Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” від 25.11.2014 р. № 1163

Редакція: 31.12.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25 листопада 2014 року № 1163
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за № 1603/26380

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ та Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами) та № 1215/23747 відповідно;
пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947 “Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за № 2063/24595 (зі змінами),
Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947 “Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за № 2063/24595 (зі змінами);
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р. С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.
Міністр
О. Шлапак
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 листопада 2014 року № 1163
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за № 1603/26380
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 “Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (зі змінами), цифри “2015” замінити цифрами “2016”.
2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312:
2.1. У розділі I:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
“1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (далі – основні засоби) та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи.”;
2) пункт 2 після слів “суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі” доповнити словами “(далі – суб’єкти державного сектору)”;
3) у пункті 4:
в абзаці чотирнадцятому слова “, а також авансові платежі для фінансування будівництва” виключити;
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
“справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату;”;
абзац двадцять другий викласти в такій редакції:
“суб’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі – розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба України та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;”;
2.2. У розділі II:
1) у пункті 3:
у підпункті 3.1:
підпункт 3.1.7 після слова “Тварини” доповнити словами “та багаторічні насадження”;
підпункт 3.1.8 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 3.1.9 вважати підпунктом 3.1.8;
у підпункті 3.2:
в абзаці другому підпункту 3.2.3 цифри “1000” замінити цифрами “2500” і після слів “один рік” доповнити словами та цифрами “, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю”;
підпункти 3.2.7 і 3.2.8 викласти в такій редакції:
“3.2.7. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення.
3.2.8. Інші необоротні матеріальні активи.”;
підпункт 3.3 виключити;
2) абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:
“залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший актив;”;
3) абзац дев’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
“Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).”;
4) доповнити пункт 8 новим абзацом такого змісту:
“У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.”;
5) абзац перший пункту 9 після слів “за відсутності активного ринку” доповнити словами “, а також”;
6) пункт 10 викласти в такій редакції:
“10. Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.”;
7) доповнити розділ новими пунктами 12, 13 такого змісту:
“12. Для інших необоротних матеріальних активів застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку.
13. Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться, а визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.”;
2.3. У розділі III:
1) доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:
“Рішення про проведення переоцінки об’єктів основних засобів суб’єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об’єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.”;
2) у пункті 7 слова “фонду дооцінки активів” замінити словами “капіталу у дооцінках”;
3) у пункті 8:
в абзаці першому:
слова “у звітному році” виключити;
слова “фонду дооцінки” замінити словами “капіталу у дооцінках”;
в абзаці другому слова “фонду дооцінки” замінити словами “капіталу у дооцінках”;
4) пункт 9 викласти в такій редакції:
“9. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об’єкта основних засобів – на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок.”;
2.4. У розділі IV:
1) пункт 2 після слів “музейні фонди” доповнити словами “(пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, тощо як об’єкти з невизначеним строком корисного використання)”;
2) у пункті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
“5. Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу.”;
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
“Сума амортизації об’єктів основних засобів визначається в гривнях без копійок за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному періоді.
У разі передачі об’єкта основних засобів у випадках, передбачених законодавством, суб’єкт державного сектору, що їх передає, нараховує амортизацію в місяці їх передачі за повну кількість календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному кварталі.”;
2.5. У розділі VI:
1) абзац перший пункту 2 після слів “вважаються доходами” доповнити словами “суб’єкта державного сектору, крім доходів від продажу нерухомого майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.”;
2) пункт 3 після слів “його первісна” доповнити словами “(переоцінена), балансова”;
3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
“4. Вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.”;
2.6. У розділі VII:
1) у пункті 1:
у підпункті 1.1 слова “, залишкова вартість” виключити;
доповнити після підпункту 1.2 новим підпунктом 1.3 такого змісту:
“1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні).”.
У зв’язку з цим підпункти 1.3 – 1.8 вважати відповідно підпунктами 1.4 – 1.9;
підпункт 1.5 викласти в такій редакції:
“1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули за звітний рік.”;
підпункт 1.8 після слів “капітальних інвестицій” доповнити словами “в основні засоби”;
2) у пункті 2:
слова “окремо за кожною групою основних засобів” виключити;
підпункти 2.1 та 2.2 викласти в такій редакції:
“2.1. Суму основних засобів, отриманих безоплатно.
2.2. Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.”;
доповнити пункт новими підпунктами 2.3 – 2.5 такого змісту:
“2.3. Вартість об’єкта основних засобів, що тимчасово не використовується.
2.4. Вартість повністю амортизованого об’єкта основних засобів, який ще використовується.
2.5. Вартість об’єкта основних засобів, який вибув з активного використання та утримується для продажу, передачі без оплати.”;
3) пункти 3 і 4 виключити;
2.7. У тексті Національного положення (стандарту) слова “суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі” в усіх числах та відмінках замінити словами “суб’єкт державного сектору” у відповідних числах та відмінках.
