Лист Державної фіскальної служби України “Про санкції, що застосовуються до податкових агентів за неподання або подання з помилками податкового розрахунку за ф. 1-ДФ” від 31.10.2014 р. № 9187/7/99-99-17-02-01-17

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 31.10.2014 р. № 9187/7/99-99-17-02-01-17
Про санкції, що застосовуються до податкових агентів за неподання або подання з помилками податкового розрахунку за ф. 1-ДФ
Державна фіскальна служба України на виконання пункту 4 наказу ДФС від 13.10.2014 № 182 «Про результати аудиту ефективності виконання податковими органами функції застосування санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством» та з метою усунення недоліків в адмініструванні податку на доходи фізичних осіб, а також правильності застосування ст. 119 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за порушення термінів подання податковим агентом звітності, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, надає роз’яснення з актуальних питань.
Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV Кодексу особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку (далі — податковий розрахунок) у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2014 р. № 228/25005 (Далі — Порядок).
Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).
Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.
Якщо після подачі податкового розрахунку за звітний період податковий агент подає новий податковий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у п. 119.2 ст. 119 глави 11 розділу II Кодексу, не застосовуються.
Водночас у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (п. 4.2 розділу IV Порядку).
Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розділу IV Порядку).
Щодо відповідальності, то згідно з п. 119.2 ст. 119 Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.
Відповідальність за оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Відповідно до п. 70.12 ст. 70 Кодексу зі змінами та доповненнями реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами — підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:
виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;
укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки із сплати податків і зборів;
відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;
заповнення фізичними особами, визначеними у п. 70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України;
сплати фізичними особами податків і зборів;
проведення державної реєстрації фізичних осіб — підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування, або прав на нього;
подання контролюючим органам декларацій про доходи, майно та інші активи; реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;
в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.
При цьому слід зазначити, що згідно з п. 119.3 ст. 119 Кодексу оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених п. 119.2 цієї статті, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.
Відповідальність податкового агента у разі подання ним уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1-ДФ з метою уточнення реквізитів підприємства або внесення змін до Номера облікової картки найманого працівника.
Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.
Отже, якщо у разі подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1-ДФ уточнюються реквізити підприємства або вносяться зміни до номера облікової картки найманого працівника, то до такого податкового агента застосовується відповідальність, передбачена п. 119.2 ст. 119 Кодексу.
Застосування штрафних (фінансових) санкцій до податкового агента за подання одночасно двох або більше уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1-ДФ, якщо виправлені помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п. 169.4 ст. 169 Кодексу.
Згідно з п. 50.1 ст. 50 Кодексу, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.
Пунктом 169.4 ст. 169 Кодексу визначено порядок перерахунку податку, перерахунку та обмеження податкової соціальної пільги.
Згідно зі ст. 253 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами та доповненнями перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
Таким чином, у разі подання уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1-ДФ (одного чи декількох одночасно) з метою виправлення помилок, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п. 169.4 ст. 169 Кодексу, до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 гривень.
Якщо протягом року після накладання штрафу згідно з п. 119.2 ст. 119 Кодексу платник податків, подає повторно уточнюючий податковий розрахунок за ф. 1-ДФ, то до такого платника податків застосовується штраф у розмірі 1020 гривень.
Відповідальність податкового агента у разі виявлення в ході документальної перевірки порушень у податковому розрахунку за ф. 1-ДФ, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань та/або до зміни платника (510 грн. за кожне вчинене правопорушення чи одноразово за всі).
Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.
Враховуючи викладене, у разі виявлення в ході документальної перевірки порушень, зазначених у п. 119.2 ст. 119 Кодексу, до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 гривень.
При цьому відповідальність застосовується до загальної кількості порушень, зазначених у абзаці першому п. 119.2 ст. 119 Кодексу, а не до кожного порушення окремо.
Відповідальність за неподання копій податкових розрахунків за ф. 1-ДФ до контролюючого органу у випадках, передбачених Кодексом.
Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.
Згідно з п. 119.2 ст. 119 Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
Отже, застосування штрафних санкцій за неподання копій податкових розрахунків Кодексом не передбачено.
Голова
І.О. Білоус
Лист Державної фіскальної служби України “Про санкції, що застосовуються до податкових агентів за неподання або подання з помилками податкового розрахунку за ф. 1-ДФ” від 31.10.2014 р. № 9187/7/99-99-17-02-01-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>