Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” від 05.06.2015 р. № 541

Редакція: 10.07.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 05 червня 2015 року № 541
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2015 року за № 742/27187

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року № 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 33/20346 (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами), що додаються.
3. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), що додаються.
4. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
Міністр
Н. Яресько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 05 червня 2015 року № 541
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2015 року за № 743/27188
Зміни 
до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України
1. У додатках 1, 2 до Порядку:
абревіатуру «КПКВК/КТКВМБ» замінити абревіатурою «КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)»;
абзац дев’ятий Порядку заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів викласти в такій редакції:
«У рядку «КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)» зазначаються код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу). До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».
2. У додатку 3 до Порядку:
абревіатуру «(КПКВК/КТКВМБ)» замінити абревіатурою та цифрою
«(КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС))?»;
слова «(назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» замінити словами та цифрою «(назва програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))?»;
доповнити додаток новою виноскою такого змісту:
«?До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».
3. У додатку 4 до Порядку:
абревіатуру «КТКВМБ» замінити абревіатурою та цифрою «КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)?»;
доповнити додаток новою виноскою такого змісту:
«?До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 05 червня 2015 року № 541
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2015 року за № 744/27189
Зміни
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
1. У розділі І:
1) у пункті 1.2:
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:
«депозитні рахунки – рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – п’ятнадцятим;
доповнити абзац сьомий новим реченням такого змісту: «До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, рахунки державних цільових фондів, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;»;
2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:
«1.9. Орган Казначейства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство».
1.10. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
1.11. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у графах додатків до цього Порядку «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» проставляється код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».
2. У розділі ІІ:
1) у пункті 2.1:
перше речення абзацу третього після слів «порядок їх зарахування,» доповнити словами «а також код та назва території,»;
у першому реченні підпункту 2.1.3 слова і цифри «та документи, передбачені підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цього розділу» виключити;
2) підпункти 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 виключити.
3. У розділі ІІІ:
1) у пункті 3.4 слово «, сьомим» виключити та слова і цифри «пунктом 7.4 розділу VII» замінити словами і цифрами «пунктом 8.4 розділу VIIІ»;
2) у пункті 3.5:
слова «(кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» замінити словами «державного або місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів для розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів відповідні рахунки відкриваються органами Казначейства за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.»;
3) в абзаці четвертому пункту 3.6 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня».
4. У пункті 4.2 розділу ІV слова та цифри «пункту 7.5 розділу VII» замінити словами та цифрами «пункту 8.5 розділу VIIІ».
5. У пункті 5.4 розділу V слова та цифри «пунктом 7.6 розділу VII» замінити словами та цифрами «пунктом 8.6 розділу VIIІ».
6. Абзац сьомий пункту 6.6 розділу VI виключити.
У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.
7. Доповнити Порядок після розділу VI новим розділом VII такого змісту:
«VII. Зміна рахунків клієнтів
7.1. Зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі реквізити рахунків клієнтів.
Зміна реквізитів рахунків клієнтів здійснюється органом Казначейства у разі:
реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);
зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.
У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків органами Казначейства не формуються.
7.2. Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.
7.3. Органи Казначейства подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про зміну рахунків клієнтів у порядку, встановленому законодавством.
7.4. У разі зміни реквізитів рахунків клієнтів у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в частині зміни коду та найменування органу Казначейства рахунки клієнтів не закриваються.
За новим місцем обслуговування укладається договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування.
Для формування справ з юридичного оформлення рахунків клієнти подають картку із зразками підписів та відбитка печатки разом з копіями документів, визначених абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI цього Порядку, перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи.
Підприємства, установи, організації та фізичні особи – підприємці, які не є розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, також подають документи, визначені підпунктами «б» і «в» пунктів 5.1 та 5.2 розділу V цього Порядку.».
У зв’язку з цим розділ VII вважати розділом VIII.
8. У розділі VIII:
1) у пункті 8.4:
у підпункті «а» слова «бюджету (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» замінити словами «державного або місцевих бюджетів (кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, а до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів – кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)»;
в абзаці другому підпункту «б» слова «на інший рахунок клієнта (відкритий правонаступником рахунок)» замінити словами «на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником»;
2) у пункті 8.6 слово та цифри «пункті 7.4» замінити словом та цифрами «пункті 8.4».
9. У тексті Порядку та додатках до Порядку слова «орган доходів і зборів» в усіх відмінках і числах замінити словами «територіальний орган Державної фіскальної служби» у відповідних відмінках і числах.
10. У пункті 1 додатка 2 до Порядку цифри «2.3.12» замінити цифрами «2.3.15».
11. Додаток 7 до Порядку виключити.
У зв’язку з цим додатки 8 – 13 вважати відповідно додатками 7 – 12. У тексті Порядку посилання на додатки 8 – 13 замінити посиланнями відповідно на додатки 7 – 12.
12. У додатках 7, 9 – 12 до Порядку слова «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» замінити словами «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)».
13. У додатку 12 слова «або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)» замінити словами «(серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби та мають відмітку в паспорті)».
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 05 червня 2015 року № 541
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2015 року за № 742/27187
Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
1. Пункт 2.1 глави 2 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім – шостим такого змісту:
«Розпорядники бюджетних коштів, відомості щодо яких згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, разом з Реєстраційною карткою надають:
копію довідки про присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, виданої відповідним центральним органом виконавчої влади та засвідченої цим органом;
копію довідки про взяття на облік платника податків, засвідчену відповідним територіальним органом Державної фіскальної служби;
копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, засвідчену відповідним територіальним органом Державної фіскальної служби.».
У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим – тринадцятим.
2. У главі 4:
1) в абзаці першому пункту 4.2 слова «Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)» замінити абревіатурою «ЄДРПОУ» та після слів «подає Реєстраційну картку» доповнити словами та цифрами «разом з документами, визначеними пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку,»;
2) у пункті 4.3:
в абзаці першому слова «засвідчену органом, що її видав» замінити словами «засвідчену в установленому законодавством порядку»;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, після прийняття рішення відповідним органом про припинення діяльності такого розпорядника бюджетних коштів протягом 5 робочих днів подає до органу Казначейства копію довідки про виключення з ЄДРПОУ, засвідчену органом, який її видав.».
У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.
3. У пункті 5.2 глави 5:
в абзаці першому слова «(внесення запису про відокремлений структурний підрозділ юридичної особи)» замінити словами «(внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи)»;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Якщо розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, не включений до мережі на поточний бюджетний період, орган Казначейства, в якому він зареєстрований, звертається із запитом про припинення юридичної особи до відповідного центрального органу виконавчої влади, який надав розпоряднику бюджетних коштів довідку про присвоєння коду за ЄДРПОУ.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
в абзаці третьому після слів «(внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи)» доповнити словами «або інформації про припинення юридичної особи, відомості щодо якої згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі,».
4. У додатку 1:
слова «Статус організації (розпорядника бюджетних коштів/одержувача бюджетних коштів)» замінити словами «Статус організації (розпорядник бюджетних коштів/одержувач бюджетних коштів)»;
слова «органу доходів і зборів» замінити словами «територіального органу Державної фіскальної служби».
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” від 05.06.2015 р. № 541

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>