3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313:
3.1. У розділі I:
1) у пункті 1 слова “(далі – нематеріальні активи)” виключити;
2) пункт 2 після слів “суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі” доповнити словами “(далі – суб’єкти державного сектору)”;
3) пункт 3 після слів “бухгалтерського обліку” доповнити словами “в державному секторі”;
3.2. У розділі II:
1) у пункті 2 абзац сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим;
2) абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:
“залишкова вартість переданого нематеріального активу у разі отримання в результаті обміну на інший актив.”;
3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
“Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).”;
4) пункт 6 викласти в такій редакції:
“6. Первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об’єкта нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об’єкта нематеріальних активів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.”;
5) доповнити пункт 8 новим абзацом такого змісту:
“У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості нематеріальних активів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.”;
3.3. У розділі III:
1) доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:
“Рішення про проведення переоцінки об’єктів нематеріальних активів суб’єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об’єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.”;
2) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:
“4. Порогом суттєвості для проведення переоцінки нематеріальних активів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості нематеріальних активів від їх справедливої вартості.”.
У зв’язку з цим пункти 4 – 9 вважати відповідно пунктами 5 – 10;
3) у пункті 8 слова “фонду дооцінки активів” замінити словами “капіталу у дооцінках” та цифру “8” замінити цифрою “9”;
4) у пункті 9:
слова “у звітному році” виключити;
слова “фонду дооцінки” замінити словами “капіталу у дооцінках”;
5) пункт 10 викласти в такій редакції:
“10. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта нематеріальних активів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об’єкта нематеріальних активів – на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об’єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок.”;
3.4. У розділі IV:
1) доповнити пункт 8 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
“Сума амортизації нематеріальних активів визначається в гривнях без копійок.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
“10. У разі передачі нематеріальних активів у випадках, передбачених законодавством, суб’єкт державного сектору, що їх передає, нараховує амортизацію в місяці їх передачі за повну кількість календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному кварталі.”;
3.5. У пункті 2 розділу V цифру “8” замінити цифрою “9”;
3.6. У розділі VI:
1) пункт 3 після слів “його первісна” доповнити словом “(переоцінена)”;
2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
“4. Вибуття нематеріальних активів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.”;
3.7. У розділі VII:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених суб’єктом державного сектору нематеріальних активів наводиться така інформація:
1.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на початок і кінець звітного року;
1.2. Сума надходження нематеріальних активів за звітний період;
1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні);
1.4. Сума збільшення або зменшення первісної (переоціненої) вартості за звітний рік у результаті переоцінок та зменшення/відновлення корисності;
1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, які вибули за звітний рік;
1.6. Сума нарахованої амортизації у звітному році;
1.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми накопиченої амортизації нематеріальних активів за звітний рік.”;
2) у пункті 2:
підпункт 2.1 викласти в такій редакції:
“2.1. Вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання (експлуатації).”;
підпункт 2.7 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 2.8 вважати підпунктом 2.7;
пункт 3 виключити;
3.8. У тексті Національного положення (стандарту) слова “суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі” в усіх числах та відмінках замінити словами “суб’єкт державного сектору” у відповідних числах та відмінках.
4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (зі змінами):
4.1. У розділі I:
1) пункт 2 після слів “суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі” доповнити словами “(далі – суб’єкти державного сектору)”;
2) доповнити пункт 4 після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
“операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошових коштів від продажу виробленої з них продукції (виконаних робіт, наданих послуг) або їх споживанням чи безоплатним розподілом (передачею) для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.”.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
4.2. У розділі II:
1) у пункті 6:
слова “установи, що їх передала” замінити словами “суб’єкта державного сектору, що їх передав”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості запасів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання.”;
2) пункт 12 викласти в такій редакції:
“12. Первісна вартість запасів, отриманих у результаті обміну на інші запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування.”;
4.3. У розділі III:
1) у пункті 3 слова “вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут” виключити;
2) у пункті 5 слова “інший операційний” виключити;
4.4. У розділі IV:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Якщо запаси (крім придбаних (виготовлених) у минулих роках) продані (розподілені, передані), балансову вартість таких запасів слід визнавати як витрати періоду, в якому визнається пов’язаний з ними дохід.
У разі продажу запасів, придбаних (виготовлених) у минулих роках, на балансову вартість таких запасів зменшується накопичений фінансовий результат виконання кошторису.
Якщо вибуття запасів (розподілення, передача, за винятком внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів у межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності (далі – уповноважений орган)) не пов’язано з отриманням доходу, балансову вартість таких запасів у періоді їх вибуття слід відносити на витрати.
У разі якщо запаси (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів, передача яких відображається відповідно до пункту 9 цього розділу) безоплатно передано (отримано) в межах уповноваженого органу, то балансова вартість таких запасів до їх використання відображається у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості (зобов’язань) за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів.
