Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору” від 25.09.2015 р. № 840

Редакція: 25.09.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25 вересня 2015 року № 840

Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.
В. о. Міністра
І. Уманський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 вересня 2015 року № 840
ЗМІНИ
до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору
1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:
1) у пункті 3 розділу II:
в абзаці першому слова «та таких, що мають специфічне призначення» виключити;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Для необоротних матеріальних активів спеціального призначення суб’єкт державного сектору може присвоювати інвентарні або номенклатурні номери.»;
2) у розділі ІІІ:
у пункті 5:
доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 3 цього розділу.».
У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно четвертим – дев’ятим;
в абзаці четвертому слова «та для підпорядкованих суб’єктів державного сектору – представники суб’єкта державного сектору вищого рівня» виключити;
у пункті 8 слова «в гривнях без копійок» виключити;
у першому реченні пункту 15 слова «та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт» виключити;
3) у розділі V:
доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:
«Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника суб’єкта державного сектору, при введенні об’єкта в експлуатацію або у разі, коли залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, але об’єкт ще придатний до експлуатації.»»;
доповнити абзац перший пункту 2 новим реченням такого змісту: «Також амортизація не нараховується на об’єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.»;
у пункті 4:
доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: «За рішенням керівника суб’єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.»;
доповнити абзац другий словами «та введений в експлуатацію»;
абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;
перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: «При вибутті об’єкта основних засобів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття»;
доповнити абзац перший пункту 5 після слів «матеріальних активів» словами «, амортизація вартості яких здійснюється за методом, визначеним у пункті 6 цього розділу»;
доповнити абзац перший пункту 6 після слова «рекомендацій» словами в дужках «(крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення)»;
доповнити пункт 7 після слів ««Про Національний архівний фонд та архівні установи»,» словами «рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України,»;
4) у розділі VIІ:
доповнити абзац перший пункту 1 після слів «вартості на» словом «річну»;
доповнити абзац перший пункту 2 після слів «вартість на» словом «річну»;
доповнити пункт 4 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
«Визначення ліквідаційної вартості не є переоцінкою об’єкта основних засобів.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
5) у розділі VIII:
у пункті 9:
в абзаці третьому слова «відповідно до законодавства» замінити словами «у порядку, викладеному у пункті 15 розділу ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11»;
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
«Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору.».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
в абзаці першому пункту 10 слово «нерухомого» виключити.
2. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:
1) у розділі ІІ:
у пункті 10:
доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 6 цього розділу.».
У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами третім – сьомим;
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;
в абзаці четвертому слова «та для підпорядкованих суб’єктів державного сектору – представники суб’єкта державного сектору вищого рівня» виключити;
у пункті 14 слова «та обліковуються у гривнях без копійок» виключити;
2) у розділі ІІІ:
доповнити пункт 3 після слів «вартістю на» словом «річну»;
доповнити абзац другий пункту 5 після слів «вартість на» словом «річну»;
3) у розділі IV:
доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:
«Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника суб’єкта державного сектору.»;
доповнити пункт 3 новим реченням такого змісту: «Амортизація не нараховується на нематеріальні активи, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.»;
у пункті 5:
доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: «За рішенням керівника суб’єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.»;
абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;
перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: «При вибутті об’єкта нематеріального активу суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.»;
в абзаці четвертому слова «зносу (амортизації)» замінити словами «накопиченої амортизації»;
4) у розділі VI:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Об’єкт нематеріальних активів списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі, неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигід та/або потенціалу корисності від його використання або невідповідності критеріям визнання активом.»;
доповнити пункт 2 після слів «первісна (переоцінена)» словом «, балансова» та слова «накопиченого зносу (амортизації)» замінити словами «накопиченої амортизації».
3. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:
1) у розділі ІІ:
доповнити абзац другий пункту 8 після слова «субрахунку» словами «рахунків обліку запасів»;
абзац перший пункту 9 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
«Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісячно може розподілятися такими способами:
пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). У разі використання цього способу на кінець місяця на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку може бути залишок суми транспортно-заготівельних витрат;
розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. У разі використання цього способу на кінець місяця весь залишок на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку суми транспортно-заготівельних витрат повністю розподіляється.
Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься (розподіляється) до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим.
в абзаці п’ятому пункту 13 слова «підприємства-постачальника» замінити  словом «постачальника»;
у пункті 24:
в абзаці першому слова «вимог пункту» замінити словами «витрат, передбачених пунктом»;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.».
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим.
2) у розділі V:
