Наказ Державного казначейства України “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ” від 17.07.2000 р. № 64

Втратив чинність

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ

Наказ Державного казначейства України
від 17 липня 2000 року № 64
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2000 р. за № 459/4680

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 26 червня 2013 року № 611)

На виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і завдань, покладених на Державне казначейство України, з метою забезпечення єдності бухгалтерського бухгалтерського обліку необоротних активів, згідно з вимогами нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за № 890/4183, Державне казначейство України розробило Інструкцію з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ. У зв’язку з цим НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (додається).
2. Визнати такою, що не застосовується, Інструкцію з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджену наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 124/136/71 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за № 609/2413.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ довести до відома органів Державного казначейства України.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.
 
Голова                                                            О. І. Кірєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 17 липня 2000 р. № 64
(у редакції наказу Державного казначейства України
від 21 лютого 2005 р. № 30)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 липня 2000 р. за № 459/4680

Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво бюджетних установ.
1.2. Бухгалтерський облік необоротних активів повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах бухгалтерського обліку надходження, переміщення, вибуття всіх необоротних активів, які належать установі, у тому числі і здані в оренду.
1.3. У складі необоротних активів обліковуються: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, столовий, кухонний та господарський інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання з науковою метою, авторські та суміжні з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об’єктами промислової власності, інші матеріальні та нематеріальні активи довготривалого використання.
1.4. Для відображення в бухгалтерському обліку необоротних активів у План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за № 890/4183 (із змінами) (далі – План рахунків), уключені такі синтетичні рахунки:
10 “Основні засоби”;
11 “Інші необоротні матеріальні активи”;
12 “Нематеріальні активи”;
13 “Знос необоротних активів”;
14 “Незавершене капітальне будівництво”.
1.5. У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються необоротні активи, розподіляється на:
первісну;
балансову (залишкову);
відновлювальну.
Первісна вартість необоротних активів – це вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення.
Балансова (залишкова) вартість необоротних активів – це первісна вартість за вирахуванням суми нарахованого зносу.
Відновлювальна вартість необоротних активів – це первісна вартість, змінена після переоцінки.
1.6. Зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства України, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об’єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.
1.7. Індексація первісної (відновлювальної) вартості груп необоротних активів проводиться протягом І кварталу наступного звітного року згідно з коефіцієнтом індексації, який визначається за формулою, передбаченою пунктом 8.3.3 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. У формулі застосовується індекс інфляції року, який щорічно визначається Державним комітетом статистики України. Індексація первісної (відновлювальної) вартості груп необоротних активів може проводитися за самостійним рішенням керівника установи. При проведенні індексації одночасно проводиться індексація суми зносу, нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації.
1.8. Індексація балансової вартості об’єктів житлового фонду проводиться за Методикою визначення балансової вартості об’єктів житлового фонду, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.95 № 163 (із змінами), дія якої поширюється на всі житлові будинки і належні до них будівлі та споруди незалежно від форм власності.
1.9. Індексація грошової оцінки земель проводиться відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783.
1.10. Якщо вартість окремих видів необоротних активів після індексації значно відрізняється від аналогічних нових зразків, то вартість цих необоротних активів необхідно привести у відповідність до вартості аналогічних нових зразків, що діють на дату проведення індексації на ці види активів.
Переоцінка необоротних активів бюджетних установ проводиться постійно діючою комісією (далі – комісія), яка призначається наказом керівника установи щорічно і діє протягом року у складі:
керівника або заступника (голови комісії);
головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які здійснюють облік необоротних активів;
особи, на яку покладено відповідальність за збереження необоротних активів;
інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).
Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці необоротних активів і встановлюються нові ціни. При встановленні цін на однотипні предмети вони (ціни) у межах одного головного розпорядника бюджетних коштів повинні бути однаковими.
Якщо залишкова вартість об’єкта необоротних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість додається до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта.
За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником установи.
Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу необоротних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
Відповідальність за організацію роботи комісії покладається на керівника установи, а за об’єктивність визначення реальної вартості активів – керівника і голову комісії.
1.11. Зміна вартості необоротних активів у зв’язку з проведенням їх добудівлі, дообладнання, реконструкції, модернізації не належить до доходів установи.
1.12. Витрати з наймання транспорту для перевезення необоротних активів не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносяться на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.
1.13. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) необоротних активів, не враховуються до вартості необоротних активів і відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації видатків, що призначений для придбання цих активів.
1.14. Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, не збільшують вартість необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки бюджетної установи.
1.15. Роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, настройки локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), що використані при проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів, а списуються на фактичні видатки на підставі виправдних документів (актів виконаних робіт тощо).
1.16. Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.
При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов’язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвів до заміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.
1.17. Капітальні витрати на поліпшення земель включаються у вартість необоротних активів щорічно в сумі витрат, які відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.
Облік капітальних витрат на поліпшення земель ведеться шляхом розподілу на такі заходи: планування земельних ділянок, викорчовування площ під оранку, очищення водоймищ із зазначенням займаної площі й вартості виконаних робіт за кожним заходом.
1.18. Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в склад необоротних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.
1.19. У разі придбання (будівництва) будинків бюджетними установами, що призначені для проживання і які є власністю установи, такі будинки перебувають на бухгалтерському обліку в бюджетній установі. У такому ж порядку обліковуються житлові приміщення для військовослужбовців, які будуються у військових містечках для їх проживання.
При спорудженні житла із залученням у порядку пайової участі коштів установ, організацій та при придбанні квартир у будинках, які перебувають у комунальній власності і обліковуються в органах місцевого самоврядування, витрати, пов’язані з цим придбанням, списуються на фактичні видатки бюджетної установи.
Для правильного обліку витрат, пов’язаних з придбанням житла та самого житла, необхідно мати документальне підтвердження права власності на це житло.
1.20. Облік необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на видатки установи.
1.21. Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.
1.22. Необоротні активи, які перебувають у системі одного головного розпорядника коштів і мають однакове функціональне призначення та однакову вартість, обліковуються на одних і тих же субрахунках бухгалтерського обліку.
1.23. Отримання установами необоротних активів як гуманітарної допомоги проводиться відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”, інших нормативно-правових актів.
1.24. Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.
Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття цінностей.
Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