Списання використаних запасів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів), отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, відображається в бухгалтерському обліку як зменшення балансової вартості цих запасів та зобов’язань за розрахунками з їх внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі). У бухгалтерському обліку суб’єкта державного сектору, що передав ці запаси, таке списання відображається як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів на підставі акта списання, отриманого від суб’єкта державного сектору, що їх використав.”;
2) в абзаці другому пункту 2 після слів “як зменшення суми” слово “запасів” виключити;
3) у пункті 4 слова “в установах” виключити;
4.5. У тексті Національного положення (стандарту) слова “суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі” у всіх числах та відмінках замінити словами “суб’єкт державного сектору” у відповідних числах та відмінках.
5. У наказі Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 “Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825 (зі змінами):
у пункті 1 слова “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи” замінити словом “Зобов’язання”;
доповнити пункт 5 словами і цифрами “, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 “Консолідована фінансова звітність”, 103 “Фінансова звітність за сегментами”, 124 “Доходи”, 126 “Оренда”, 129 “Інвестиційна нерухомість”, затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року”.
6. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 90/18828:
6.1. Доповнити розділ I новим пунктом такого змісту:
“4. Облікова політика суб’єкта державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки, обліку, процедури, які має застосовувати суб’єкт державного сектору та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один варіант. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно.”;
6.2. У пунктах 2 і 3 розділу II слова “звіту про фінансові результати” замінити словами “фінансової звітності”;
6.3. Пункт 2 розділу IV після слів “Щодо виправлення” доповнити словом “суттєвих”.
7. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 “Зменшення корисності активів”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 92/18830 (зі змінами):
7.1. У розділі II:
1) пункт 7 викласти в такій редакції:
“7. Теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання (експлуатації). Майбутні грошові потоки від активу визначаються, виходячи з призначення та існуючого порядку використання активу. У разі якщо планується змінити призначення або спосіб використання активу, майбутні грошові потоки від активу визначаються на підставі відповідного прогнозного розрахунку на період не більше п’яти років. При цьому майбутні грошові потоки слід попередньо оцінювати для активу, виходячи з призначення та існуючого порядку використання активу. Якщо в суб’єкта державного сектору є досвід визначення суми очікуваного відшкодування активу і наявні розрахунки, що свідчать про достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то така оцінка може визначатися на підставі прогнозних розрахунків суб’єкта державного сектору, які охоплюють період більше п’яти років.
При цьому грошові потоки в році, що настає за останнім роком, на який складено прогнозний розрахунок, та за кожний подальший рік використання активу приймаються в сумі, яка (без урахування впливу інфляції) не перевищує величини грошових потоків останнього року, на який складено прогнозний розрахунок.”;
2) у пункті 8 речення перше виключити;
7.2. У розділі V:
1) у пункті 1:
у підпункті 1.1 слова “відображених у звіті про фінансові результати” замінити словами “включена до складу витрат”;
у підпункті 1.2 слова “відображених у звіті про фінансові результати” замінити словами “включена до складу доходів”;
2) підпункт 2.9 пункту 2 виключити;
3) пункт 3 виключити.
8. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 93/18831:
8.1. Заголовок Національного положення (стандарту) викласти в такій редакції:
“Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Зобов’язання”;
8.2. У розділі I:
1) у пункті 1 слова “, забезпечення, непередбачені зобов’язання, непередбачені активи та” виключити;
2) у пункті 3 слово “забезпечень” виключити;
3) у пункті 4:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами другим – восьмим;
абзаци шостий, сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим;
8.3. У розділі II:
1) у пункті 2 абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;
2) доповнити пункт 5 словами “з урахуванням особливостей, визначених бюджетним законодавством”;
3) пункти 7 – 15 виключити.
У зв’язку з цим пункт 16 вважати пунктом 7;
8.4. У розділі III:
1) у назві розділу слова “, забезпечення, непередбачувані активи і непередбачувані зобов’язання” виключити;
2) пункти 2, 3 виключити.
У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2;
3) пункт 2 після слова “активів” доповнити словами “та зобов’язань”.
9. Доповнити пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 “Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив змін валютних курсів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778 (зі змінами), словами і цифрами “, крім розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року”.
10. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778:
10.1. У розділі II:
1) у пункті 1:
слова “на дату” замінити словами “на початок дня дати”;
слова “дата визнання” замінити словами “дати визнання”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися суб’єктом державного сектору у валюті звітності у сумі, визначеній в документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.”;
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова “на дату” замінити словами “на початок дня дати”;
в абзаці другому:
слова “на дату” замінити словами “на початок дня дати”;
речення перше після слів “одержання авансу” доповнити словами “та на кінець дня звітної дати”;
доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:
“Витрати відрядженого працівника в іноземній валюті згідно із затвердженим звітом про використання коштів у сумі виданого авансу перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати отримання авансу.
Витрати працівника в іноземній валюті, що згідно із затвердженим звітом про використання коштів перевищують суму отриманого авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати затвердження звіту про використання коштів.”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
3) у пункті 3:
у підпункті “а” слова “на дату балансу” замінити словами “на кінець дня дати балансу”;
