Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин” від 01.10.2012 р. № 589

Редакція від 09.11.2012 р.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.10.2012 р. № 589
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2012 р. за № 1752/22064

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статей 7 та 9 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, що додаються.
2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.):
2.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр                                                         М. В. Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:      
Голова Антимонопольного
комітету України                                                   В. П. Цушко
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату                                                   В. П. Павленко
Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби                                     В. М. Горжеєв
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01.10.2012 № 589
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2012 р. за № 1752/22064

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, спеціальні, технологічні та кваліфікаційні вимоги, обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання при провадженні господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
генетична експертиза аномалій тварин – виявлення лабораторними методами морфофункціональних порушень в організмі тварин, які виникають в результаті генних і хромосомних мутацій;
генетична експертиза походження тварин – ідентифікація тварин лабораторними методами з метою здійснення контролю за достовірністю їх походження;
торгівля племінними (генетичними) ресурсами – будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного та невласного виробництва для відтворення.
Інші терміни вживаються у значеннях відповідно до чинного законодавства.
1.4. Органом ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин є Міністерство аграрної політики та продовольства України.
1.5. Ліцензія є єдиним документом, який дає право ліцензіату на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин протягом строку, визначеного Кабінетом Міністрів України, та за умови виконання ним цих Ліцензійних умов.
1.6. Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1 до цих Ліцензійних умов) та документами відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та пункту 35 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 712).
У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.
У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії (додаток 2 до цих Ліцензійних умов) та документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності.
1.7. Оформлення заяв на переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії здійснюється суб’єктами господарювання за встановленими формами (додатки 3, 4 до цих Ліцензійних умов).
Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, на переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, що додаються до заяви (додаток 5 до цих Ліцензійних умов). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
1.8. Господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин можуть провадити суб’єкти племінної справи у тваринництві – власники племінних (генетичних) ресурсів з відповідним статусом за наявності відповідної матеріально-технічної бази та за умови виконання ними організаційних, спеціальних, технологічних та кваліфікаційних вимог. На підтвердження зазначеного надається відомість про наявність атестата про присвоєння суб’єкту господарської діяльності статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві, власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності (додаток 6 до цих Ліцензійних умов).
1.9. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
1.10. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.
У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів в установленому порядку подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або копіями цих документів.
1.11. Торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин без наявності ліцензії на провадження цієї діяльності забороняється.
1.12. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 “Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу”.

II. Роботи, які виконуються у межах господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

2.1. Ліцензія на господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин видається із зазначенням окремих робіт, що можуть виконуватися в межах виду господарської діяльності.
2.2. Якщо суб’єкт господарювання планує провадити господарську діяльність не в повному обсязі, а частково з окремих видів робіт, у заяві про видачу ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються види робіт, на які вона поширюється, а саме:
2.2.1 торгівля племінними (генетичними) ресурсами (із зазначенням окремих видів племінних (генетичних) ресурсів: заморожених сперми, ембріонів, яйцеклітин та грени, а також виду і породи (кросу) тварин, зазначених в атестаті про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу);
2.2.2 проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
2.3. Суб’єкт господарювання при провадженні господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведенні генетичної експертизи походження та аномалій тварин повинен дотримуватися вимог:
Цивільного кодексу України;
Господарського кодексу України;
Кодексу законів про працю України;
Закону України “Про племінну справу у тваринництві”;
Закону України “Про бджільництво”;
Закону України “Про ветеринарну медицину”;
Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року № 185/83, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 року за № 739/4960;
Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 року № 215/66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 року за № 721/5912;
Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 року № 215/66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 року за № 722/5913 (із змінами);
Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 року № 211/61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2002 року за № 651/6939;
Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617;
Положення про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 01 червня 2004 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2004 року за № 738/9337;
Інструкції з проведення імуногенетичних досліджень племінних тварин, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 01 червня 2004 року № 197, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2004 року за № 739/9338;
Інструкції з проведення цитогенетичного контролю племінних тварин, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 01 червня 2004 року № 197, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2004 року за № 740/9339;
Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року № 720, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за № 220/12094 (із змінами);
Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160;
Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430;
інструкцій з бонітування, ведення племінного обліку та інших нормативно-правових актів, що стосуються племінної справи у тваринництві;
“Инструкции по организации и технологии работы станций и предприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных”, затвердженої Міністерством сільського господарства СРСР 20 червня 1979 року;
“Основных методических положений по племенной работе с тутовым шелкопрядом”, затверджених Міністерством сільського господарства СРСР 22 квітня 1983 року.

