Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” від 14.07.2014 р. № 754

Редакція: 19.08.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 липня 2014 року № 754
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2014 р. за № 883/25660

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.
Міністр
О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 14 липня 2014 року № 754
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 липня 2014 року за № 883/25660
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25, із змінами):
у додатку 1 до Положення у графі 1 рядка 2290 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) цифри “2268” замінити цифрами “2280”;
у додатку 2 до Положення у графі 1 рядка 2280 Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) цифри “2240” замінити цифрами “2160”.
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (із змінами):
пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.”;
в абзацах першому та другому пункту 6, у підпунктах “б” та “в” пункту 7 слова “на дату” замінити словами “на початок дня дати”;
у підпункті “а” пункту 7 та пункті 10 слова “на дату” замінити словами “на кінець дня дати”;
абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:
“8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.”.
3. Приклад 5 додатка 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484 (із змінами), викласти в такій редакції:
Приклад 5
Вартість незавершеного виробництва вина (коньяку), що перебуває у стані технологічної витримки (обробки), на 01 січня 2006 року становить 1750000 грн. Підприємство 01 січня 2006 року випустило облігації на суму 300000 грн строком на 18 місяців за річною ставкою 12 відсотків. Протягом січня – травня здійснені такі витрати на забезпечення технічного процесу витримки (обробки) вина (коньяку): за січень – 7000 грн, за лютий – 5000 грн, за березень – 6000 грн, за квітень – 8000 грн, за травень – 8000 грн. Технологічний процес витримки завершено в травні, вино (коньяк) купажовано (упаковано) для реалізації.
Інших виробничих і капітальних інвестицій у кваліфікаційні активи у цей період підприємством не здійснювалося.
1. Середньозважені витрати за I квартал, пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу (вина), становлять (7000 х 3/3) + (5000 х 2/3) + (6000 х 1/3) = 7000 + 3333 + 2000 = 12333.
2. Норма капіталізації на I квартал (300000 х 0,12 х 3/12) / 300000 = 0,03.
3. Загальна сума фінансових витрат за I квартал становить 300000 х 0,12 х 3/12 = 9000.
4. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бути включена до собівартості вина, за I квартал становить 12333 х 0,03 = 370. Решта фінансових витрат (9000 – 370 = 8630) включаються до витрат звітного періоду.”.
4. У розділі IV Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 426/25203:
у пункті 4.1:
слова “на дату здійснення операції (дата визнання активу, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат)” замінити словами “на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активу, зобов’язання, власного капіталу, доходів і витрат)”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися установою у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.”;
в абзаці першому пункту 4.2 слова “на дату її отримання” замінити словами “на початок дня дати її сплати”;
в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 4.2 та у пунктах 4.4 і 4.5 слова “на дату” і “на звітну дату” замінити словами “на початок дня дати” та “на кінець дня звітної дати” відповідно;
доповнити пункт 4.3 після абзацу четвертого двома новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:
“При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.
Для визначення курсових різниць на звітну дату застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати”.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” від 14.07.2014 р. № 754

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>