у підпункті “б” слова “на дату” замінити словами “на початок дня дати”;
підпункт “в” викласти в такій редакції:
“в) немонетарні статті, що пов’язані з операціями в іноземній валюті і відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.”;
4) у пункті 4:
в абзаці першому:
слово “розрахунків” замінити словами “господарської операції”;
після слів “на дату балансу” доповнити словами “(на звітну дату)”;
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:
“При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.
Для визначення курсових різниць на дату балансу (звітну дату) застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати.”.
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
в абзаці четвертому слова “та інших” замінити словом “та”, слова “про операційну діяльність” і “операційних” виключити;
абзац п’ятий виключити;
5) пункт 5 виключити;
10.2. У розділі III:
1) у пункті 3:
у підпункті 3.1:
після слів “крім статей” доповнити словами “доходів, витрат та”;
слова “на дату балансу” замінити словами “на кінець дня дати балансу”;
в абзаці першому підпункту 3.2 слова “на дату” замінити словами “на кінець дня дати”;
у підпункті 3.3 слова “на дату” замінити словами “на кінець дня дати”;
2) в абзаці першому пункту 4 слова та цифри “згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 “Консолідована фінансова звітність”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 87/18825. При цьому різниця між підсумком перерахованих у валюту звітності показників статей активу та пасиву балансу закордонного суб’єкта державного сектору відображається у консолідованому балансі як фінансовий результат звітного періоду” замінити словами “у встановленому законодавством порядку”;
3) пункт 6 виключити;
10.3. Пункт 1 розділу IV викласти в такій редакції:
“1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:
1.1 Суму курсової різниці, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду;
1.2 Розбіжності між даними обліку суб’єктів державного сектору з виконання кошторису та бюджету, у тому числі пов’язані з ненаданням згідно із законодавством інформації про операції в іноземній валюті, здійснені через рахунки, відкриті в установах банків.”.
11. Доповнити пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798 “Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 120/20433 (зі змінами), словами і цифрами “, крім Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 “Будівельні контракти”, затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року”.
12. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 “Виплати працівникам”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 121/20434:
12.1. У пункті 3 розділу I:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
“виплати за невідпрацьований час – виплати за невідпрацьований час, право на які має працівник;”;
2) абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
12.2. Пункт 3 розділу II викласти в такій редакції:
“3. Виплати за невідпрацьований час визнаються зобов’язанням у тому періоді, у якому настає подія щодо виплати таких зобов’язань.”;
12.3. Пункт 2 розділу IV виключити.
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
13. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 “Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513 (зі змінами), цифри “2015” замінити цифрами “2016”.
14. Доповнити пункт 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 “Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213 (зі змінами), словами і цифрами “, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 “Фінансові інструменти” та 135 “Витрати”, затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року”.
15. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 “Фінансові інвестиції”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213:
15.1. Доповнити пункт 3 розділу I новим абзацом такого змісту:
“фінансові інвестиції – активи, які утримуються (контролюються) суб’єктом державного сектору з метою отримання економічних вигід від їх володіння;”;
15.2. У розділі II:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
“4. Фінансові інвестиції, набуті в обмін на грошові кошти та інші активи, у тому числі внесені до статутного капіталу підприємств, оцінюються за балансовою вартістю переданих активів.”;
2) доповнити після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:
“5. Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові та поточні:
фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу більше дванадцяти місяців, що утримуються суб’єктом державного сектору не для продажу, визнаються довгостроковими фінансовими інвестиціями;
фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, які призначені до продажу і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, визнаються поточними фінансовими інвестиціями.”.
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
3) у пункті 6:
після слів “що підлягають отриманню” доповнити пункт словами “відповідно до законодавства суб’єктом державного сектору”;
слова “фінансових доходів від обмінних операцій” замінити словом “доходів”.
15.3. У розділі III:
1) в абзаці першому пункту 2 слова “за обмінними операціями” і “від обмінних операцій” виключити;
2) у пункті 3:
в абзаці третьому слова “фінансових доходів або витрат за обмінними операціями” замінити словами “доходів або витрат”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка наведено в додатку до цього Національного положення (стандарту).”;
15.4. У пункті 2 розділу IV:
абзац другий викласти в такій редакції:
“Частка учасника в доходах або витратах спільної діяльності без створення юридичної особи відображається у складі доходів або витрат.”;
в абзаці третьому слова “за обмінними операціями” виключити;
15.5. У розділі V:
1) доповнити підпункт 1.1 пункту 1 словами “, за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств”;
2) у підпункті 2.4 пункту 2 слова “за обмінними операціями” виключити;
15.6. Доповнити Національне положення (стандарт) додатком такого змісту:
“Додаток
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 133
“Фінансові інвестиції”
(пункт 3 розділу III)
Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка
Приклад 1
Установа 03 січня 2014 року придбала облігації номінальною вартістю 50000 грн за 46282 грн, тобто дисконт становив 3718 грн (50000 – 46282).
Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).
Ефективна ставка відсотка дорівнює:
(50000 х 9 %) + (3718 / 5)                прибл. = 11 %
(46282 + 50000) / 2
Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації
Дата
Номінальна сума
відсотка, грн
Сума відсотка за
ефективною
ставкою, грн*
Сума
амортизації
дисконту, грн
(гр. 3 – гр. 2)
Амортизована
собівартість
інвестиції, грн**
1
2
3
4
5
03.01.2014
     