2. Основні засоби

2.1. До основних засобів належать матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект).
Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися установою або з їх використанням будуть виконуватися основні функції та завдання бюджетних установ.
Строк корисної (очікуваної) експлуатації основних засобів установи встановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання активу. У межах одного головного розпорядника бюджетних коштів на однотипні основні засоби встановлюється єдиний строк їх корисної експлуатації.
При визначенні строку корисної (очікуваної) експлуатації основних засобів слід ураховувати:
очікуване використання об’єкта установою з урахуванням його потужності або продуктивності;
фізичний та моральний знос, що передбачається;
правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.
Відмінною рисою основних засобів є не їх довговічність з точки зору фізичної суті, а можливість багаторазово або безперервно використовувати протягом тривалого періоду часу.
2.2. До основних засобів належать незалежно від вартості:
1) сільськогосподарські машини та знаряддя;
2) будівельний механізований інструмент;
3) робочі та продуктивні тварини;
4) усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів;
5) документація з типового проектування.
2.3. Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів у Плані рахунків передбачено рахунок 10 “Основні засоби”, який розподіляється на субрахунки:
101 “Земельні ділянки”;
102 “Капітальні витрати на поліпшення земель”;
103 “Будинки та споруди”;
104 “Машини та обладнання”;
105 “Транспортні засоби”;
106 “Інструменти, прилади та інвентар”;
107 “Робочі і продуктивні тварини”;
108 “Багаторічні насадження”;
109 “Інші основні засоби”.
2.4. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс установи за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.
Об’єкт основних засобів – це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою.
Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.
Внутрішня телефонна та комп’ютерні мережі, системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об’єкт основних засобів. Зокрема, всі складові, що входять до цілісного майнового комплексу, кожний окремо може обліковуватися як окремий інвентарний об’єкт. Разом з тим, у разі передавання цього комплексу при проведенні демонтажу всі складові оприбутковуються як окремі інвентарні об’єкти.
2.5. Основні засоби в установах обліковуються за місцем їх зберігання (місцезнаходженням) та в бухгалтерії за інвентарними об’єктами.
Інвентарним об’єктом за субрахунком 103 “Будинки та споруди” є кожна окрема будівля. До її складу входять усі потрібні для експлуатації і розміщення всередині нього комунікації, тобто: система опалення приміщення, включаючи котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться в самому приміщенні), внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні й сигналізаційні мережі та вентиляційні пристрої загальносанітарного значення, підйомники (ліфти).
Якщо будівлі стоять поруч і мають загальну стіну, але кожна з них – самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об’єктами.
Земля і будівлі, розташовані на ній, є окремими основними засобами і в бухгалтерському обліку відображаються окремо.
Надвірні приміщення, огорожі та інші надвірні споруди, що обслуговують будівлю (сарай, паркан, колодязь), становлять разом з нею один інвентарний об’єкт. Якщо ці будівлі та споруди обслуговують два і більше приміщень, вони вважаються самостійними інвентарними об’єктами.
Зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарське значення, приміщення котельних, які стоять окремо, а також капітальні надвірні прибудови (склади, гаражі) вважаються також самостійними інвентарними об’єктами.
2.6. Земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування та встановлюються площа та вартість переданих земельних ділянок.

3. Інші необоротні матеріальні активи

3.1. Інші необоротні матеріальні активи – усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів.
3.2. Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку, у Плані рахунків призначений рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, що поділяється на субрахунки:
111 “Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок”;
112 “Бібліотечні фонди”;
113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”;
114 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття”;
115 “Тимчасові нетитульні споруди”;
116 “Природні ресурси”;
117 “Інвентарна тара”;
118 “Матеріали довготривалого використання для наукових цілей”;
119 “Необоротні матеріальні активи спеціального призначення”.
3.3. Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:
1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);
2) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;
3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень);
4) предмети виробничого значення вартістю до 1000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість – робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами та ін.);
5) предмети, призначені для видачі напрокат;
6) господарський інвентар вартістю до 1000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість – предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення – гідропульти, стендери, драбини ручні та ін.;
7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 1000 гривень включно без податку на додану вартість, – телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники та ін.
3.4. Тимчасові нетитульні споруди включають:
1) тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;
2) сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.).

4. Нематеріальні активи

4.1. Нематеріальні активи – активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою в процесі виконання основних функцій більше одного року.
4.2. У Плані рахунків на рахунку 12 “Нематеріальні активи” обліковуються з розподілом на субрахунки:
121 “Авторські та суміжні з ними права”;
122 “Інші нематеріальні активи”.
4.3. Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.4. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.
4.5. Придбаний об’єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов’язані з придбанням (створенням) таких об’єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
4.6. Нематеріальні активи відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення), а об’єкти, які переоцінювались, – відновлювальною вартістю.
4.7. Зміна первісної вартості нематеріальних активів допускається лише у випадках переоцінки та модернізації відповідних об’єктів.
4.8. Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів кожному об’єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуатації або на складі, присвоюється інвентарний номер.
4.9. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на:
дослідження;
підготовку і перепідготовку кадрів.

