
до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.5)
Форма № 2-ВР
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 31.08.2015 р. № 747

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>