Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України “Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів” від 21.11.2000 р. № 644

Редакція від 01.07.2011 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. № 644
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за № 864/5085

 

Правила розрахунків за перевезення вантажів

(ст. 62 Статуту)

 

1. Загальні положення

1.1. Платежі за перевезення вантажів і надання додаткових послуг можуть уноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше не передбачено законодавством, на станціях або передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.
Розрахунки векселями можуть здійснюватися тільки через управління залізниць згідно з діючим законодавством.
1.2. Плата за перевезення вантажу вноситься відправником під час оформлення перевезення.
До внесення цієї плати відправлення вантажу може бути затримано, за час затримки залізниця стягує з відправника плату за користування вагонами (контейнерами), передбачену ст. 119 Статуту, а також пеню у розмірі, встановленому законодавством.
1.3. Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення. При цьому до оформлення видачі вантажу одержувачу станція повинна перевірити правильність сплаченої провізної плати, отримати недобори і всі платежі, які виникли на станції відправлення або при перевезенні і на станції призначення.
1.4. Якщо відправник (одержувач) не внесе залізниці належні їй платежі, то залізниця для покриття своїх витрат використовує заставне право і реалізує вантаж згідно зі статтями 49, 51 Статуту.
1.5. Розрахунки за перевезення експортно-імпортних вантажів здійснюються згідно з міжнародними угодами та чинним законодавством.
Платежі за перевезення експортних вантажів сплачуються на станції відправлення за відстань від станції відправлення до вихідних прикордонних станцій (включаючи відстань до державного кордону).
Платежі за перевезення імпортних вантажів з припортових станцій можуть сплачуватися на станції відправлення вантажовласником чи експедитором або на станції призначення одержувачем.
У разі перевезення імпортних вантажів за документами внутрішнього сполучення з оплатою на станції призначення у графі “Провізна плата” цих документів зазначається: “Розрахунок на станції призначення”.
Припортові станції – це станції, які обслуговують морські та річкові порти України і яким, крім основного коду, присвоєно додатковий експортний код.
Прикордонна станція – це станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція суміжної держави.
1.6. За перевезення порожніх транспортерів, які направляються під завантаження, платежі сплачуються на станції завантаження за накопичувальною карткою на підставі пересильної накладної; за перевезення вантажних вагонів залізниць для заводського ремонту платежі сплачуються на станції призначення за перевізними документами форми ГУ-64. У таких випадках при відправленні в перевізних документах у графі “Провізні платежі” вказується: “Розрахунок на станції призначення”.
1.7. За перевезення військових вантажів платежі стягуються централізовано фінансово-економічними службами залізниць.
При відправленні цих вантажів у накладній в графі “Провізні платежі” відправником повинно бути вказано:
“Військовий перевізний документ (форма 2) пред’явлено на станції відправлення” при розрахунках на станції відправлення;
“Військовий перевізний документ (форма 2) буде надано на станції призначення” при розрахунках на станції призначення.
Форма військового перевізного документа (форма 2) встановлена Правилами перевезень військових пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України, затвердженими наказом Мінтрансу від 05.07.99 № 346 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 19.07.99 за № 478/3771.
1.8. Отримана залізницею при відправленні сума платежів указується цифрами у відповідних графах комплекту перевізних документів.
1.9. У тих випадках, коли станцією призначення виявлений перебір провізних платежів, останній зараховується в рахунок додаткових платежів, які виникли за даним відправленням при перевезенні. Залишок суми перебору станція призначення вказує в накладній у графах 43 – 45.
Виплата сум перебору або зарахування перебору в рахунок майбутніх платежів здійснюється фінансово-економічною службою залізниці після перевірки розміру перебору.
1.10. Остаточні розрахунки за експортні вантажі, а також за вантажі, які прямують на адресу військових організацій, за перевезення яких платежі були сплачені на станції відправлення, провадяться:
для експортних вантажів – на прикордонній станції, яка передає вантаж на іноземну залізницю;
для вантажів, які прямують на адресу військових організацій, – на станції призначення до оформлення видачі вантажу.
Виявлені суми недоборів або переборів по кожній відправці прикордонна станція зазначає в копії дорожньої відомості. Розрахунки за перебори та недобори в цих випадках провадяться фінансово-економічною службою залізниці з відправником.
1.11. Платежі, збори та штрафи, які виникли через затримку вагонів (контейнерів) з експортними вантажами під час перевезення з вини відправника, оформляються станцією затримки відповідними документами, які надсилаються на станцію відправлення для стягнення цих платежів, зборів та штрафів з відправника згідно зі статтями 118, 120, 122 Статуту.
1.12. Розрахунки за перевезення спеціальних вагонів під навантаження за замовленням відправника в разі його відмови від приймання цих вагонів здійснюються на підставі накладних і акта загальної форми за накопичувальною карткою. В акті загальної форми вказується найменування відправника, вантажу, під який планувалася подача вагона, номер вагона, дата тощо, а також зазначається посада й прізвище працівника відправника, який повідомив залізницю про відмову від вагонів, і вказується на неможливість використання вагонів протягом звітної доби на даній станції іншими відправниками. До спеціальних (спеціалізованих) вагонів належать усі вагони, крім критих, платформ та напіввагонів.
При розрахунках за перевезення готівкою суми платежів сплачуються за квитанціями різних зборів.