5. Незавершене капітальне будівництво

5.1. Незавершене капітальне будівництво – це обсяг фактично освоєних капітальних вкладень на незакінчених і невведених в експлуатацію будовах та об’єктах будівництва за станом на певну дату.
5.2. Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівля, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об’єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію здійснюються на рахунку 14 “Незавершене капітальне будівництво”, який розподіляється на субрахунки:
141 “Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами”;
142 “Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами”;
143 “Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами”.
5.3. Виконані будівельно-монтажні роботи відносяться установою на фактичні видатки для відображення накопичення сум за незавершеним капітальним будівництвом. Затрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису, обліковуються на рахунку 14 “Незавершене капітальне будівництво” (крім випадків, викладених у пунктах 1.17 та 1.18 цієї Інструкції).
5.4. Усі затрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об’єктів групуються за такими напрямками робіт (витрат):
проектно-вишукувальні роботи;
будівельні роботи;
роботи з монтажу устаткування;
придбання устаткування, що потребують монтажу;
придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;
інші капітальні роботи і затрати.
Аналітичний облік незавершеного капітального будівництва ведеться у розрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об’єктом.
5.5. Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підставі акта приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об’єкта установою, у кошторисі якої були закладені такі витрати. В акті вказується вартість збудованого (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається на підставі даних бухгалтерського обліку всіх проведених витрат.
Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнання, меблі, інвентар тощо для облаштування об’єкта підлягають оприбуткуванню.

6. Відображення переміщення необоротних активів у регістрах бухгалтерського обліку