46282
31.12.2014
4500
5091
591
46873
31.12.2015
4500
5156
656
47529
31.12.2016
4500
5228
728
48257
31.12.2017
4500
5308
808
49065
31.12.2018***
4500
5435
935
50000
Приклад 2
Облігації номінальною вартістю 50000 грн придбані 03 січня 2014 року за 52019 грн, тобто премія становила 2019 грн (52019 – 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).
Ефективна ставка відсотка дорівнює:
(4500 – 2019 / 5) = 8 %
(52019 + 50000) / 2
Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації
Дата
Номінальна
сума відсотка,
грн
Сума відсотка за
ефективною
ставкою, грн*
Сума
амортизації
премії, грн
(гр. 2 – гр. 3)
Амортизована
собівартість
інвестиції,
грн****
1
2
3
4
5
03.01.2014
     
52019
31.12.2014
4500
4161
339
51680
31.12.2015
4500
4134
365
51314
31.12.2016
4500
4105
395
50919
31.12.2017
4500
4073
426
50492
31.12.2018***
4500
4008
492
50000
____________
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.
*** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії (дисконту) та суми відсотка за ефективною ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.
**** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.”.
16. У наказі Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):
заголовок наказу викласти в такій редакції:
“Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”;
пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.”.
17. У Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):
17.1. У розділі I:
1) у класі 1 “Необоротні активи”:
у рахунку 13 “Знос необоротних активів”:
назву рахунку викласти в такій редакції:
“13 “Знос (амортизація) необоротних активів”;
назву субрахунку 133 “Знос нематеріальних активів” викласти в такій редакції:
“133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”;
у рахунку 14 “Незавершене капітальне будівництво”:
назву рахунку викласти в такій редакції:
“14 “Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи”;
назву субрахунку 141 “Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами” викласти в такій редакції:
“141 “Капітальні інвестиції в основні засоби”;
назву субрахунку 142 “Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами” викласти в такій редакції:
“142 “Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи”;
назву субрахунку 143 “Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами” викласти в такій редакції:
“143 “Капітальні інвестиції в нематеріальні активи”;
2) клас 2 “Запаси” доповнити новим рахунком 26 “Запаси для розподілу, передачі, продажу” та новими субрахунками 261 “Запаси для розподілу, передачі, продажу” і 262 “Державні матеріальні резерви та запаси”;
3) рахунок 36 “Розрахунки з різними дебіторами” класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи” після субрахунку 365 “Розрахунки з державними цільовими фондами” доповнити новим субрахунком 366 “Розрахунки зі спільної діяльності”;
4) у класі 4 “Власний капітал”:
у рахунку 44 “Результати переоцінок”:
назву рахунку викласти в такій редакції:
“44 “Капітал у дооцінках”;
назву субрахунку 441 “Переоцінка матеріальних активів” викласти в такій редакції:
“441 “Дооцінка (уцінка) необоротних активів”;
назву субрахунку 442 “Інша переоцінка” викласти в такій редакції:
“442 “Інший капітал у дооцінках”;
5) рахунок 67 “Розрахунки за іншими операціями і кредиторами” класу 6 “Поточні зобов’язання” після субрахунку 675 “Розрахунки з іншими кредиторами” доповнити новим субрахунком 676 “Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності”;
6) назву субрахунку 716 “Доходи за витратами майбутніх періодів” класу 7 “Доходи” викласти в такій редакції:
“716 “Доходи майбутніх періодів”;
7) клас 8 “Витрати” після рахунку 83 “Інші витрати” доповнити новими синтетичними рахунками 84 “Витрати на амортизацію” і 85 “Витрати майбутніх періодів” та субрахунками 841 “Витрати на амортизацію необоротних активів” і 851 “Витрати майбутніх періодів” відповідно;
17.2. У додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:
17.2.1. У розділі I “Балансові рахунки”:
1) у класі 1 “Необоротні активи”:
опис до субрахунку 109 “Інші основні засоби” рахунку 10 “Основні засоби” викласти в такій редакції:
“1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);
2) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.”;
рахунок 13 “Знос необоротних активів”:
назву рахунку викласти в такій редакції:
“13 “Знос (амортизація) необоротних активів”;
опис рахунку викласти в такій редакції:
“Рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” має такі субрахунки:
131 “Знос основних засобів”;
132 “Знос інших необоротних активів”;
133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”.
На субрахунку 131 “Знос основних засобів” обліковується знос будинків і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої худоби, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.
На рахунку 132 “Знос інших необоротних активів” обліковується знос інших необоротних матеріальних активів.
На рахунку 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів” обліковується накопичена амортизація нематеріальних активів.”;
рахунок 14 “Незавершене капітальне будівництво”:
назву рахунку викласти в такій редакції:
“14 “Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи”;
опис рахунку викласти в такій редакції:
“Рахунок 14 “Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи” призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.
Рахунок 14 “Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи” має такі субрахунки:
141 “Капітальні інвестиції в основні засоби”;
142 “Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи”;
143 “Капітальні інвестиції в нематеріальні активи”.
На субрахунку 141 “Капітальні інвестиції в основні засоби” ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.
На субрахунку 142 “Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи” ведеться облік витрат на придбання або виготовлення власними силами інших необоротних матеріальних активів.
На субрахунку 143 “Капітальні інвестиції в нематеріальні активи” ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.”;
2) у класі 2 “Запаси”:
опис класу після слів “, що належать установі” доповнити словами “; матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).”;
абзац двадцять перший рахунку 20 “Виробничі запаси” виключити.
У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять першим;
доповнити клас після рахунку 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва” новим рахунком та описом такого змісту:
26 “Запаси для розподілу, передачі, продажу”
Рахунок 26 “Запаси для розподілу, передачі, продажу” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух матеріальних цінностей, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).
Рахунок 26 “Запаси для розподілу, передачі, продажу” має такі субрахунки:
261 “Запаси для розподілу, передачі, продажу”;
262 “Державні матеріальні резерви та запаси”.
На субрахунку 261 “Запаси для розподілу, передачі, продажу” ведеться облік запасів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.
На субрахунку 262 “Державні матеріальні резерви та запаси” ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).”;