у пункті 2 перше речення викласти в такій редакції: «Запаси приймаються комісією, створеною наказом керівника суб’єкта державного сектору, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерської служби.»;
абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
«При оприбуткуванні конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна суб’єкт державного сектору одночасно на його вартість відображає зобов’язання перед бюджетом або іншим суб’єктом державного сектору у випадках, передбачених законодавством. Аналітичний облік таких зобов’язань перед бюджетом (іншим суб’єктом державного сектору) ведеться за відповідним документом (акт опису та арешту майна, рішення про безоплатну передачу майна тощо).».
4. У Методичних рекомендаціях щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:
1) у розділі ІІ:
у пункті 1:
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
«періодичність нарахування амортизації;
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку.»;
в абзаці третьому слова «, форми первинних документів, що використовуються для оформлення руху запасів, розроблені суб’єктом державного сектору самостійно» виключити;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Суб’єкти державного сектору  зазначають у розпорядчому документі про облікову політику кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі.».
у пункті 6:
абзаци третій та четвертий виключити;
доповнити пункт новими абзацами третім – п’ятим такого змісту:
«Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісячно може розподілятися такими способами:
пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). У разі використання цього способу на кінець місяця на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку може бути залишок суми транспортно-заготівельних витрат;
розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. У разі використання цього способу на кінець місяця весь залишок на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку суми транспортно-заготівельних витрат повністю розподіляється.»;
доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
«9. Приклад наказу про затвердження Положення про облікову політику наведено у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій»;
2) у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору» рядок 9 виключити;
3) доповнити Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору додатком 3 такого змісту:
«Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо
облікової політики суб’єкта
державного сектору
«Додаток 1
до Положення про облікову політику
Строки корисного використання основних засобів
з/п
Назва субрахунку
Назва підгрупи
Строк корисного використання, років
1
Будинки та споруди
Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо
10
дерев’яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні
20
без каркасів зі стінами полегшеної кам’яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев’яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев’яними та іншими перекриттями; дерев’яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами
25
із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам’яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані
50
Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені
15
сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові
20
інші некласифіковані
50
Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3)
20
Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4)
20
Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
греблі бетонні, залізобетонні, кам’яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи
50
берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам’яні
40
гідротехнічні споруди дерев’яні
10
водосховища при земляних дамбах
50
водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні
40
дерев’яні
10
гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам’яні, бетонні і залізобетонні та інше)
40
зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення
40
закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб
40
канали із гончарних труб
50
канали із пластмасових труб
20
водомірні пости
10
2
Машини та обладнання
Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 – 8)
10
Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)
15
Силові машини та обладнання (підгрупа 1)
10
3
Транспортні засоби
Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 – 2)
20
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)
10
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб.
7
більше 2500 см куб. та інші
10
Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т
7
вантажопідйомністю від 5 т до 20 т
7
вантажопідйомністю більше 20 т та інші
7
Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб.
7
понад 2800 см куб. та інші
10
Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 – 5)
5
4
Інструменти, прилади та інвентар
Інструменти (підгрупа 1)
5
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 – 3)
10
5
Робочі і продуктивні тварини
Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4)
5
Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2)
7
6
Багаторічні насадження
Культури ягідні (суниця)
3
Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві
10
Культури ефіроолійні, лікарські
10
Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей
20
Насадження озеленювальні та декоративні
25
Захисні та інші лісні насадження
50
Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані
20
7
Інші основні засоби
Інші основні засоби
10
8
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
20
»
«Додаток 2
до Положення про облікову політику
Строки корисного використання нематеріальних активів
з/п
Назва субрахунку
Назва підгрупи
Строк корисного використання, років
1
Авторські та суміжні з ними права
Авторське право та суміжні з ним права: право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо
Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
2
Інші нематеріальні активи
Права користування природними ресурсами: право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо
Відповідно до правовстановлюючого документа
Права користування майном: право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо
Відповідно до правовстановлюючого документа
Права на знаки для товарів і послуг: товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо)
Відповідно до правовстановлюючого документа
Права на об’єкти промислової власності: право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо
Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років
Інші нематеріальні активи: право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо
Відповідно до правовстановлюючого документа
»
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору” від 25.09.2015 р. № 840

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>