Наказ Міністерства екології та природних ресурсів “Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються” від 15.08.2013 р. № 350

Редакція: 31.08.2013 р.

Чиннa: 18.04.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15 серпня 2013 року № 350
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за № 1482/24014

Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 24 лютого 2014 року № 49
Відповідно до статті 5 Закону України “Про утилізацію транспортних засобів”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, що додається.
2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи (Гірман Ю. В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сушка О. В.
Міністр
О.А. Проскуряков
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 15 серпня 2013 року № 350
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за № 1482/24014
ПОРЯДОК
формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює процедуру накопичення, обробки, систематизації, зберігання, захисту і використання інформації з Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються (далі – Реєстр), а також визначає механізм внесення (виключення) суб’єктів господарювання до (з) Реєстру.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про утилізацію транспортних засобів”.
1.3. Реєстр ведеться в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.
1.4. Формування та ведення Реєстру покладається на Мінприроди України, яке:
визначає організаційні та методологічні засади формування та ведення Реєстру;
забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи та збереження інформації, що міститься у Реєстрі;
забезпечує збереження документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Реєстру;
забезпечує доступ до інформації, що міститься у Реєстрі;
використовує інформацію Реєстру для виконання своїх повноважень.
1.5. Мінприроди України забезпечує розміщення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, доступ до якого є відкритим та загальнодоступним.
1.6. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
II. Вимоги до професійного і кваліфікаційного рівня персоналу та матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання
2.1. Для провадження господарської діяльності з приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, персонал суб’єкта господарювання повинен мати профільну професійно-технічну освіту.
2.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розбирання транспортних засобів, що утилізуються, забезпечують допуск до поводження з небезпечними відходами тільки осіб, які мають професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами, що підтверджено посвідченням відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.
2.3. Матеріально-технічна база, необхідна для здійснення робіт з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, включає обладнання (вантажно-розвантажувальні механізми, інструменти та інші матеріальні ресурси), яке використовується суб’єктами господарювання для розбирання транспортних засобів, а також спеціальну тару для зберігання небезпечних відходів:
для відходів I класу небезпеки – герметична тара (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни);
для відходів II класу небезпеки – металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети, короби та інші види спеціальної тари, що запобігає розповсюдженню небезпечних речовин (інгредієнтів);
для відходів III класу небезпеки – тара, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.
III. Порядок внесення суб’єктів господарювання до Реєстру
3.1. Для внесення до Реєстру суб’єкти господарювання, які здійснюють приймання транспортних засобів, що утилізуються, подають такі документи:
1) заяву довільної форми (на бланку заявника);
2) відомості суб’єкта господарювання, який здійснює приймання транспортних засобів, що утилізуються (по кожному пункту прийому), за підписом заявника, що скріплюється його печаткою (за наявності), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, про наявність:
власної або орендованої земельної ділянки площею не менш як 500 квадратних метрів;
спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) для приймання та зберігання транспортних засобів, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для небезпечних речовин матеріалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полімербетоном), облаштованих ливневою каналізацією;
професійних і кваліфікаційних рівнів керівників та працівників. Кількість працівників, які працюють у суб’єкта господарювання у відповідній галузі, не може становити менше п’яти осіб (без урахування керівників).
3.2. Для внесення до Реєстру суб’єкти господарювання, які здійснюють розбирання транспортних засобів, що утилізуються, подають такі документи:
1) заяву довільної форми (на бланку заявника);
2) відомості про суб’єкта господарювання, який здійснює розбирання транспортних засобів, що утилізуються (по кожному пункту розбирання), за підписом заявника, що скріплюється його печаткою (за наявності), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, про наявність:
власної або орендованої земельної ділянки площею не менш як 1000 квадратних метрів;
власних або орендованих виробничих та складських приміщень для розбирання на складові частини транспортних засобів, що утилізуються;
спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) для накопичення та зберігання транспортних засобів, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для небезпечних речовин матеріалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полімербетоном), облаштованих ливневою каналізацією;
спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) для зберігання небезпечних відходів, які повинні бути обладнані стаціонарними або пересувними вантажно-розвантажувальними механізмами;
професійних і кваліфікаційних рівнів керівників та працівників. Кількість працівників, які працюють у суб’єкта господарювання у відповідній галузі, не може становити менше п’яти осіб без урахування керівників;
