Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо трудової книжки аспіранта” від 08.11.2010 р. № 214/06/187-10

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 08.11.2010 р. № 214/06/187-10
Щодо трудової книжки аспіранта

На Ваш лист Юридичне управлiння в межах своєї компетенцiї повiдомляє наступне.

Згiдно iз Законом України «Про вищу освiту» аспiрант — це особа, яка має повну вищу освiту та освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень магiстра або спецiалiста, навчається в аспiрантурi вищого навчального закладу або наукової установи для пiдготовки дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Положення про пiдготовку науково-педагогiчних i наукових кадрiв, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.99 р. № 309, мiстить перелiк документiв, якi вступники до аспiрантури подають на iм’я керiвника вищого навчального закладу, наукової установи. Зазначений перелiк документiв не мiстить вказiвки щодо подання трудової книжки.

Згiдно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту i Мiнфiну вiд 28.06.93 р. № 43, сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом.

Крiм того, вiдповiдно до пункту 14 постанови Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату працi» вiд 24.12.99 р. № 13 робота за трудовим договором осiб, якi поєднують її з денною формою навчання, не є сумiсництвом i оплачується на загальних пiдставах.

Порядок ведення i зберiгання трудових книжок регулюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.04.93 р. № 301 «Про трудовi книжки працiвникiв» та Інструкцiєю про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженою наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту i Мiнсоцзахисту вiд 29.07.93 р. № 58 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiн’юстi 17.08.93 р. за № 110 (далi — Інструкцiя).

Вiдповiдно до пункту 3 вищезазначеної постанови трудовi книжки зберiгаються на пiдприємствах, в установах i органiзацiях як документи суворої звiтностi, а при звiльненнi працiвника трудова книжка видається йому пiд розписку в журналi облiку.

Згiдно з нормами Інструкцiї ведення трудових книжок здiйснює власник або уповноважений ним орган. Пiд уповноваженим органом слiд розумiти вiддiл кадрiв або iнший пiдроздiл пiдприємства, який здiйснює оформлення, прийняття i звiльнення працiвникiв, або вiдповiдальну особу пiдприємства, на яку покладено обов’язок ведення трудових книжок працiвникiв (посадовою iнструкцiєю).

Зазначене пов’язане з необхiднiстю належного оформлення трудової книжки (пункти 2.12, 2.5, 2.4, 4.1), її зберiгання (пункт 6.2 Інструкцiї) та облiком трудових книжок (абзац третiй пiдпункту «б» пункту 7.1 Інструкцiї).

Виходячи з наведеного трудовi книжки всiх працiвникiв повиннi зберiгатися на пiдприємствах, в установах, органiзацiях.

Начальник юридичного управлiння
І. Тубелець
Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо трудової книжки аспіранта” від 08.11.2010 р. № 214/06/187-10

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>