6.1. Бухгалтерський облік необоротних активів повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових регістрах надходження необоротних активів, їх переміщення всередині установи, вибуття з установи та надавати достатні дані для здійснення контролю за збереженням та правильним використанням кожного об’єкта необоротних активів.
Надходження необоротних активів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку, присвоєнням їм інвентарних номерів та проведенням потрібних записів у регістрах аналітичного обліку.
6.2. З метою своєчасного відображення надходження, вибуття, ліквідації та руху необоротних активів аналітичний облік необоротних активів бюджетними установами ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами: ОЗ-1 (бюджет) “Акт прийняття-передачі основних засобів”, ОЗ-2 (бюджет) “Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”, ОЗ-3 (бюджет) “Акт про списання основних засобів”, ОЗ-4 (бюджет) “Акт про списання автотранспортних засобів”, ОЗ-5 (бюджет) “Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури”, ОЗ-6 (бюджет) “Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах”, ОЗ-8 (бюджет) “Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)”, ОЗ-9 (бюджет) “Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах”, ОЗ-10 (бюджет) “Опис інвентарних карток з обліку основних засобів”, ОЗ-11 (бюджет) “Інвентарний список основних засобів”, ОЗ-12 (бюджет) “Відомість нарахування зносу на основні засоби”, які затверджені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 за № 612/2416.
Відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма № ОЗ-12 (бюджет)) застосовується для відображення нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.
6.3. Прийняття необоротних активів проводиться на підставі “Акта прийняття-передачі основних засобів” форми ОЗ-1 (бюджет). Оформлення прийняття окремих предметів необоротних активів дозволяється безпосередньо на підставі документів, що стали підставою для отримання цінностей (рахунків-фактур та ін.).
6.4. Типова форма ОЗ-1 (бюджет) “Акт прийняття-передачі основних засобів” застосовується для оформлення приймання-передавання необоротних активів і складається на кожний окремий об’єкт, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об’єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу.
Для прийняття об’єктів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один – для установи, яка здає, другий – для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи.
Після оформлення у термін, встановлений графіком документообігу бюджетних установ, акт разом з технічною документацією, що стосується даного активу, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію).
Для оформлення приймання декількох об’єктів однотипних необоротних активів, які мають однакову вартість (господарський інвентар, інструменти, обладнання, білизна, постільні речі та ін.), дозволяється складання загального акта приймання необоротних активів.
6.5. Бухгалтерський облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги бухгалтерія та матеріально відповідальні особи відображають в облікових регістрах за діючим порядком, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних установою за рахунок коштів загального та спеціального фондів кошторису.
6.6. При надходженні необоротних активів в установу (на склад) матеріально відповідальна особа на документі постачальника або на акті приймання повинна розписатися в одержанні цих цінностей і прийняти їх на відповідальне зберігання.
6.7. За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження необоротних активів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. При зміні матеріально відповідальної особи та у випадках, передбачених чинним законодавством України (стихійне лихо, крадіжка тощо), здійснюється інвентаризація необоротних активів, які перебувають на зберіганні, відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168 (із змінами). За результатами інвентаризації складається акт приймання-здавання, який затверджується керівником установи.
6.8. Особи, відповідальні за збереження необоротних активів, ведуть інвентарні списки необоротних активів.
6.9. “Інвентарний список основних засобів” – типова форма ОЗ-11 (бюджет) застосовується матеріально відповідальними особами для здійснення пооб’єктного обліку необоротних активів за місцезнаходженням (місцем експлуатації) об’єктів необоротних активів.
Дані пооб’єктного обліку необоротних активів за їх місцезнаходженням (місцем експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку необоротних активів, які ведуться в бухгалтерії.
6.10. У бухгалтерії установи, з метою організації обліку і забезпечення контролю за збереженням необоротних активів, ведеться попредметний їх облік на інвентарних картках, які відкриваються на кожний інвентарний об’єкт (предмет). Однорідні активи обліковуються на картках групового обліку типової форми № ОЗ-9 (бюджет).
