Лист Державної податкової служби України “Про особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році” від 13.03.2012 р. № 7224/7/15-2117

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.03.2012 р. № 7224/7/15-2117

Про особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році

Державна податкова служба України повідомляє, що пунктом 27 статті 4 Закону України від 22 грудня 2011 року № 4282-VI “Про Державний бюджет України на 2012 рік” (далі – Закон № 2154-VI) визначено, що 30 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) є джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік.
Екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк у повному обсязі, надходять до спеціального фонду Державного бюджету України (п. 24 ст. 4 Закон № 2154-VI).
Згідно з пунктом 5 1 розділу VI Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI із доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI, екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується, зокрема, у 2012 році до спеціального фонду місцевих бюджетів в розмірі 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;
За податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли, зокрема з 1 січня до 31 грудня 2012 року включно, ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243 – 246 Кодексу (пункт 2 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу).
Згідно зі статтею 250 Кодексу базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.
Слід зазначити, що пунктами 3 – 8 розділу I Закону України від 22 грудня 2011 року № 4235-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (далі – Закон № 4235) ставки екологічного податку збільшено в середньому на 8,9 відсотка.
Звертаємо увагу, що в розділі II “Прикінцеві положення” Закону № 4235 зазначено, що він набирає чинності з 1 січня 2012 року, за винятком окремих змін.
З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.
Враховуючи викладене, норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.2012).
Таким чином, платники екологічного податку за I квартал 2012 року подають до органів податкової служби по кожному об’єкту оподаткування два додатки до Податкової декларації екологічного податку, тобто починаючи з 1 січня по 12 січня ц. р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня по 12 січня ц. р., а з 13 січня по 31 березня ц. р. включно згідно Закону № 4235. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань по екологічному податку за II, III та IV квартали ц. р. застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 4235.
Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов’язань у 2012 році не змінився.
Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1010 “Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 26/18764, та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
- за паливо, реалізоване податковими агентами, – за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової служби;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.
Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2011 року є 9 лютого 2012 року, а останнім днем сплати збору – 17 лютого 2012 року; за I квартал 2012 року, відповідно, – 10 травня 2012 року та 18 травня 2012 року; за II квартал п. р. – 9 серпня 2012 року та 17 серпня 2012 року; за III квартал п. р. – 9 листопада 2012 року та 19 листопада 2012 року; за IV квартал 2012 року – 11 лютого 2013 року та 19 лютого 2013 року.
До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.
Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Кодексу.
Згідно з пунктом 250.3 статті 250 Кодексу орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до Переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися (пунктом 250.4 статті 250 Кодексу).
Органи державної податкової служби згідно з пунктом 250.12 статті 250 Кодексу залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.
Також органи державної податкової служби залучають за попереднім погодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.
Заступник Голови                                                       А. П. Ігнатов
Лист Державної податкової служби України “Про особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році” від 13.03.2012 р. № 7224/7/15-2117

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>