III. Спеціальні вимоги

3.1. Виконання робіт з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами – племінними тваринами здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за таких умов:
наявності сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
племінні тварини повинні бути ідентифіковані, зареєстровані у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності та офіційної оцінки за типом, походити від батьків, зареєстрованих у державних книгах племінних тварин, та відповідати вимогам нормативно-правових актів, зазначених в абзацах п’ятому – сьомому, дев’ятому – дванадцятому, сімнадцятому, дев’ятнадцятому, двадцятому пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов.
3.2. Виконання робіт з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами – спермою здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за таких умов:
наявності сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
сперма має бути одержана від племінних атестованих плідників, допущених до використання для відтворення, ідентифікована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про неї повинні відповідати вимогам з племінного обліку та вимогам нормативно-правових актів, зазначених в абзацах п’ятому, дванадцятому, сімнадцятому, дев’ятнадцятому, двадцять першому пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов.
3.3. Виконання робіт з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами – ембріонами, яйцеклітинами, греною здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за таких умов:
наявності сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
ембріони, яйцеклітини повинні бути одержані від племінних тварин, ідентифіковані, заготовлені та оброблені в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про них повинні відповідати вимогам з племінного обліку та відповідати вимогам нормативно-правових актів, зазначених в абзацах п’ятому, дванадцятому, сімнадцятому, дев’ятнадцятому, двадцять другому пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов.
3.4. Виконання робіт з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за наявності нормативно-правових актів, зазначених в абзацах п’ятому, дванадцятому, чотирнадцятому – шістнадцятому, дев’ятнадцятому пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов.

IV. Технологічні вимоги

4.1. Провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин здійснюються за наявності відповідного лабораторного, технологічного та технічного оснащення, передбаченого нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах дев’ятому – дванадцятому, чотирнадцятому – шістнадцятому, двадцять першому пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов, для проведення певних видів робіт з оцінки тварин, зберігання і оцінки сперми, ембріонів, яйцеклітин та грени.
4.2. Матеріально-технічна база та виробничі приміщення мають відповідати вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах дев’ятому – дванадцятому, чотирнадцятому – шістнадцятому, двадцять першому пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов.
4.3. Лабораторні прилади, обладнання та апаратура повинні мати технічні паспорти.
4.4. Лабораторні прилади, обладнання та апаратура підлягають своєчасному технічному обслуговуванню та атестації, засоби вимірювальної техніки – своєчасній повірці.

V. Кваліфікаційні вимоги

5.1. Працівники суб’єктів господарювання, що безпосередньо виконують роботи з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, зобов’язані здійснювати виробничу діяльність згідно з вимогами санітарних, протипожежних норм і правил, правил охорони праці, регламентованих чинним законодавством.
5.2. У суб’єкта господарювання – юридичної особи мають бути затверджені посадові інструкції для працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
5.3. Для провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин юридична особа у своєму штаті обов’язково повинна мати спеціаліста з відповідною фаховою освітою (зоотехнічною, ветеринарною).
5.4. Для провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності повинна мати відповідну фахову освіту або спеціаліста з відповідною фаховою освітою (зоотехнічною, ветеринарною), що працює на договірних умовах.
5.5. Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, грени, штучним осіменінням маток та трансплантацією ембріонів, повинні пройти атестацію.
Директор Департаменту тваринництва                       А. А. Гетя
 
Додатки розміщено тут
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин” від 01.10.2012 р. № 589

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>