6.11. Для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, інструментів, виробничого (уключаючи прилади) і господарського інвентарю, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулювальних пристроїв, лабораторного обладнання застосовується “Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах” типової форми ОЗ-6 (бюджет). Інвентарна картка відкривається на підставі акта прийняття-передачі необоротних активів (типова форма ОЗ-1 (бюджет)), накладних, технічної та іншої супровідної документації. Записи в інвентарній картці типової форми ОЗ-6 (бюджет) робляться на підставі перевірених документів: актів приймання про введення в експлуатацію, технічних паспортів заводів-виробників та інших документів.
Записи в картку про роботи з добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації й капітального ремонту існуючого об’єкта вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів (типова форма ОЗ-2 (бюджет)).
У картці зазначаються дата й номер акта введення необоротних активів в експлуатацію та характерні ознаки об’єктів (предметів): креслення, модель, тип, марка, заводський номер, дата випуску (виготовлення). Крім того, записується коротка індивідуальна характеристика об’єкта (предмета). Якщо в складі обладнання, приладів, обчислювальної техніки тощо є дорогоцінні метали, то в розділі “Коротка індивідуальна характеристика об’єкта” зазначаються перелік деталей, у складі яких є дорогоцінні метали, найменування деталі та маса металу, зазначена в паспорті.
В інвентарних картках обліку основних засобів типової форми ОЗ-6 (бюджет) та ОЗ-8 (бюджет) у графі “Знос” зазначається річна норма зносу у гривнях та відсотках.
На зворотному боці картки типової форми ОЗ-6 (бюджет) робиться запис про переміщення необоротних активів в установі.
6.12. Типова форма ОЗ-8 (бюджет) “Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)” призначена для обліку робочої, продуктивної та племінної худоби, а також багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд). В інвентарних картках обліку необоротних активів типової форми ОЗ-8 (бюджет) наводиться індивідуальна характеристика тварин із зазначенням віку, масті, тавра, клички, основної прикмети, породи тощо, вказана у зоотехнічній документації. Багаторічні насадження обліковуються за інвентарними об’єктами із зазначенням виду і кількості посаджених одиниць та площі. Сума всіх витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт, включається у вартість об’єкта.
6.13. Для обліку білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, сценічно-постановочних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають спеціальне призначення, застосовуються “Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах” типової форми ОЗ-9 (бюджет).
В інвентарних картках групового обліку необоротних активів ведеться облік за матеріально відповідальними особами, за предметами одного найменування, якості матеріалу та ціні, з зазначенням номенклатурного номера.
6.14. Якщо в картку неможливо внести всі якісні й кількісні зміни характеристики об’єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (у ній робиться відмітка про відкриття нової картки).
6.15. Інвентарні картки зберігаються в картотеках бухгалтерії, в яких вони розміщуються за відповідними субрахунками і групами з розподілом за матеріально відповідальними особами, а в централізованих бухгалтеріях – додатково і за обслуговуваними установами.
6.16. З метою своєчасного відображення введення в господарський оборот, використання, обліку та вибуття окремих придбаних (створених) об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів їх аналітичний облік бюджетними установами ведеться за типовими формами: НА-1 “Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”, НА-2 “Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”, НА-3 “Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”, НА-4 “Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за № 1580/10179.
6.17. Інвентарні картки списаних необоротних активів, після внесення в них відміток про списання, здаються в архів.
6.18. Відповідно до наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41 “Про затвердження Переліку типових документів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами), термін зберігання інвентарних карток становить 3 роки після ліквідації необоротних активів.
Інвентарна картка обліку реалізованих або ліквідованих необоротних активів додається до документів (актів, накладних), якими було оформлено їх реалізацію або ліквідацію. Картка передається разом з реалізованим необоротним активом.
