Методичні рекомендації стосовно процедури тимчасового обмеження уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у неплатоспроможному банку банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам, затверджені протоколом виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.02.2015 р. № 036/15

Редакція: 10.02.2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
від 10 лютого 2015 року № 036/15

Методичні рекомендації стосовно процедури
тимчасового обмеження уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у неплатоспроможному банку банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам

I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації розроблено на підставі Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (далі – Закон), Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за № 1548/21860 (далі – Положення), Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976, та встановлюють процедури прийняття рішень та вчинення дій уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію (далі – уповноважена особа Фонду) у неплатоспроможному банку щодо тимчасового обмеження згідно з пунктом 3 частини другої статті 37 Закону здійснення неплатоспроможним банком банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам.
2. Ці Методичні рекомендації регулюють відносини, що виникають у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку та діяльності уповноваженої особи Фонду із забезпечення виконання зобов’язань банку з виплати коштів у період здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, зокрема щодо формування списку вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми відшкодування, в тому числі за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).
3. Норми цих Методичних рекомендацій розповсюджуються виключно на працівників Фонду.
4. Метою цих Методичних рекомендацій є визначення можливого механізму та критеріїв проведення уповноваженою особою Фонду перевірки документів банку для визначення підстав можливого обмеження уповноваженою особою Фонду здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам.
5. Норми цих Методичних рекомендацій не розповсюджуються на правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку, що визнані нікчемними, з підстав, встановлених законодавством.
6. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.
II. Процедура прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про тимчасове обмеження банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам
1. З дати запровадження Фондом тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду своїм розпорядчим документом (наказом) створює Комісію з перевірки вкладів фізичних осіб (далі – Комісія). До складу Комісії доцільно включити працівника бухгалтерії та юридичного підрозділу неплатоспроможного банку.
2. Уповноважена особа Фонду своїм розпорядчим документом (наказом) наділяє Комісію повноваженнями здійснити перевірку документів, пов’язаних з укладанням банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації договорів банківського вкладу (депозиту) та договорів банківського рахунку (поточних рахунків, в тому числі карткових) з вкладниками, а також обставин зарахування грошових коштів на рахунки таких осіб.
3. Перевірка проводиться за всіма банківськими рахунками, на яких обліковуються залишки грошових коштів вкладників. Перевірка проводиться, зокрема, щодо фактів:
безготівкового перерахування грошових коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в тому самому банку;
безготівкового перерахування грошових коштів з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб, відкриті в одному банку, з призначенням платежу відмінним від платежу, пов’язаним із трудовими відносинами фізичної особи з такою юридичною особою;
безготівкового перерахування грошових коштів з поточних рахунків фізичних осіб на рахунки інших фізичних осіб, відкриті в одному банку, призначення платежу яких свідчать про нетиповий характер операції, в тому числі надання та повернення фінансової допомоги (позики), залучення коштів на вклад іншої фізичної особи, перерахування коштів без зазначення підстав перерахування тощо, якщо це призвело до збільшення розміру гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами;
безготівкового перерахування грошових коштів з поточних рахунків юридичних та фізичних осіб на рахунки фізичних осіб із неналежним призначенням платежу;
проведення банківських операцій, в позаопераційний час банку;
проведення банківських операцій, в період застосування обмежень щодо певних категорій операцій відповідно до постанови Правління Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних;
проведення банком касових операцій без фактичного внесення/отримання фізичними особами готівкових грошових коштів.
4. За наслідками проведення перевірки, відповідно до наданих уповноваженою особою Фонду повноважень, Комісія складає та подає на розгляд уповноваженій особі Фонду свої пропозиції, які, зокрема, повинні містити:
проект наказу про тимчасове обмеження здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за відповідними рахунками вкладників;
обґрунтування тимчасового обмеження здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам з посиланням на відповідні підстави та підтверджуючі документи;
перелік банківських операцій, які можуть бути обмежені на час тимчасової адміністрації, у розрізі рахунків конкретних фізичних осіб, виплати за вкладами яких підлягають тимчасовому обмеженню (далі – Перелік рахунків), складається за формою та структурою файлу “D”, визначеними Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.07.2012 № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.08.2012 за № 1430/21742 (далі – Правила);