3) у класі 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”:
рахунок 36 “Розрахунки з різними дебіторами”:
доповнити рахунок після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
“366 “Розрахунки зі спільної діяльності.”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – п’ятнадцятим;
доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
“На субрахунку 366 “Розрахунки зі спільної діяльності” ведеться облік розрахунків за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема учасником спільної діяльності за переданими активами як вкладами.”.
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим та шістнадцятим;
4) у класі 4 “Власний капітал”:
абзац другий рахунку 40 “Фонд у необоротних активах” викласти в такій редакції:
“На субрахунку 402 “Фонд у незавершеному капітальному будівництві” обліковуються вкладення у капітальні інвестиції у сумі понесених витрат з придбання, виготовлення власними силами необоротних активів та за виконаними будівельно-монтажними роботами з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудови, поліпшення (дообладнання, модернізація) об’єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.”;
рахунок 44 “Результати переоцінок”:
назву рахунку викласти в такій редакції:
“44 “Капітал у дооцінках”;
опис рахунку викласти в такій редакції:
“Рахунок 44 “Капітал у дооцінках” призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних і нематеріальних активів, а також зміни вартості фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством.
Рахунок 44 “Капітал у дооцінках” має такі субрахунки:
441 “Дооцінка (уцінка) необоротних активів”;
442 “Інший капітал у дооцінках”.
На субрахунку 441 “Дооцінка (уцінка) необоротних активів” ведеться облік дооцінки об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансового результату.
На субрахунку 442 “Інший капітал у дооцінках” ведеться облік зміни вартості фінансових активів у випадках, передбачених законодавством, а також інший капітал у дооцінках.”;
5) у класі 6 “Поточні зобов’язання”:
рахунок 67 “Розрахунки за іншими операціями і кредиторами”:
доповнити рахунок після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
“676 “Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності”;”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – тринадцятим;
доповнити рахунок після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
“На субрахунку 676 “Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності” ведеться облік зобов’язань за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.”;
6) у класі 7 “Доходи”:
у рахунку 71 “Доходи спеціального фонду”:
в абзаці восьмому слова “за витратами” виключити;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
“На субрахунку 716 “Доходи майбутніх періодів” обліковуються доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.”;
доповнити рахунок новим абзацом такого змісту:
“До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.”;
рахунок 74 “Інші доходи” після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
“На цьому субрахунку ведеться облік доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів та доходів, пов’язаних зі спільною діяльністю без створення юридичної особи.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
7) у класі 8 “Витрати”:
опис класу після слів “витрати установи” доповнити словами “в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та кредитування бюджету.”;
абзац перший рахунку 82 “Виробничі витрати” після слів “виробничих витрат” доповнити словами “за незавершеним виробництвом.”;
абзац перший рахунку 83 “Інші витрати” після слів “собівартістю (на суму амортизації премії)” доповнити словами “, втрати за активами й зобов’язаннями установи від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) активів, витрати, пов’язані зі спільною діяльністю без створення юридичної особи, тощо.”;
доповнити клас після рахунку 83 “Інші витрати” новими рахунками 84, 85 та описами такого змісту:
84 “Витрати на амортизацію”
На субрахунку 841 “Витрати на амортизацію необоротних активів” ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт).
За дебетом субрахунку 841 “Витрати на амортизацію необоротних активів” відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом – списання на субрахунок 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”.
85 “Витрати майбутніх періодів”
На субрахунку 851 “Витрати майбутніх періодів” ведеться облік сум здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо).”;
17.2.2. Рахунок 04 “Непередбачені активи і зобов’язання” розділу II викласти в такій редакції:
Рахунок 04 “Непередбачені активи і зобов’язання”
Рахунок 04 “Непередбачені активи і зобов’язання” використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основні характеристики непередбачених активів та зобов’язань: 1) наявна обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.
Рахунок 04 “Непередбачені активи й зобов’язання” має такі субрахунки:
041 “Непередбачені активи”;
042 “Непередбачені зобов’язання”.
На субрахунку 041 “Непередбачені активи” ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.
На субрахунку 042 “Непередбачені зобов’язання” ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних збитків.
Також на цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються протягом всього періоду їх знаходження в даній установі.”.
18. У додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:
1) розділи 1 та 2 викласти в такій редакції:
1. Облік необоротних активів
1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об’єктів необоротних активів
141 – 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 – 813
402
1.2
Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження, доведення до стану, придатного для використання за призначенням, основних засобів та нематеріальних активів, що включаються до вартості необоротних активів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, 122 “Нематеріальні активи”
141 – 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 – 813
402
1.3
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту
141 – 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 – 813
402
1.4
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту
641
364, 675
1.5
Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)
101 – 122
141 – 143
Водночас:
відображаються зміни в капіталі
402
401
списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів
402
141 – 143
1.6
Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)
101 – 122
364
Водночас проводиться другий запис
812
401,
131 – 133
1.7
Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності
101 – 122
401,
131 – 133
1.8
Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності
401,
131 – 133
101 – 122
1.9
Відчуження будинків і споруд, що є об’єктами державної (комунальної) власності шляхом реалізації
131, 401
103
1.10
Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна)
364, 675,
131 – 133, 401, 402
711,
104 – 122, 141 – 143
1.11
Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:
   