3) інформацію про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення робіт з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, за підписом заявника, що скріплюється його печаткою (за наявності);
4) перелік нормативно-методичної документації, що використовується при розбиранні транспортних засобів;
5) копію документа, що підтверджує наявність системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом.
(пункт 3.2 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.02.2014 р. № 49)
3.3. Заява про внесення до Реєстру та інші документи подаються суб’єктом господарювання, який здійснює приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, особисто або через уповноважену ним особу.
3.4. У випадку подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, передбачених пунктами 3.1 або 3.2 цього розділу, Мінприроди України протягом трьох робочих днів з дня надходження таких документів повертає їх суб’єкту господарювання на доопрацювання із зазначенням підстав для повернення.
3.5. Розгляд заяв та інших документів щодо внесення суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру проводиться у строк, який не. може перевищувати 20 днів з дня їх надходження.
3.6. У випадку прийняття рішення про внесення суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру Мінприроди України видає відповідний наказ.
3.7. Повідомлення про результати розгляду документів разом з витягом з наказу про внесення чи про відмову у внесенні суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру Мінприроди України надсилає заявникові протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
У разі прийняття рішення про відмову у внесенні суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, до Реєстру лист повинен містити обґрунтування такої відмови за підписом уповноваженої особи.
3.8. Підставою для прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;
недостатність кваліфікованих фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до вимог цього Порядку;
невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам цього Порядку.
3.9. Внесення до Реєстру суб’єкта господарювання, який здійснює приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, здійснюється строком на п’ять років з наданням виписки з Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.
3.10. Внесення до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, проводиться на безоплатній основі.
IV. Подання і розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення змін до Реєстру
4.1. Підставами для внесення змін до Реєстру є:
створення нового місця проведення діяльності суб’єкта господарювання;
зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;
зміна місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта господарювання;
припинення здійснення діяльності пунктом прийому або пунктом розбирання транспортних засобів.
4.2. У разі виникнення підстав для внесення змін до Реєстру суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня настання таких підстав подати до Мінприроди України заяву про внесення змін до Реєстру разом з документами, що підтверджують підстави для внесення таких змін.
4.3. У разі створення нового місця провадження діяльності зміни до Реєстру вносяться у порядку, визначеному розділом III цього Порядку.
4.4. Розгляд заяв суб’єктів господарювання про внесення змін до Реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати 20 робочих днів.
4.5. Внесення змін до Реєстру проводиться на безоплатній основі.
V. Порядок виключення суб’єктів господарювання з Реєстру
5.1. Мінприроди України має право прийняти рішення про виключення суб’єктів господарювання з Реєстру.
5.2. У випадку встановлення факту неподання суб’єктом господарювання заяви про внесення змін до Реєстру з підстав та у строки, які визначені розділом IV цього Порядку, Мінприроди України протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомляє суб’єкта господарювання про необхідність усунення зазначеного порушення протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.
Якщо суб’єкт господарювання не усунув порушення у встановлений строк, Мінприроди України виключає його з Реєстру згідно з пунктами 5.3, 5.4 цього розділу.
5.3. Виключення суб’єктів господарювання з Реєстру здійснюється у таких випадках:
у разі подання відповідного звернення суб’єкта господарювання про виключення з Реєстру;
у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання;
у разі встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
неусунення суб’єктом господарювання виявленого порушення щодо необхідності внесення змін до Реєстру у строк, визначений пунктом 5.2 цього розділу.
5.4. Мінприроди України протягом 15 календарних днів з дня виникнення підстав для виключення суб’єкта господарювання з Реєстру видає наказ, у якому зазначаються причини, які стали підставою для виключення суб’єкта господарювання з Реєстру. Повідомлення про прийняте рішення разом з витягом з відповідного наказу надсилається суб’єкту господарювання протягом 5 днів з дня прийняття такого рішення.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи
Ю. В. Гірман
 
Додаток 1
до Порядку формування та ведення Державного
реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання транспортних засобів,
що утилізуються
(пункт 1.3)
Додаток 2
до Порядку формування та ведення Державного
реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання транспортних засобів,
що утилізуються
(пункт 3.1)
Додаток 3
до Порядку формування та ведення Державного
реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання транспортних засобів,
що утилізуються
(пункт 3.2)
Додаток 4
до Порядку формування та ведення Державного
реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання транспортних засобів,
що утилізуються
(пункт 3.2)
Додаток 5
до Порядку формування та ведення Державного
реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють
приймання та/або розбирання транспортних засобів,
що утилізуються
(пункт 3.9)
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів “Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються” від 15.08.2013 р. № 350

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>