6.19. Записи в картках обліку необоротних активів здійснюються в кількісному та сумарному виразах.
6.20. Інвентарні картки обліку необоротних активів у бюджетних установах ведуться бухгалтерією в одному примірнику.
6.21. Інвентарні картки зберігаються в картотеці бухгалтерії, де їх розміщують за відповідними групами необоротних активів, а всередині груп – місцезнаходженням об’єктів (предметів) необоротних активів.
6.22. Кожному необоротному активу (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення) присвоюється інвентарний номер, який має вісім знаків. Перші три знаки означають номер субрахунку, четвертий – підгрупу і останні чотири знаки – порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих субрахунків, для яких не виділені підгрупи, четвертий знак позначається нулем.
Інвентарний номер зазначається на жетоні, який прикріпляється до об’єкта, позначається фарбою на об’єкті або проставляється іншим способом.
Якщо інвентарний об’єкт є складним і включає ті чи інші відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі повинен бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на основному об’єкті.
6.23. Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються номенклатурні номери, які мають сім знаків. Перші три знаки означають субрахунок, четвертий – підгрупу і три останні знаки – порядковий номер предмета у підгрупі. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни встановлюється один номенклатурний номер. Предмети маркіруються спеціальним штампом незмиваючою фарбою. Штамп повинен мати найменування установи, а при здаванні предметів в експлуатацію – додатково зазначати рік і місяць видачі.
Жетони та маркірувальні штампи ставляться на такому місці, щоб це не псувало зовнішнього вигляду предмета. У разі змивання маркіровки – її періодично поновлюють.
Надходження в експлуатацію немаркірованої білизни, постільних речей та інших матеріальних цінностей не допускається.
6.24. Інвентарні та номенклатурні номери, присвоєні об’єкту необоротних активів, зберігаються за ними на весь період перебування їх у даній установі. Номери інвентарних об’єктів, які вибули чи ліквідовані, не повинні присвоюватись іншим об’єктам, що заново надійшли протягом трьох років.
6.25. Інвентарні номери заносяться у форму ОЗ-10 (бюджет) “Опис інвентарних карток з обліку основних засобів”, яка відкривається для реєстрації відкритих інвентарних карток обліку необоротних активів. Опис складається в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток.
6.26. Описи інвентарних карток з обліку необоротних активів здаються в архів тоді, коли в останню інвентарну картку вноситься відмітка про списання об’єкта необоротних активів.
6.27. Орендовані необоротні активи обліковуються в орендарів на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи” під інвентарними номерами, присвоєними їм орендодавцями.
6.28. Видача необоротних активів із складу проводиться за накладними (вимогами), які підписуються керівником установи. При цьому накладна виписується в одному примірнику, якщо інший порядок не визначено галузевими нормативними актами, погодженими з Державним казначейством України.
6.29. Прийняття-здання необоротних активів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації оформляється “Актом прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” типової форми ОЗ-2 (бюджет). Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на приймання необоротних активів після ремонту, та представником підприємства (організації), що виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію.
В акті вказуються кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно із затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.
Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку необоротних активів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію.
Зміни в характеристиці об’єкта, пов’язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією, вносяться у відповідний розділ акта, у картку обліку необоротного активу та в технічний паспорт об’єкта.
6.30. Документи аналітичного обліку необоротних активів систематизуються за датами здійснення операцій та оформляються меморіальним ордером № 9 (ф. 438 (бюджет)), який є накопичувальною відомістю про вибуття та переміщення необоротних активів.
У накопичувальну відомість записи робляться за кожним документом, дані меморіального ордера № 9 заносяться в книгу “Журнал-головна”.
6.31. Дані обліку необоротних активів у матеріально відповідальних осіб повинні відповідати даним обліку бухгалтерії.
Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків, що об’єднуються відповідним синтетичним рахунком. Підсумки оборотів та залишків кожного субрахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів та залишків даних відповідних синтетичних рахунків книги “Журнал-головна”.

