Лист Національного банку України “Про завершення роботи для забезпечення відображення в обліку операцій за МСФЗ” від 07.10.2015 р. № 60-09011/74013

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 07.10.2015 р. № 60-09011/74013
Про завершення роботи для забезпечення відображення в обліку операцій за МСФЗ
Звертаємо увагу на те, що банкам необхідно до 1 грудня 2015 року завершити комплекс заходів для забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ.
Національний банк України (далі – Національний банк) послідовно проводить роботу щодо формування та вдосконалення нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку операцій банків відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Про необхідність забезпечення в 2015 році переходу на відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ було зазначено у листі Національного банку від 23.01.2015 № 12-111/4178 та запропоновано банкам визначити проблемні питання, які потребують врегулювання.
Шляхи переходу та процедури щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ обговорювалися на робочих зустрічах в Національному банку, Американській торгово-промисловій палаті та Незалежній асоціації банків України, які проводилися в форматі круглих столів за участю банківської спільноти, представників аудиторських компаній, компаній – розробників системи ОДБ.
За результатами аналізу проблемних питань з метою приведення відображення в бухгалтерському обліку операцій банків у відповідність до вимог МСФЗ були розроблені та затверджені нормативно-правові акти Національного банку, які набирають чинності з 1 грудня 2015 року, а саме:
постанова Правління Національного банку від 22 червня 2015 року № 400 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України”;
постанова Правління Національного банку від 22 червня 2015 року № 401 “Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України” (далі – Постанова № 401);
постанова Правління Національного банку від 22 червня 2015 року № 402 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків);
постанова Правління Національного банку від 22 червня 2015 року № 403 “Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України” (далі – Постанова № 403).
Враховуючи вищевикладене, починаючи з 1 грудня 2015 року банки повинні відображати в бухгалтерському обліку операції відповідно до МСФЗ. Таким чином, для відображення в бухгалтерському обліку банки здійснюють оцінку зменшення корисності фінансових активів та формування резервів згідно з власними методиками, розробленими відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку та МСФЗ.
Під час складання фінансової звітності за 2015 рік трансформаційні коригування будуть здійснюватися тільки за тими операціями, за якими є невідповідність між вимогами МСФЗ та законодавства України. На даний час до таких операцій відносяться виключно операції з банківськими металами та застосування вимог МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” до власного капіталу, решта операцій мають бути відображені на регістрах бухгалтерського обліку.
Отже, операції, що були відображені у фінансовій звітності за МСФЗ із застосуванням методу трансформації, і які не завершені на дату коригування, банки мають відобразити за регістрами бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. Коригування в бухгалтерському обліку операцій і подій за попередні звітні періоди, що виникають у зв’язку зі зміною облікової політики внаслідок застосування МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) за балансовими рахунками 5030 “Нерозподілені прибутки минулих років” або 5031 “Непокриті збитки минулих років”, або інших складових власного капіталу. Коригування операцій і подій поточного звітного періоду відображаються за відповідними рахунками класу 6 “Доходи” / 7 “Витрати” або рахунками класу 5 “Капітал банку” (для операцій з акціонерами).
Слід зазначити, що порядок відображення окремих операцій, до яких не застосовуються конкретні вимоги або тлумачення МСФЗ, а також для визначення методів оцінювання банк визначає самостійно, використовуючи професійне судження провідного управлінського персоналу банку, яке ґрунтується на основі досвіду, з урахуванням загальних принципів та критеріїв визнання активів, зобов’язань, доходів і витрат згідно з Концептуальною основою фінансової звітності.
Водночас у зв’язку із запитами банків пропонуємо роз’яснення щодо практичного застосування окремих норм прийнятих постанов для подальшого їх врахування під час підготовки проекту змін до нормативно-правових актів Національного банку.
Щодо застосування Постанови № 403
Для визнання процентного доходу за фінансовими активами банки використовують аналітичні рахунки з обліку нарахованих доходів (витрат), рахунки з обліку неамортизованого дисконту (премії) класів 1, 2, 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517.
I. За фінансовими інструментами, в тому числі за фінансовими активами без ознак зменшення корисності:
- відображення нарахування процентного доходу за ставкою, визначеною в договорі, за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою рахунка А “активний” – для фінансових активів та П “пасивний” – для фінансових зобов’язань;
- амортизація дисконту (премії), за якими під час первісного визнання виникає дисконт (премія), здійснюється одночасно з нарахуванням процентів в кореспонденції з рахунками класу 6;
- здійснення коригування балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків в кореспонденції з:
а) рахунками для обліку неамортизованого дисконту (премії) – у разі наявності;
б) за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою АП “активно-пасивний”, які є контрактивними до балансових рахунків 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою А “активний” (для фінансових активів) та П “пасивний” (для фінансових зобов’язань) – у разі відсутності під час первісного визнання дисконту (премії).
II. За знеціненими фінансовими активами (за якими визнано зменшення корисності):
1) за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою А “активний” здійснюється нарахування процентного доходу за ставкою, визначеною в договорі (номінальною процентною ставкою);
2) за балансовими рахунками для обліку дисконтів (премій) здійснюється амортизація дисконту (премії) за графіком, визначеним під час первісного визнання (або переглянутим у зв’язку зі змінами умов фінансового активу, які не пов’язані зі зменшенням корисності), одночасно з нарахуванням процентів в кореспонденції з рахунками класу 6 “Доходи”;
3) за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою АП “активно-пасивний” обліковуються різниці, що виникають між:
а) сумою нарахованих процентів за номінальною ставкою і амортизації дисконту (премії), розрахованою за графіком, визначеним під час первісного визнання;
та
б) сумою визнаних процентів за ефективною ставкою відсотка, розрахованих як добуток балансової вартості (амортизованої собівартості) на ефективну ставку відсотка.
На дату погашення фінансового активу залишки за балансовими рахунками 1ХХ8, 2ХХ8, 3ХХ8 закриваються в кореспонденції з відповідним рахунком з обліку процентних доходів класу 6 “Доходи”.
Додатково зазначаємо, що у разі наявності прострочених нарахованих доходів за фінансовим активом, до їх повного погашення боржником пропонуємо банкам відображати нарахування процентних доходів за балансовими рахунками 1ХХ9; 2ХХ9; 3ХХ9 з характеристикою А “активний” без використання балансових рахунків 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8. При цьому суми коригування балансової вартості фінансового активу у випадку, якщо переглядаються попередні оцінки сум платежів та надходжень за ним, відображаються за балансовими рахунками 1ХХ9; 2ХХ9; 3ХХ9 з характеристикою АП “активно-пасивний”.
Щодо застосування Постанови № 401
Для відображення в бухгалтерському обліку процентного доходу за знеціненими фінансовими активами, за якими оцінка на зменшення корисності здійснюється на портфельній основі, пропонуємо під час визнання процентного доходу не враховувати суму резерву до балансової вартості.
З огляду на вищевикладене, банки мають проаналізувати проблемні питання, пов’язані з відображенням в бухгалтерському обліку операцій відповідно до МСФЗ, та у стислий термін повідомити про них Національний банк з наданням пропозицій щодо їх вирішення.
Заступник Голови
В.Л. Рашкован
Лист Національного банку України “Про завершення роботи для забезпечення відображення в обліку операцій за МСФЗ” від 07.10.2015 р. № 60-09011/74013

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>