інформацію щодо відсутності підстав прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про тимчасове обмеження здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам.
5. До Переліку рахунків не включаються рахунки тих вкладників банку, які здійснили перерахування грошових коштів в межах власних рахунків в цьому банку до введення відповідних обмежень та заборон на здійснення таких операцій Національним банком України.
6. Уповноважена особа Фонду розглядає пропозиції Комісії та в разі прийняття рішення про тимчасове обмеження на час здійснення тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам по відповідним рахункам, в межах повноважень, передбачених пунктом 3 частини другої статті 37 Закону, видає наказ про тимчасове обмеження здійснення банком банківських операцій за змістом згідно з додатком та подає інформацію про це до Фонду.
7. Перелік рахунків, підписаний уповноваженою особою Фонду, надсилається до Фонду супровідним листом та електронною версією такого переліку за формою та структурою файлу “D”, визначеними Правилами, на CD-диску.
Перелік рахунків вкладників необхідно надіслати протягом першого місяця тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, з дотриманням терміну/строку та порядку подання заявки на отримання цільової позики Фонду для забезпечення виконання зобов’язань неплатоспроможного банку перед вкладниками.
Цільова позика Фонду формується з урахуванням Переліку рахунків.
8. Перелік рахунків надсилається до відділу організації виплат Фонду з метою відображення даної інформації в Узагальненій базі даних про вкладників Фонду.
9. Відділ організації виплат не пізніше наступного робочого дня після отримання Переліку рахунків здійснює його перевірку на відповідність вимогам, встановленим Положенням і Правилами, та відображує дану інформацію в Узагальненій базі даних про вкладників Фонду.
10. Уповноважена особа Фонду готує список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми відшкодування, на підставі Положення, при цьому у супровідному листі зазначає про необхідність тимчасового зупинення виплат згідно з Переліком рахунків, що також додається.
11. За підсумками перевірки документів, які обумовили прийняття рішення про тимчасове обмеження виплати коштів вкладникам, уповноважена особа Фонду приймає рішення щодо звернення до правоохоронних органів за територіальною та предметною підслідністю із заявою про вчинення кримінального правопорушення, з метою ініціювання проведення досудового розслідування за фактами замаху на заволодіння коштами Фонду клієнтами банку, службовими особами банку та іншими особами.
III. Процедура прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про зняття обмеження здійснення неплатоспроможним банком банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам
1. Рішення про зняття обмежень здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за відповідними рахунками вкладників приймається уповноваженою особою Фонду.
2. Рішення про зняття обмежень здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам за відповідними рахунками приймається уповноваженою особою Фонду у разі, якщо факти, зазначені у пункті 3 Розділу II даних Методичних рекомендацій, не підтвердились, зокрема за наслідками:
розгляду обґрунтованих звернень вкладників банку;
розгляду додаткових документів (відомостей), які обґрунтовано підтверджують звичайний (законний) характер операцій з поповнення, внесення (перерахування) коштів на рахунки фізичних осіб, відсутність намірів штучного збільшення гарантованої суми відшкодування, встановленої Законом;
рішення суду, що набрало законної сили;
процесуального рішення (постанови) правоохоронного органу щодо закриття кримінального провадження, порушеного за зверненням уповноваженої особи Фонду.
3. Прийняте Уповноваженою особою Фонду рішення про зняття обмеження виплат коштів вкладникам за відповідними рахунками вкладників, не пізніше наступного робочого дня після його прийняття, направляється до Фонду супровідним листом разом із копіями обґрунтовуючих документів та електронною версією переліку рахунків вкладників, за яким уповноваженою особою Фонду прийнято рішення про зняття обмеження здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за формою та структурою файлу “D”, визначеними Правилами, на CD-диску. Отримана інформація перевіряється відділом організації виплат на коректність та відображається в Узагальненій базі даних про вкладників Фонду.
Виплати коштів за відповідними рахунками таких вкладників здійснюються згідно з нормами Закону та нормативно-правовими актами Фонду.
4. За станом на останній день здійснення Фондом тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду подає до Фонду обґрунтовану інформацію про наявність або відсутність підстав тимчасового обмеження здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам разом із переліком рахунків таких вкладників за формою та структурою файлу “D”, визначеними Правилами, на CD-диску.
Заступник
директора-розпорядника Фонду
А. Т. Кияк
 
Додаток
до Методичних рекомендацій стосовно
процедури тимчасового обмеження
уповноваженою особою Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію у неплатоспроможному банку
банківських операцій щодо виплати коштів
вкладникам
Методичні рекомендації стосовно процедури тимчасового обмеження уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у неплатоспроможному банку банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам, затверджені протоколом виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.02.2015 р. № 036/15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>