дооцінки первісної вартості
101 – 122
441
коригування суми зносу
441
131 – 133
1.12
Відображення результатів уцінки необоротних активів, які раніше не дооцінювались, на суму:
   
коригування суми зносу
131 – 133
101 – 122
різниці залишкової вартості
831
101 – 122
1.13
Відображення результатів уцінки необоротних активів, раніше дооцінених, на суму:
   
коригування суми зносу
131 – 133
101 – 122
уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок
441
101 – 122
перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта
831
101 – 122
1.14
Відображення результатів дооцінки необоротних активів, раніше уцінених:
   
коригування суми зносу
101 – 122
131 – 133
на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат
101 – 122
741
на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат
101 – 122
441
1.15
Відображення сум втрат від зменшення корисності необоротних активів
831
131 – 133
1.16
Відображення сум вигід від відновлення корисності необоротних активів
131 – 133
741
1.17
Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством
401,
131 – 133
103 – 122
1.18
Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації
401,
131 – 133
104 – 122
Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:
   
витрат на відновлення (придбання)
363
711
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету
363
642
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів
   
1.19
Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації
103 – 122,
811
711,
401
1.20
Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи
841
131 – 133
Водночас проводиться другий запис
401
841
1.21
Оприбуткування фінансових інвестицій у капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства
151 – 152
421 – 422
1.22
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:
   
а) грошових коштів
151, 152
321, 326
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях
801, 813
421, 422
б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю
151, 152
103 – 122,
141-143
списується сума нарахованого зносу
131 – 133
103 – 122
Водночас відображаються зміни у капіталі
401, 402
421, 422
1.23
Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій
831
151, 152
1.24
Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій
151, 152
741
1.25
Відображення вибуття фінансових інвестицій підприємств, вилучених зі сфери управління у частині:
   
