Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня та індексації грошових доходів громадян” від 22.03.2006 р. № 1993/0/14-06/13

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.03.2006 р. № 1993/0/14-06/13
Щодо встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня та індексації грошових доходів громадян
На Ваше звернення <…> повідомляємо.
[3.] Відповідно до статті 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочийдень або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням,або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день абонеповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу абозалежно від виробітку.
З Вашого листа залишилось незрозумілим, про яку соціальну пільгу йде мова, у зв’язку з чимважко надати конкретну відповідь на поставлене запитання.
Разом з тим слід додати, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собоюбудь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (стаття 56 КЗпП).
Відповідно до статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюєтьсязаконодавством.
Зокрема, для працівників віком від 16 до 18 років встановлено [скорочену тривалість робочого часу] 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень. Для працівників, зайнятих на роботах зшкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень (стаття 51 КЗпП).
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 затверджено Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Відповідно до частини шостої статті 69 Господарського кодексу України підприємствосамостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день йінші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ, організацій, які його обслуговують.
Для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, на підприємствах і в організаціях може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу за рахунок власних коштів.
Відповідно до зазначеного неповний робочий час може бути встановлений будь-яким категоріям працівників за угодою між сторонами трудового договору, скорочений робочий час надається в обов’язковому порядку незалежно від волевиявлення роботодавця і працівника тим категоріям працівників, які визначені законодавством. Ступінь зменшення робочого часу при неповному робочому часі визначається сторонами трудового договору, тоді як прискороченій тривалості робочого часу – встановлений законодавством. Нарешті, оплата праціпри скороченому робочому часі провадиться, на відміну від неповного робочого часу, в розміріповного посадового окладу.
[1, 2.] Правові, економічні та організаційні засади індексації грошових доходів громадян визначено Законом України від 06.02.2003 р. № 491-IV “Про індексацію грошових доходів населення” (нова редакція). З метою реалізації зазначеного Закону постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 затверджено Порядок проведення індексації грошових доходів населення.
Грошові доходи громадян, у тому числі й заробітну плату, мають індексувати підприємства, установи та організації усіх форм власності.
Незалежно від одержаного доходу індексації підлягає частина грошового доходу працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.Решта грошового доходу, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
Якщо підприємство не проводить індексацію, то згідно з статтею 15 вищезазначеного Закону за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до законодавства.
Відповідно до пункту 4.1 Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.03.2003 № 72 (далі – Порядок), за результатами кожної перевірки складається акт перевірки, а у разі виявлення порушеньзаконодавства про працю – припис [щодо їх усунення]. Припис - це документ органів Держнаглядпраці про усунення виявлених порушень, що можуть призвести до шкідливихнаслідків.
Пунктом Порядку передбачено, що після оформлення акта і внесення приписуінспектором праці проводиться юридичний аналіз матеріалів проведеної перевірки з метою визначення подальшого реагування згідно з нормами чинного законодавства [про працю] та повноважень посадових осіб Держнаглядпраці. При цьому інспектор праці самостійно вирішує питання щодо направлення матеріалів до правоохоронних органів, складання протоколів проадміністративне правопорушення, винесення постанови про накладення штрафу, внесення власнику або уповноваженому ним органу подання про притягнення керівника додисциплінарної відповідальності чи подання до керівника щодо застосуваннядисциплінарного стягнення до іншої посадової особи об’єкта перевірки, винної у порушенні законодавства про працю.
Враховуючи зазначене, у разі порушення керівником підприємства, установи, організації законодавства про працю, у тому числі вимог Закону України “Про відпустки” у частині наданнядодаткових відпусток працівникам, державним інспектором праці, керівнику буде внесеноприпис на усунення виявленого порушення законодавства про працю та за наявності підстав складено та передано до суду протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. ст. 41 КУпАП.
По закінченні терміну, визначеного у приписі для усунення виявлених порушень, виникає право на проведення інспектором праці повторної перевірки виконання припису. У разіневиконання керівником вимог припису державний інспектор праці має право притягнутиостаннього до адміністративної відповідальності відповідно до статті 188 6 КУпАП.
[4.] Відповідно до підпункту “є” пункту статті 1 Закону України “Про зайнятість населення”до зайнятого населення відносяться громадяни, які навчаються[, зокрема,] у денних вищих навчальних закладах. У відповідності з чинним законодавством ці громадяни мають право увільний від навчання час працювати на загальних підставах за трудовим договором, що розглядається як вторинна зайнятість.
Зазначена робота студента не є сумісництвом, оскільки сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж [чи іншому] підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (пункт 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43).
Аналогічну точку зору висловив Верховний Суд України у своїй постанові від 24.12.99 р. № 13 “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці”.
Згідно з частиною третьою пункту 14 зазначеної постанови робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальнихпідставах.
Щодо ведення трудових книжок працівників, то відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або фізичної особи понад п’ять днів.
Відповідно до пункту 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58 (зі змінами), длястудентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки,навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є наказинавчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.
Згідно з підпунктом “в” пункту 2.18 Інструкції до трудових книжок за місцем роботивносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів записи про час навчання у вищих навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у п. 2.16 Інструкції. Вказані записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.
При відсутності запису про час навчання у вищому навчальному закладі у трудовій книжці працівника (зокрема, і у зв’язку з неможливістю його внесення враховуючи відсутність на момент прийняття на роботу відповідного документа про освіту) даний період може бутипідтверджений дипломом, довідками та іншими документами, що видані на підставіархівних даних і містять відомості про період навчання (пункт 8 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637).
Заступник Міністра
В. Тьоткін
Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня та індексації грошових доходів громадян” від 22.03.2006 р. № 1993/0/14-06/13

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>