7. Знос необоротних активів

7.1. На необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.
7.2. Об’єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.
7.3. Знос не нараховується на:
1) земельні ділянки;
2) пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” тощо, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;
3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);
4) музейні цінності, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;
5) природні ресурси;
6) незавершене капітальне будівництво;
7) документацію з типового проектування незалежно від вартості;
8) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).
7.4. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації об’єкта необоротних активів нарахування зносу призупиняється.
7.5. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів.
7.6. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.
7.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку (додається).
Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості – у місяці його ліквідації (списання з балансу).
7.8. Норми нарахування зносу та строки корисного використання об’єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патента, свідоцтва та інших обмежень строків використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.
7.9. Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 “Знос необоротних активів” Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за № 890/4183, з розподілом на субрахунки:
131 “Знос основних засобів”;
132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;
133 “Знос нематеріальних активів”.
Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій з нарахування зносу, відображення сум нарахованого зносу при безоплатному отриманні та списанні необоротних активів наведені у розділі I Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 № 28).
7.10. Сума зносу об’єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.
Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.
7.11. На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер за типовою формою № 274 (бюджет), затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за № 570/4791, дані якого заносяться в книгу “Журнал-головна”.
 
Начальник Управління методології                        Н. І. Сушко
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

Додаток
до Інструкції з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ

 

Норми

зносу на необоротні активи бюджетних установ

  Назва субрахунку Назва підгрупи Строк корисного використання, років Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %
1 Будинки та споруди Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларки, альтанки тощо;
10 10
дерев’яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні; 20 5
без каркасів зі стінами полегшеної кам’яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев’яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев’яними та іншими перекриттями; дерев’яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами; 25 4
із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам’яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані 50 2
Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені; 15 7
сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові; 20 5
інші некласифіковані 50 2
Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше (підгрупа 3) 20 5
2 Машини та обладнання Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 – 9) 10 10
Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) 15 7
Силові машини та обладнання (підгрупа 1) 10 10
3 Транспортні засоби Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 – 2) 20 5
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1) 10 10
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб.;
7 15
більше 2500 см куб. та інші 10 10
Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т; 7 15
вантажопідйомністю від 5 т до 20 т; 7 15
вантажопідйомністю більше 20 т та інші 7 15
Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб.;
7 15
понад 2800 см куб. та інші 10 10
Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 – 5) 5 20
4 Інструменти, прилади та інвентар Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1) 20 5
Інструменти (підгрупа 2) 5 20
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3 – 4) 10 10
5 Робочі і продуктивні тварини Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4) 5 20
Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2) 7 15
6 Багаторічні насадження Культури ягідні (суниця) 3 35
Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві 10 10
Культури ефіроолійні, лікарські 10 10
Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей 20 5
Насадження озеленювальні та декоративні 25 4
Захисні та інші лісні насадження 50 2
Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані 20 5
7 Інші основні засоби Інші основні засоби (підгрупи 1, 3) 10 10
8 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 20 5
Наказ Державного казначейства України “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ” від 17.07.2000 р. № 64

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>