 
капіталу в підприємства
421, 422
151, 152
 
суми різниць
431, 432
151, 152
1.26
Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)
366,
401, 131-133
101 – 122, 311 – 326
1.27
Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи
101 – 122, 311 – 326
676,
401, 131 – 133
2. Облік запасів
2.1
Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, тварин для відгодівлі тощо (вартість без податку на додану вартість):
   
у разі попередньої оплати
201 – 218,
231 – 239
362, 364
у разі сплати після їх отримання
201 – 218, 231 – 239
675
Сума податку на додану вартість з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:
   
придбаних за рахунок коштів загального фонду
201 – 218, 231 – 239
362, 364, 675
придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:
   
якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту
201 – 218, 231 – 239
362, 364, 675
якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту
641
362, 364, 675
2.2
Зарахування до складу первісної вартості запасів фактичних витрат з їх придбання за плату, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”
201 – 218, 231 – 239
362, 364, 675
2.3
Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
261, 201 – 218, 231 – 239
683, 684
2.4
Вибуття виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування у випадках, передбачених законодавством, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
801, 802, 811 – 813
261, 201 – 218, 231 – 236, 238, 239
Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”
801, 802,
811 – 813
201 – 218, 231 – 239
2.5
За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала)
683, 684
261, 201 – 218,
231 – 239
2.6
За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала)
801, 802, 813
683, 684
2.7
Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги
231 – 236, 238, 239
364
2.8
Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації
231 – 236, 238, 239
711
2.9
Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації
831
201 – 218, 231 – 239
2.10
Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів
801, 802, 811 – 813, 431, 432, 683, 684
261, 201, 204, 205, 231 – 236, 238, 239
Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині
   
витрат на відновлення (придбання)
363
711
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету
363
642
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей
   
2.11
Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без податку на додану вартість):
   
у разі попередньої оплати
221 – 222
362, 364
у разі оплати після їх отримання
221 – 222
675
Водночас проводиться другий запис (сума без податку на додану вартість)
801, 802,
811 – 813
411
Сума податку на додану вартість з малоцінних та швидкозношуваних предметів:
   
придбаних за рахунок коштів загального фонду
221 – 222
362, 364, 675
придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:
   
якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту
221 – 222
362, 364, 675
якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту
641
362, 364, 675
2.12
Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
221 – 222
411
2.13
Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога
221 – 222
364
Водночас проводиться другий запис
812
411
2.14
Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів
411
221
2.15
Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації
221 – 222,
811
711
411
2.16
Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не передані в експлуатацію та не використовуються установою
411
221, 222
На суму коштів від реалізації проводиться запис
364, 675
711
2.17
Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними
411
221, 222
2.18
Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством
431, 432
201 – 205, 211 – 218, 231, 234, 235, 238, 239
2.19
Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи
231, 234, 235, 238, 239
711
2.20
Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат
411
221
Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:
   
витрат на відновлення (придбання)
363
711
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету
363
642
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей
   
2.21
Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю
211
822
2.22
Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі
822
211, 212
2.23
Оприбуткування м’ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами
251
211 – 218
;
2) у розділі 3:
рядок 3.11 виключити.
У зв’язку з цим рядки 3.12 – 3.45 вважати відповідно рядками 3.11 – 3.44;
рядки 3.33, 3.34 викласти у такій редакції:
3.33
Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):
   
при збільшенні курсу
318
741
при зменшенні курсу
831
318
3.34
Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті:
   
при збільшенні курсу
831
675
при зменшенні курсу
675
741
“;
рядок 3.35 виключити.
У зв’язку з цим рядки 3.36 – 3.44 вважати відповідно рядками 3.35 – 3.43;
3) рядок 4.11 розділу 4 викласти у такій редакції:
4.11
Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації:
441
431, 432
“.
19. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, цифри “2015” замінити цифрами “2016”.
20. У Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 426/25203 (зі змінами):
20.1. У розділі I “Загальні положення”:
1) у пункті 1.1 слова “та іноземній валютах” замінити словом “валюті”;
2) у пункті 1.2:
абзаци третій та четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами третім – двадцятим;
абзац сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятнадцятим;
абзаци десятий – тринадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – п’ятнадцятим;
абзац п’ятнадцятий виключити;
20.2. Розділ IV виключити.
У зв’язку з цим розділ V вважати розділом IV та пункти 5.1 – 5.10 вважати відповідно пунктами 4.1 – 4.10;
20.3. Пункти 4.1 та 4.2 розділу IV виключити;
У зв’язку з цим пункти 4.3 – 4.10 вважати відповідно пунктами 4.1 – 4.8;
20.4. Додаток до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ виключити.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” від 25.11.2014 р. № 1163

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>