2. Порядок розрахунків за перевезення вантажів залізницями через розрахункові підрозділи залізниць

2.1. Розрахункові підрозділи залізниць (далі – розрахункові підрозділи) здійснюють безготівкові розрахунки з відправниками, одержувачами та експедиторами через установи банків за перевезення вантажів, вантажобагажу та за надання додаткових послуг.
2.2. Для зарахування платежів та обліку виручки залізниць від перевезень вантажів в установах банку, які обслуговують розрахунковий підрозділ, відкривається рахунок централізованого дохідно-розподільчого рахунку Укрзалізниці.
2.3. Розрахунки за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і відправником (одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1). З експедитором договір укладається у разі виконання ним функцій відправника (одержувача).
Згідно з договором залізниця відкриває особовий рахунок кожному відправнику (одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника.
2.4. Після присвоєння коду розрахунковий підрозділ видає платнику довідку (додаток 2), у якій вказуються найменування платника і номер присвоєного коду. Довідка пред’являється для реєстрації в товарну контору станції, на якій здійснюватимуться вантажні операції. У всіх перевізних документах, накопичувальних картках і відомостях плата за користування вагонами та контейнерами проставляється код платника.
2.5. Платник згідно з договором у порядку передоплати перераховує на рахунок розрахункового підрозділу кошти для оплати перевезень і додаткових послуг.
2.6. Розрахунковий підрозділ веде облік надходження коштів на особовий рахунок платника і використання їх платником для оплати перевезень та наданих залізницею послуг.
Облік витрачених коштів здійснюється на підставі перевізних документів, накопичувальних карток (додаток 3), відомостей плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, які можуть бути оформлені в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).
Усі належні залізниці платежі за додаткові послуги, штрафи (які не були включені в перевізні документи і у відомості плати за користування вагонами та контейнерами) включаються в накопичувальні картки, які складаються станціями в трьох примірниках із зазначенням у них відомостей про надані послуги і їх вартість. Ці відомості підтверджуються підписами працівника станції і вантажовласника. Один примірник накопичувальної картки, відомості плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу надаються вантажовласнику.
Абзац четвертий пункту 2.6 виключено
У випадках, визначених чинним законодавством, на суми платежів і зборів, що підлягають сплаті, залізниця нараховує податок на додану вартість, сума якого відображається в особовому рахунку платника.
2.7. На кожного платника розрахунковий підрозділ складає перелік документів, які включені до розрахунку за звітну добу щодо відправлення, видачі вантажів і додаткових зборів у двох примірниках. Перший примірник переліку після прийняття вантажу до перевезення (або видачі) надається платнику через залізничну станцію. Другий примірник переліку залишається в справах розрахункового підрозділу. Сплата додаткових провізних платежів, зборів та штрафів, які виникли при перевезенні або на станції призначення, провадиться в такому самому порядку через розрахунковий підрозділ незалежно від терміну видачі вантажу станцією.
2.8. Після закінчення звітного місяця розрахунковий підрозділ видає платнику виписку з особового рахунку.
2.9. З рахунку розрахункового підрозділу ніякі витратні операції не повинні здійснюватися. Залишки коштів на рахунку щоденно перераховуються повністю на централізований дохідно-розподільчий рахунок Укрзалізниці.
2.10. Усі спірні питання з розрахунків за перевезення вантажів і додаткових послуг платники регулюють безпосередньо з станціями, які нараховували платежі, і розрахунковими підрозділами, що провадили розрахунки. У разі недосягнення домовленості спірні питання вирішуються в претензійно-позовному порядку.
Начальник Департаменту
транспортної політики                                                              Г. М. Легенький
 
Додатки розміщено тут
Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України “Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів” від 21.11.2000 р. № 644

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>